ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται ο τύπος και οι λεπτομέρειες έκδοσης της Ταυτότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

Στο όνομα του δασεργάτη ο οποίος έχει αποκτήσει την Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. εκδίδεται από την οικεία Δ/νση Δασών Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., κατόπιν αίτησής του και προσκόμισης φωτογραφίας του.

Η εκτύπωση των ταυτοτήτων θα γίνει από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα παρέχονται στις Διευθύνσεις Δασών από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής τους.

Οι Διευθύνσεις Δασών έχουν την ευθύνη συμπλήρωσης των στοιχείων και τοποθέτησης της φωτογραφίας του κατόχου στις ταυτότητες. Η μορφή και οι αναγραφόμενες στην ταυτότητα λεπτομέρειες εμφαίνονται στο Υπόδειγμα Ταυτότητας Δασεργάτη του Παραρτήματος της απόφασης.

Η παραλαβή της ταυτότητας γίνεται ενυπόγραφα από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η ταυτότητα είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και η παράνομη χρήση της διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα. Ισχύει για όσο διάστημα ο κάτοχος της φέρει την ιδιότητα του δασεργάτη. Για την προστασία της ταυτότητας ο κάτοχος δύναται να την τοποθετεί εντός προστατευτικής θήκης ή να προβαίνει στην πλαστικοποίηση της.

Ο κάτοχος φέρει υποχρεωτικά την ταυτότητα μαζί του κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών και την επιδεικνύει κατά τον έλεγχο των δασικών υπηρεσιών.

Τυχόν απώλεια ή φθορά της ταυτότητας δηλώνεται από τον κάτοχο της στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών. Ο κάτοχος υποβάλλει αίτηση στην ως άνω υπηρεσία για την έκδοση νέας ταυτότητας. Σε περίπτωση απώλειας της Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. η ταυτότητα επιστρέφεται στην Διεύθυνση Δασών που την έχει χορηγήσει.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 6/9/2018]