Monthly Archives: November 2022

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η «Έκθεση Δραστηριοτήτων» του ΣΜΕ για το 2021, καταγράφει λεπτομερώς τις επιδόσεις του κλάδου για την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται εξόχως θετικές αφού οι ποσοτικοί δείκτες είναι σαφώς βελτιωμένοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους από εκείνους του 2020. Σε γενικές γραμμές το 2021 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ζήτησης πρώτων υλών με καλές τιμές, αύξηση 10% της παραγωγής, αύξηση 12% των πωλήσεων, και αύξηση 15% των εξαγωγών.

Βελτίωση θα διαπιστώσουμε και αν εξετάσουμε τους δείκτες ανά τομέα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον τομέα υγείας και ασφάλειας, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις- μέλη του του ΣΜΕ, για το 2021 η συχνότητα των ατυχημάτων στο σύνολο του προσωπικού, άμεσου και έμμεσου, είναι ιδιαίτερα πτωτική σύμφωνα με την γραμμή τάσης με την πρόοδο του χρόνου και για το διάστημα 2007-2021. Η πορεία αυτή αποτελεί ένα σημαντικά ενθαρρυντικό δείγμα προς επίτευξη του στόχου για μηδενισμό ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, αν και υπήρξε μια μικρή αύξηση σε ατυχήματα χαμηλής ή μέτριας σοβαρότητας (55 έναντι 48 έναντι του 2020), το 2021 ήταν από τα λίγα έτη στη δεκαετία με μηδέν θανατηφόρα ατυχήματα.

Στον τομέα της εργασίας, αν και ο κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος μεγάλες προκλήσεις και πολύ δύσκολες συνθήκες όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση του COVID-19 και κυρίως η μείωση της παραγωγής και της διάθεσης του λιγνίτη, η μείωση στον αριθμό των εργαζομένων του κλάδου κρατήθηκε σε μονοψήφια ποσοστά (8%) λόγω της συντονισμένης προσπάθειας των εταιρειών-μελών του ΣΜΕ.

Μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δείκτες της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η συνεχιζόμενη αύξηση των διατιθέμενων πόρων προς την κοινωνία, μια αύξηση που εντείνεται από το 2016 και μετά.

Ειδικά στον τομέα του περιβάλλοντος, καταγράφεται ένταση προσπαθειών μείωσης του περιβαλλοντικού απο-τυπώματος, αύξηση δαπανών αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος, εφαρμογή κανόνων κυκλικής οικονομίας με σημαντική αξιοποίηση παραπροϊόντων. Να σημειώσουμε εδώ πως, κατ’ εξαίρεση, η αύξηση των κατεργασιών και της παραγωγής παραπροϊόντων προκάλεσε μια αυξητική τάση στην κατανάλωση ενέργειας. Αν θα θέλαμε να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις αποτυπωμένες σε αριθμούς, με αντιπαράθεση τιμών για το 2020 και το 2021. θα επιλέγομε την συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρμογή του νόμου 998 (76.839 στρέμματα το ’20, έναντι 84.840 στρ. το ’21). τον αριθμό των φυτευθέντων δενδρυλλίων και θάμνων το τρέχον έτος (196.380 το ’20 έναντι 404.457 το ’21), τις δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας περιβάλλοντος το τρέχον έτος (18.989.468 € το ’20 και 24.443.805 € το ’21), τις δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (0,4 το ’20. με 0.56 το ’21). τα απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος (205.130.479 τόνοι του ’20 έναντι 116.380.314 τόνων το ’21), τα απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος, 4,35 το ’20 με 2,69 το ’21), την παραγωγή παραπροϊόντων το τρέχον έτος από εξορυ- κτικά απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (3.306.442 τόνοι το ’20 με 2.563.214 τόνους το ’21), κ.ά.

Πώς όμως η λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας συμβάλλει σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα, που κατα-γράφονται στην «Έκθεση Δραστηριοτήτων» του ΣΜΕ από χρονιά σε χρονιά;

Κατ’ αρχάς -βάζοντας στην άκρη την απόλυτη συμμόρφωση με την κείμενη εργασιακή και περιβαλλοντική νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο-, οι αρχές βάσει των οποίων υλοποιείται η εξορυκτική διαδικασία συνάδει 100% με τους στόχους και σκοπούς του ΣΜΕ:

 • Υιοθετούμε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές στην περιβαλλοντική προστασία, πρακτικές τέτοιες που βελτιστοποιούν τη μεταλλευτική δραστηριότητα με σκοπό να αφήνει θετικό οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές όπου λειτουργεί.
 • Εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες παραγωγής και λει-τουργίας, οι οποίες υπολογίστηκε πως θα έχουν 40% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα υπερβαίνοντας σε πολλές περιπτώσεις προς το ευνοϊκότερο τα κατώτατα όρια που θέτει η νομοθεσία (π.χ. τεχνολογία ξηρής απόθε-σης, νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων στις Σκουριές, κ.ά.).
 • Εφαρμόζουμε στην πράξη την Παράλληλη Αποκατάσταση, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα.
 • Δημιουργήσαμε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, σε αποκατεστημένη περιβαλλοντικά έκταση εντός του μεταλλείου της Ολυμπιάδας το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών.
 • Εφαρμόζουμε το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλ-λοντικής Παρακολούθησης, από τα πιο εξελιγμένα στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει δείκτες όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, του εδάφους και άλλων παραμέτρων, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, δημοσιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα δεδο-μένα σε προσβάσιμη από όλους ειδική online πλατφόρμα

Και εκτός αυτών, μιλάμε για μια επένδυση που κατάφερε να συμφωνήσει επί της αρχής την απαραίτητη τραπεζική χρηματοδότηση για να ξεκινήσει η κατασκευή του μεταλλείου χρυσού στις Σκουριές, με πρόσθετη επένδυση, επιπλέον 1 δις ευρώ.

 • Όχι μόνο προσπαθούμε σε δύσκολες συγκυρίες να μην μειώσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά με την πλήρη λειτουργία της επένδυσης θα τις διπλασιάσουμε κατ’ ελάχιστον.
 • Παρέχουμε πόρους στην τοπική κοινωνία εφαρμόζοντας ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης

Και σκεφθείτε πως ακόμη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο επενδυτικό σχέδιο που εκτός των ανωτέρω προβλέπει:

 • Την αύξηση του εργατικού δυναμικού, με υπερδιπλα- σιασμό των θέσεων εργασίας
 • Την σημαντικά μεγαλύτερη παροχή πόρων στην τοπική κοινωνία.
 • Την ουσιαστική μόχλευση νέων κεφαλαίων με τον αντίστοιχο αντίκτυπο στην τοπική και εθνική οικονομία, αφού έχει ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής η η τραπεζική χρηματοδότηση για την κατασκευή του μεταλλείου χρυσού στις Σκουριές, με πρόσθετη επένδυση 1 δις ευρώ.

Η Ελληνικός Χρυσός, λοιπόν, εκτός της παρούσας συμβολής της στην εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την εικόνα της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας, έχει ακόμη περισσότερα να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση στο εγγύς μέλλον με την εφαρμογή του νέου επενδυτικού σχεδίου. Και όσο πιο γρήγορα τεθεί αυτό σε εφαρμογή, τόσο καλύτερα για όλους.

[ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  από https://www.xalkidikipolitiki.com/, 30/11/2022]

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΆΡΙΕΛ» – ΠΟΤΕ ΧΤΥΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς η κακοκαιρία «Άριελ» που θα «χτυπά» τη χώρα μας έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης επηρεάζει και περιοχές της Κ. Μακεδονίας  με εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται σε Πιερία και Χαλκιδική.  Στη Θεσσαλονίκη το πιο ισχυρό φαινόμενο αναμένεται σήμερα Τετάρτη αργά το απόγευμα και Πέμπτη. Και στη Χαλκιδική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας την Πέμπτη, όπως δήλωσε στο «TyposThes» ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαμπος Στεργιάδης.

Σημείωσε ότι θα έχει έντονη βροχή από σήμερα, Τετάρτη το απόγευμα και μετά στα παράλια της Πιερίας προς Λιτόχωρο. Ανεβαίνοντας προς τα βόρεια, το σύστημα κακοκαιρίας αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας θα φτάσει στον κόλπο της Θεσσαλονίκης και τα φαινόμενα προς την Πέμπτη θα κινηθούν προς τη Χαλκιδική. «Γενικά θα έχει βροχόπτωση παντού, πιο έντονα στην Πιερία και στη Χαλκιδική», αναφέρει.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση με συμβουλές προστασίας προς τους πολίτες, ενώ έχει ενημερώσει σχετικά τους δημάρχους και τους εμπλεκόμενους φορείς για μηχανήματα έργου και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αναμένουμε την αυριανή ημέρα, να δούμε αν θα στείλει κάποιο μήνυμα μέσω του 112 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνει.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρακαλεί τους πολίτες όπως λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Χθες εκδόθηκε έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, με ισχύ από τις νυχτερινές ώρες της Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο,  η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και στα βορειότερα τμήματα  της Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά :

Α. Από τις νυχτερινές ώρες της Τρίτης (29-11-2022) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

Β α) Από το πρωί της Τετάρτης (30-11-2022) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022) θα επηρεαστούν το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Στερεά, η Ήπειρος, η Κρήτη (κυρίως η δυτική και η νότια), και βαθμιαία η υπόλοιπη Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Κυκλάδες, η Εύβοια και οι Σποράδες.

β) Από το μεσημέρι της Τετάρτης (30-11-2022) μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (01-12-2022) θα επηρεαστούν η ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022) μέχρι το βράδυ θα επηρεαστεί και η Θράκη.

Γ. Από το απόγευμα της Πέμπτης (01-12-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά θα συνεχίσουν να επηρεάζουν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και το βράδυ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Προετοιμασία ενόψει του Χειμώνα  με μηχανήματα και 7.000 τόνους αλάτι

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας προετοιμάζεται παράλληλα και για τις κακοκαιρίες και τις πιθανές χιονοπτώσεις του χειμώνα. «Έχουμε τελειώσει με τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας στους νομούς και αναμένει να γίνει το τελευταίο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουμε τους εργολάβους αποχιονισμού, μηχανήματα έργου δηλαδή και αποχιονιστικά που θα χρησιμοποιηθούν σε όλη την Κ. Μακεδονία. Υπάρχει επάρκεια άλατος περίπου 7.000 τόνων στις αποθήκες της Κ. Μακεδονίας για αντιμετώπιση των φαινομένων σε πρώτο χρόνο», επισημαίνει ο κ. Στεργιάδης στον «Τύπο Θεσσαλονίκης». Αν υπάρχει κάποιο πολύ ισχυρό φαινόμενο με αποτέλεσμα να μην αρκούν τα υπάρχοντα μηχανήματα μπορούν να αντληθούν και άλλα μέσα από το μητρώο εργοληπτών της Περιφέρειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Το ίδιο θα συμβεί και με το αλάτι, θα γίνουν δηλαδή νέες προμήθειες αν χρειαστεί.

[ΠΗΓΗ: https://www.typosthes.gr/, Από την έντυπη έκδοση “Τύπος Θεσσαλονίκης”, της Μαρίας Κουζούφη, 30/11/2022]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ – ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο Αρναίας

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 29/11/2022]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΩΝΑ ΩΣ ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μεγάλη επιτυχία, με παρουσία πλήθους κόσμου, σημείωσε η εκδήλωση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27-11-2022, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, προκειμένου να τιμηθεί, ο ιατρός και βουλευτής Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ, Μέγας Ευεργέτης του Παγχαλκιδικού.

Η προσφορά του τιμηθέντος προς το Σύλλογο υπήρξε πολύτιμη, μεγάλη και διαχρονική, και από χρόνια τα… εκάστοτε Δ.Σ. αναζητούσαν τρόπους να του απονείμουν την τιμή που του ταίριαζε, πλην όμως η συμμετοχή του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας (εκλεγόταν για 16 χρόνια βουλευτής), εμπόδιζε κάτι τέτοιο. Τώρα όμως που ανακοίνωσε το τέλος της πολιτικής του πορείας, το σημερινό Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε το χρέος προς τον άνδρα να γίνει πραγματικότητα. Οργάνωσε λοιπόν τιμητική τελετή για τον Γεώργιο Βαγιωνά σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ , παρουσία πλήθους κόσμου.

Την όλη παρουσίαση της εκδήλωσης είχε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δρ. Τριαντάφυλλος Οικονόμου, ο οποίος καλωσόρισε τους προσελθόντες, ανακοίνωσε το πρόγραμμα και διάβασε το βιογραφικό του τιμωμένου. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ιωάννη Κοτσάνη, ο oποίος αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και τους ομιλητές, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Γεώργιος Βαγιωνάς που μέχρι σήμερα βρισκόταν, μονίμως και με ποικίλους τρόπους , στο πλάι του Παγχαλκιδικού, σήμερα βρίσκεται στο κέντρο της εκδήλωσης μας αυτής, καθώς και της αποδοχής, της αναγνώρισης, των ευχαριστιών και της καρδιάς όλων μας.

Μετά τον πρόεδρο του Παγχαλκιδικού χαιρετισμό απεύθυναν. Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Καλαφάτης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Χαλκιδικής κ. Ζωγράφου, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Εξαδάκτυλος. 

 

Χαιρετισμούς έστειλαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ο Περιφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιώργου, ο βουλευτής Χαλκιδικής κ. Πάνας, ο πρώην βουλευτής κ. Καρανάσιος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ένωσης Ξενοδόχων κ. Τάσιος. 

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν τρεις εκλεκτοί συμπατριώτες μας, που αναφέρθηκαν στην πολύπλευρη προσωπικότητα και τη δράση του τιμωμένου ως εξής:

Ο Ιωάννης Τσίκουλας, ομότιμος καθηγητής της ιατρικής του ΑΠΘ, αναφέρθηκε στον ιατρό Γεώργιο Βαγιωνά, και στην πορεία του ως επιστήμονος επί πολλά έτη, καθώς επίσης στην σημαντική βοήθεια που πρόσφερε αφιλοκερδώς στους συμπατριώτες του και όχι μόνο και προσφέρει ακόμη αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα.

Ο Αστέριος Ζωγράφος, δικηγόρος και δήμαρχος σήμερα Πολυγύρου, (συντοπίτης του Γ.Β., αμφότεροι Αρναιώτες) αναφέρθηκε στον πολιτικό και άνθρωπο Γεώργιο Βαγιωνά, για τους κόπους και τους αγώνες του, ως βουλευτή, για την προαγωγή των θεμάτων της Χαλκιδικής, η οποία τον τίμησε και τον έστειλε στη Βουλή για 16 χρόνια. Τέλος τόνισε ιδιαίτερα την στήριξη που του παρείχε ,κυρίως στην πρώτη του εκλογή (στο σημείο αυτό συγκινήθηκε ο Δήμαρχος) και στον αγώνα του για την πραγματοποίηση του μεγάλου έργου της κατασκευής του φράγματος στον Χαβρία ποταμό, το οποίο, σε λίγο θα δημοπρατηθεί και θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της Χαλκιδικής.

Ο Μιχάλης Θεμ. Καρτσιώτης τ. εκπαιδευτικός και επίτιμος πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, χρησιμοποίησε αρκετό χρόνο και αναφέρθηκε στις πολλές και γενναίες χορηγίες του Γιώργου Βαγιωνά στον Παγχαλκιδικό και όχι μόνο, ενώ συνεχάρη το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης να αποδοθεί τιμή στον Μέγα Ευεργέτη εν ζωή στην παρούσα στιγμή.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτομερώς στις τέσσερις κυριότερες χορηγίες του προς τον Παγχαλκιδικό.

 1. Χορηγία για την απόκτησης ιδιόκτητης στέγης και επίπλωσής της. Έτσι ύστερα από 100 χρόνια ο Σύλλογος έχει το δικό του σπίτι.
 2. Χορηγία 60.000 ευρώ για την ανέγερση του ανδριάντα του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κάτι που έλλειπε. Σήμερα είναι καμάρι του Πανεπιστημίου μας, σέμνωμα της Θεσσαλονίκης, καύχημα της Χαλκιδικής και «εμπνέει διδάσκοντες και διδασκομένους».
 3. Χορηγία για την έναρξη έκδοσης του περιοδικού μας ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ και διαρκής στήριξη.
 4. Διάθεση γραμματέα για την γραμματειακή υποστήριξη του Συλλόγου για αρκετά χρόνια με καταβολή του μισθού της.

Για όλα τα ανωτέρω ο Παγχαλκιδικός τον έχει ανακηρύξει ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ και το όνομά του είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στην οικεία πλάκα στην Εστία μας.

Πέραν των παραπάνω.

 • -Κατέβαλε το κόστος έκδοσης βιβλίων συγγραφέων της Χαλκιδικής και όχι μόνο που αναφέρονται στην ιστορία και την παράδοση της Χαλκιδικής
 • -Αγοράσθηκαν με δαπάνη του 200 αντίτυπα του περισπούδαστου και μοναδικού βιβλίου του Ν. Παπαοικονόμου :»Προσωπογραφία Χαλκιδικιωτών αγωνιστών του 1821…» και στάλθηκαν από τον Παγχαλκιδικό, σε όλα τα Σχολεία όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης του Ν. Χαλκιδικής.
 • Επίσης,
 • -Βοήθησε την ανέγερση του γηροκομείου της ιδ. Πατρίδας του της Αρναίας, κατά τα έτη 1995-1996 εις μνήμην της μητέρας του Αργυρής και χρηματοδότησε τη λειτουργία του τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του.
 • Παρέσχε σημαντική οικονομική βοήθεια : α) Στην ανέγερση του οστεοφυλακίου Αρναίας, β) Στην κατασκευή της στέγης της εκκλησίας της Παλαιοχώρας, γ) Στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στην Εκκλησία της Ν. Καλλικράτειας και δ) Για πολλά χρόνια χρηματοδοτούσε τη λειτουργία του ΚΑΠΗ Αρναίας και άλλων ΚΑΠΗ της Χαλκιδικής κλπ. , καθώς επίσης και πολλές άλλες προσφορές τις οποίες δεν γνωρίζουμε και δεν θα μάθουμε ποτέ.

Για να τελειώσει ο ομιλητής: « Όλα τα ποσά που ακούσατε βγήκαν από το προσωπικό του βαλάντιο και μόνο. Είναι να μην θαυμάζει κανείς τον άνθρωπο και να μην τον ευγνωμονεί»!

Κοινή διαπίστωση όλων των ομιλητών ήταν η ανιδιοτελής προσφορά του ηθική και υλική όχι μόνον στον Παγχαλκιδικό Σύλλογο αλλά σε ολόκληρη την Χαλκιδική.

Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή Τιμητικής Πλακέτας στον Τιμώμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγχαλκιδικού, μέσα σε θερμά και ενθουσιώδης χειροκροτήματα από τους Παρευρισκομένους. 

Ο κ. Βαγιωνάς βαθιά συγκινημένος ήταν αδύνατον να απευθύνει χαιρετισμό , όπως προέβλεπε το Πρόγραμμα.

Ακολούθησε κέρασμα ποτού με συνοδεία μουσικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Χαλκιδικής κ. Αικ. Ζωγράφου, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα, πολλοί Δήμαρχοι, και άλλοι πείσημοι

Ήταν πραγματικά μία υπέροχη και πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση, για ένα σπουδαίο συμπατριώτη μας.

Αξιότιμε κ. Βαγιωνά ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος σας Ευχαριστεί θερμά.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 29/11/2022]