Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας έχουν ήδη εφαρμόσει πρακτικές που εναρμονίζονται με τις νέες κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη βιώσιμη εξόρυξη

Πριν λίγες μέρες σε μία εκδήλωση-συζήτηση με θέμα τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πρώτων υλών στις Βρυξέλες, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Euromines «Πρωτοβουλία Βιώσιμης Εξόρυξης» (Sustainable Mining Initiative), στην οποία συμμετέχει και η Ελληνικός Χρυσός, αφού η μητρική Eldorado Gold είναι μέλος της Euromines, εκφράστηκαν μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Μεταξύ άλλων, στο πάνελ στο οποίο συμμετείχαν και υψηλόβαθμα στελέχη της Ε.Ε., διαπιστώθηκε για ακόμη μια φορά, πως οι βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης παρέχουν καθαρές πρώτες ύλες απαραίτητες για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση, ενώ η αυξημένη ζήτηση για αυτά τα υλικά προωθεί με τη σειρά της την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της εξόρυξης.

Επίσης, τονίστηκε πως σήμερα, οι γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να καταστεί αυτάρκης σε πρώτες ύλες. Εδώ όμως υπεισέρχεται το θέμα της βιώσιμης εξόρυξης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού από την μεταλλευτική ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα όργανα της Ε.Ε., περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες, ρεαλιστικό θεσμικό πλαίσιο και θωράκιση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Βασικό σημείο αναφοράς σε όλο αυτόν τον προβληματισμό αποτελεί το περιβάλλον, αφού για να επιτευχθεί πραγματική βιωσιμότητα, οι εξορυσσόμενες πρώτες ύλες πρέπει όχι μόνο να εγγυώνται την ασφάλεια του εφοδιασμού αλλά και να επιδεικνύουν υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής απόδοσης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ελληνικός Χρυσός, είναι ήδη μπροστά και η βιώσιμη εξόρυξη αποτελεί τον κύριο στόχο της ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Χαλκιδική. Αυτό έρχονται να το επιβεβαιώσουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα διακρίσεις και βραβεύσεις της εταιρείας από εγχώριους και διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς, για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και για συναφή θέματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Πρόσφατα, στην Ελληνικός Χρυσός έγινε έλεγχος πιστοποίησης, που διεξήχθη από τις 3 Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου και περιλάμβανε και 4ήμερη επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας, στα μέσα Μαΐου. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από πιστοποιημένους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι αξιολόγησαν τις επιδόσεις της εταιρείας όσον αφορά τα πρότυπα του πλαισίου «Προς μία Βιώσιμη Μεταλλευτική Δραστηριότητα» (Towards Sustainable Mining – TSM), της Ένωσης Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Καναδά (Mining Association of Canada – MAC) – της οποίας η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί μέλος μέσω της μητρικής της Eldorado Gold.

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο TSM «Προς μία Βιώσιμη Μεταλλευτική Δραστηριότητα» έχει σκοπό την ανάδειξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών ρίσκων σε μια εξορυκτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το πρότυπο, απαιτείται οι εταιρείες-μέλη να αξιολογούν σε ετήσια βάση την απόδοσή τους με βάση οκτώ πρωτόκολλα που εστιάζουν σε τρεις βασικούς τομείς: Άνθρωποι και Τοπική Κοινωνία, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ενεργειακή Απόδοση. Κάθε πρωτόκολλο αποτελείται από ένα σύνολο δεικτών αναφοράς που βοηθούν τις μεταλλευτικές εταιρείες να μετρούν και να καταγράφουν την απόδοσή τους σε βασικούς τομείς της εξορυκτικής δραστηριότητας. Οι μεταλλευτικές εταιρείες δημοσιεύουν την απόδοση των εγκαταστάσεών τους στην ετήσια έκθεση προόδου του TSM και τα αποτελέσματα πιστοποιούνται από εξωτερικό ελεγκτή κάθε τρία χρόνια.

Σε αυτόν, λοιπόν, τον έλεγχο, η Ελληνικός Χρυσός έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, Επιπέδου ΑΑΑ, σε όλους τους δείκτες αναφοράς στο πρωτόκολλο Διαχείρισης Μεταλλευτικών Καταλοίπων (Τελμάτων) και στο πρωτόκολλο Διατήρησης Βιοποικιλότητας. Συνολικά, η εταιρεία το 2023, αξιολογήθηκε με Τριπλό Α (ΑΑΑ) στους 14 από τους 30 δείκτες αναφοράς του προτύπου TSM!

Η εταιρεία έλαβε επίσης αξιολόγηση Επιπέδου AA για τις πρακτικές της ως προς την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την Υπεύθυνη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Α για την Κλιματική Αλλαγή. Επιπλέον, πληρούσε όλες τις απαιτήσεις  «ΝΑΙ» του συνόλου των δεικτών  συμμόρφωσης στο   πρωτόκολλο  Διαχείρισης Κρίσεων και Προγραμματισμού των Επικοινωνιών καθώς και στο πρωτόκολλο Επαλήθευσης της Πρόληψης κατά της Παιδικής και Καταναγκαστικής Εργασίας.

Να σημειωθεί πως τα επίπεδα Α και ΑΑΑ χαρακτηρίζουν καλές και βέλτιστες πρακτικές, ενώ τα κριτήρια απόδοσης που καθορίζονται σε κάθε επίπεδο, αυξάνονται σε εύρος και πεδίο εφαρμογής καθώς τα επίπεδα αξιολόγησης αυξάνονται από το C μέχρι το ΑΑΑ.

Ο Χρήστος Μπαλάσκας, Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Ελλάδας της Eldorado Gold, δήλωσε σχετικά: «Στην Ελληνικός Χρυσός είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα αποτελέσματα, που καταδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας σε υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης και στη συνεχή βελτίωση με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της προσήλωσής μας στο πρότυπο TSM στο μέλλον, η οποία αφορά και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή των πρωτοκόλλων αυτών στο μεταλλείο των Σκουριών όταν τεθεί σε λειτουργία».

Να θυμηθούμε, επίσης πως η Ελληνικός Χρυσός εδώ και πολύ καιρό εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) – ένα εθελοντικό, ενδοεταιρικό σύνολο υποχρεώσεων σχετικών με την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον, την Κοινωνία, το οποίο προσδιορίζει το ελάχιστο επίπεδο των εταιρικών επιδόσεων σε θέματα Βιωσιμότητας. Σε αυτό το σύστημα μπορεί να δει κανείς αποτυπωμένο το σύνολο των δεσμεύσεων της εταιρείας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, διότι το SIMS εστιάζει στη βιωσιμότητα σε κάθε μας δραστηριότητα και σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των μεταλλείων, από την εξόρυξη μέχρι το κλείσιμο, καθώς και την μετα-μεταλλευτική περίοδο μετά το κλείσιμο, στις σχέσεις με τους ανθρώπους, τις γειτονικές κοινότητες και άλλους σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους. Το συγκεκριμένο πλαίσιο διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες οι οποίοι υπογραμμίζουν τις δεσμεύσεις της Ε.Χ. για:

  • ασφαλή και καινοτόμο παραγωγική δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς
  • ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας
  • υπεύθυνη παραγωγή, και
  • προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο παρόν και στο μέλλον.

Είναι φανερό πως στην Ελλάδα, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχουν ευθυγραμμιστεί με την υπό υλοποίηση πολιτική της Ε.Ε. περί βιώσιμης εξόρυξης με σκοπό την ομαλή Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση μέσω μιας Στρατηγικής Αυτονομίας, απαραίτητης στη σημερινή Ευρώπη των γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων.