ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ

Από το Δήμο Αριστοτέλη δημοσιεύτηκε η κάτωθι ανακοίνωση:

Ολοκληρώσαμε και την προμήθεια του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Αρναίας , απαραίτητου για τη διαχείριση των απορριμμάτων που θα καταλήγουν στους χώρους ταφής του ΧΥΤΑ.

Από το Δήμο Αριστοτέλη αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη Μελέτη του έργου:

  • Ενας τεμαχιστής ογκωδών Απορριμμάτων προϋπολογισμού 370.000,00 €
  • Ένας φορτωτής-εκσκαφέας προϋπολογισμού 103.350 ευρώ
  • Ένας ελαστιχοφόρος εκσκαφέας με αρπάγη προϋπολογισμού 319.800 ευρώ
  • Ένας συμπιεστής απορριμμάτων προϋπολογισμού 350.000 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία δεν γίνεται ανά Δήμο αλλά σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας στον οποίον συμμετέχουν και οι 38 Δήμοι της Περιφέρειας.

Επομένως το σύνολο του έργου και του εξοπλισμού του ΧΥΤΑ , μετά την ολοκλήρωση του από το Δήμος Αριστοτέλη θα παραδοθεί από εμάς προς τον φορέα διαχείρισης ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του είτε με αυτεπιστασία είτε αναδεικνύοντας ανάδοχο εργολάβο εταιρεία.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 30/11/2022]