Η ΑΠΟΦΑΣΗ 839/2014 ΤΟΥ ΣτΕ

STEMNIMONIO_568_355

Όπως έγινε γνωστό μέσω του τύπου εχθές, με την υπ’αρ. 839/2014 απόφαση του ΣτΕ, και μέσω συνεκδίκασης δύο αιτήσεων, έγιναν δεκτές οι υπ’ αρ.3023 και 3027/2013 αιτήσεις ακυρώσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ κατά του Δήμου Αριστοτέλη για την ακύρωση της υπ’αρ. 786/10-6-2013 απόφασης του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, με την οποία διατάχθηκε η διακοπή εργασιών της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στις Σκουριές. Με την απόφαση του ΣτΕ οι αιτήσεις έγιναν δεκτές και το Σήμα διακοπής εργασιών που είχε εκδοθεί από την Πολεοδομία, ακυρώθηκε.

Ένα από τα βασικά σημεία της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο θεμελίωσε την κρίση του στη διαφοροποίηση μεταξύ των κατασκευών διαμόρφωσης του εδάφους προς το σκοπό δόμησης, για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης και αυτών που γίνονται για άλλο σκοπό, όπως οι επίδικες κατασκευές έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μεταλλευτικής εκμετάλλευσης, για τις οποίες προβλέπεται άδεια μόνο της αρμόδιας κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία αρχής, ενόψει και της αρχής του ενιαίου της Διοικήσεως δεδομένου ότι αποτελούν παρακολούθημα του εξυπηρετούμενου κυρίως έργου.

Επίσης, όσον αφορά την ενέργεια της Πολεοδομίας του δήμου να διακόψει τις εργασίες, το δικαστήριο αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασης:

  1. Το τμήμα πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη προέβη στη διακοπή των εκτελούμενων  χωρίς να αποδίδει συγκεκριμένη νομική πλημμέλεια στις άδειες βάσει των οποίων εκτελούνται οι εργασίες και είχαν εκδοθεί από άλλη διοικητική αρχή.
  2. Το τμήμα πολεοδομίας  διέκοψε τις εργασίες χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένο λόγο που να επιτρέπει τη διακοπή, επικαλούμενο αορίστως την ύπαρξη αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητά τους.
  3. Το τμήμα πολεοδομίας γνώριζε όλες τις εκδοθείσες εγκρίσεις και άδειες από την αρμόδια κατά τη μεταλλευτική νομοθεσία αρχή για την εκτέλεση των εργασιών, τις οποίες είχε παραθέσει στο υπ αρ. πρωτ. 787/10-6-2013 έγγραφό του.
  4. Κατά τη διενεργηθείσα αυτοψία στις 20-6-2013 της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών και της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, βεβαιώθηκε ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες αφορούσαν την έδραση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την σχετική άδεια εγκατάστασης και όχι σε εργασίες ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων. Επομένως η προσβαλλόμενη πράξη του Σήματος Διακοπής που εκδόθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας εκδόθηκε αναρμοδίως και γι αυτό πρέπει να ακυρωθεί.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτήσεις του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, ακυρώνοντας την προσβαλλόμενη πράξη του σήματος διακοπής εργασιών.

Με το σκεπτικό του δικαστηρίου, μάλλον φαίνονται πολλές οι παραλήψεις και οι παραβλέψεις της Πολεοδομίας. Τι να σκεφτεί κανείς; …οτι κάποιοι μέσα στην Πολεοδομία δεν θέλουν την επένδυση και χρησιμοποιούν τη θέση τους ως δημόσιοι υπάλληλοι για να το πετύχουν; Ας μην το σκαλίζουμε καλύτερα….