…ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Screen Shot 2013-06-19 at 11.26.36 π.μ.

Όπως προβλέπεται και περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης στην Χαλκιδική, η υλοποίηση του έργου προβλέπει την ενσωμάτωση της αρχής της Παράλληλης Αποκατάστασης. Σύμφωνα με αυτήν, οι περιοχές στις οποίες ολοκληρώνονται τα επί μέρους έργα αποκαθίστανται περιβαλλοντικά άμεσα και παράλληλα με την εξέλιξη των υπόλοιπων έργων. Να θυμηθούμε ότι το φυτώριο στην Ολυμπιάδα ανήκει στην εταιρεία Ελληνικά Φυτώρια Α.Ε. Σκοπός της ίδρυσης των φυτωρίων είναι η προμήθεια φυτευτικού υλικού για εργασίες αποκατάστασης του τοπίου, οι οποίες εκτελούνται παράλληλα με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή. Με την δημιουργία επιτόπου φυτωρίων υπάρχει πάντα διαθέσιμο φυτευτικό υλικό άριστης ποιότητας, το οποίο παράγεται με την μέθοδο του πολλαπλασιασμού ειδών που συλλέγονται από την ίδια την περιοχή του έργου, ώστε να υπάρχει καλύτερη προσαρμογή των φυτών στις τοπικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και έτσι τα έργα αποκατάστασης να προχωρούν ταχύτατα χωρίς αστοχίες που εγκυμονεί η εισαγωγή ξενικών ειδών.

Έτσι στην επένδυση των μεταλλείων Χαλκιδικής εισάγεται μια νέα αντίληψη και μια νέα στρατηγική στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με τη χρήση εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης και την εφαρμογή καινοτομιών για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στην ανάγκη αποκατάστασης του τοπίου. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η εταιρεία δεσμεύεται απέναντι στους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία πως με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ολόκληρη η περιοχή θα παραδοθεί πλήρως αποκατεστημένη στην τοπική κοινωνία.