ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

enviroment radar

Πολύ κουβέντα έχει γίνει για τις «ανεξέλεγκτες επιπτώσεις» που θα έχει η εξορυκτική δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα από τα δημοφιλή επιχειρήματα των πολέμιων της επένδυσης καθώς ισχυρίζονται ότι το μόνο που ενδιαφέρει τους «χρυσοθήρες» είναι να καταφέρουν να πάρουν την αρχική άδεια εξόρυξης και στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο αδιαφορώντας παντελώς για τις οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης και δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχή.

Κανείς βέβαια δεν μπήκε στον κόπο να ενημερωθεί για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που έχει θέσει σε εφαρμογή η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., για να διαθέτει ανά πάσα στιγμή ακριβή στοιχεία για την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής όπου δραστηριοποιείται.

Αν θέλαμε να σκιαγραφήσουμε το πρόγραμμα αυτό θα λέγαμε ότι εκτείνεται σε δύο τομείς: Την «Παρακολούθηση Ποιότητας Περιβάλλοντος» και την «Παρακολούθηση Ποιότητας Εκπομπών» :

«Παρακολούθηση Ποιότητας Περιβάλλοντος»: Εδώ υπόκεινται οι δράσεις που έχουν σχέση με την καταγραφή κλιματολογικών υδρολογικών και υδροχημικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων νερών της στενής και της ευρύτερης περιοχής εξόρυξης. Εκτός αυτού καταγράφονται η ποιότητα του νερού στις υπάρχουσες πηγές πόσιμου νερού, στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και οι φυσικοχημικές και υδροχημικές παράμετροι των εδαφών.

«Παρακολούθηση Ποιότητας Εκπομπών»: Σ’ αυτήν την υποκατηγορία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων, των επιφανειακών απορροών, των αέριων εκπομπών, της σύστασης των στερεών καταλοίπων και των επιπέδων θορύβου. Επίσης περιλαμβάνεται ο έλεγχος της ασφάλειας της επιφάνειας του εδάφους μέσω συστημάτων δονημετρικού ελέγχου, τοπογραφικών μετρήσεων επιφανειακών δικτύων «μαρτύρων» καθώς και ο έλεγχος της ευστάθειας των χώρων απόθεσης μέσω παρακολούθησης της κλίσης με κλισιόμετρα.

Σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής από το παλαιό στο νέο πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον την εγκατάσταση αυτόματων οργάνων συνεχούς μέτρησης & καταγραφής ή/και την επί τόπου μέτρηση παραμέτρων ή/και τη λήψη δειγμάτων στο πεδίο για περαιτέρω χημικές αναλύσεις. Το σύνολο των πληροφοριών θα κωδικοποιείται και αφού περάσει από ποιοτικό έλεγχο, θα εισάγεται σε βάση δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη στο κοινό.