Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ

Olympiada

Η επένδυση του χρυσού στην Χαλκιδική δεν προβλέπει μόνο μια μονοδιάστατη εκμετάλλευση του υπεδάφους της περιοχής αλλά και παράλληλες ενέργειες αποκατάστασης βασισμένες στις αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για παράδειγμα, το έργο αποκατάστασης των παλαιών τελμάτων στην Ολυμπιάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης, μια κίνηση η οποία θα πετύχει ταυτόχρονα την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με την δευτερογενή εκμετάλλευση παλαιότερων αποθέσεων. Το έργο αφορά τον καθαρισμό του χώρου απόθεσης των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 600 μέτρων βορειοδυτικά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού. Ο συγκεκριμένος χώρος τέθηκε σε λειτουργία το 1976 από την τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. για τη διάθεση των στερεών καταλοίπων (τελμάτων) εμπλουτισμού του μεταλλεύματος μικτών θειούχων. Το τέλμα του εργοστασίου οδηγούνταν με αντλίες στη λίμνη τέλματος. Τα στερεά του τέλματος, με φυσική καθίζηση, αποθηκεύονταν στη λίμνη ενώ το νερό του τέλματος, διαυγές πλέον, επαναχρησιμοποιούνταν στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση των παλαιών τελμάτων από το χώρο απόθεσης με συμβατικά μηχανικά μέσα και μεταφορά στο υφιστάμενο παρακείμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού για καθαρισμό τους από τον περιεχόμενο αρσενοπυρίτη και σιδηροπυρίτη-κοινώς συμπύκνωμα πυριτών, με τη μέθοδο της επίπλευσης. Από τον καθαρισμό των τελμάτων θα παραχθούν δύο υλικά, ένα εμπορεύσιμο συμπύκνωμα πυριτών 340 Κt με περίπου 20 g/t Au και ένα επίσης εμπορεύσιμο υπόλειμμα, 2,1 Mt. Το σημαντικό είναι ότι παράλληλα με τις εργασίες απομάκρυνσης και καθαρισμού των τελμάτων, προβλέπονται και εργασίες σταδιακής αποκατάστασης του χώρου που θα ελευθερώνεται. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του υποβάθρου ώστε αυτό να μετατραπεί σε έδαφος κατάλληλο για φύτευση και  την επακόλουθη αποκατάσταση με αυτόχθονα είδη βλάστησης της περιοχής. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει ολοκλήρωση εντός τριών ετών από την έναρξη των εργασιών και τρία επιπλέον χρόνια για εργασίες συντήρησης της βλάστησης που θα φυτευτεί, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχία της αποκατάστασης. Με τη συγκεκριμένη αποκατάσταση σταματούν οι όποιες επιπτώσεις έχουν δημιουργήσει ή συνεχίζουν να δημιουργούν τα συσσωρευμένα εξορυκτικά απόβλητα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω έκταση αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου των επιφανειακών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ανωτέρω έργο αποκατάστασης προβλέπεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου στα Μεταλλεία Χαλκιδικής.