Tag Archives: Μεταλλείο Ολυμπιάδας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο τομέας της «άδειας λειτουργίας» μιας εξορυκτικής μονάδας χρήζει άμεσης ενίσχυσης σε επίπεδο πολιτικής μέσα στην ΕΕ, αφού θα παράσχει τα απαραίτητα θεμέλια για ένα μονοπάτι που μπορεί να συμβιβάσει τις τεράστιες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες πρώτων υλών της Ευρώπης με τη φιλοδοξία μας να αυξήσουμε τη στρατηγική ανθεκτικότητα και να επιτύχουμε το διπλό στόχο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Αυτήν τη στιγμή, η ΕΕ χάνει σταδιακά την ικανότητα (σε βιομηχανική κλίμακα) για να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες και έτσι να υποστηρίξει την ταχεία κλιμάκωση της τεχνολογίας που είναι απαραίτητη για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Πρωτίστως, σαν εξορυκτική βιομηχανία, πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό και να αναγνωρίσουμε τη βασική δυνατότητα της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε την άδεια λειτουργίας μας, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  • Η ΕΕ διαθέτει το πιο αυστηρό πλαίσιο στον κόσμο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), την προστασία του κλίματος, τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Η βιομηχανία εξόρυξης της ΕΕ πληροί τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης ESG, όχι μόνο σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και μέσω των δικών της πρωτοβουλιών που κοιτάζουν το μέλλον.
  • Το ευρωπαϊκό μοντέλο θέτει τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσουν οι παγκόσμιοι εταίροι. Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι αυτή η αύξηση των καλών πρακτικών δεν θα επιτευχθεί μόνο με εισαγωγές από τρίτες χώρες. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις προηγούμενες κρίσεις για τις σπάνιες γαίες, το μαγνήσιο, το γερμάνιο, το γάλλιο και την πιο πρόσφατη κρίση που αφορούσε τον γραφίτη.

Τα υπάρχοντα και μελλοντικά νέα ορυχεία στην ΕΕ θα ενισχύσουν την ασφάλεια των αλυσίδων προμήθειας πρώτων υλών της κοινότητας και θα μετριάσουν τις ανισότητες, μειώνοντας τους κινδύνους εφοδιασμού, προωθώντας την καινοτομία και επιδεικνύοντας πώς να εξισορροπούνται βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης, διατηρώντας παράλληλα ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε ακίνητοι. Προέχει η διατήρηση της τρέχουσας παραγωγής και των μεριδίων της ζήτησης, αλλά πρέπει να ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες και να αναπτύσσουμε νέες υποδομές, γεγονός εξίσου σημαντικό.

Έρευνα νέων κοιτασμάτων

Η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδική μνεία της έρευνας στο πλαίσιο του νόμου περί κρίσιμων πρώτων υλών, μαζί με καθοδήγηση για να διασφαλιστεί ότι οι αρχές μπορούν να υποστηρίξουν τις απαραίτητες και υπεύθυνες δραστηριότητες έρευνας, οι οποίες θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση του πολυπόθητου δυναμικού εξόρυξης της Ευρώπης. Και αυτό διότι η έρευνα είναι μια δραστηριότητα έντασης κεφαλαίου, απαραίτητη για την αναπλήρωση των μειούμενων αποθεμάτων. Αν και συνδέεται στενά με την εξόρυξη, η έρευνα είναι μια ξεχωριστή οικονομική δραστηριότητα, με διαφορετικό προφίλ επιπτώσεων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία και περισσότερο, έχουμε δει τον συνολικό αριθμό των αδειών έρευνας να μειώνεται και όταν χορηγούνται να υπόκεινται σε σημαντικές καθυστερήσεις.

Αναγνώριση των δυνατοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγκαθιδρύσει τις απαραίτητες αγορές για να υποστηρίξει την ανάγκη του εξορυκτικού τομέα της Ευρώπης για συνεχείς επανεπενδύσεις, ώστε να συνεχίσει να οδηγεί τις βελτιώσεις στα κορυφαία επίπεδα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας παγκοσμίως.

Η εξορυκτική βιομηχανία της Ευρώπης είναι η πιο αποτελεσματική στον κόσμο. Για παράδειγμα, στη Σκανδιναβία, γίνεται εξόρυξη μεταλλευμάτων χαλκού που σε άλλες περιοχές του κόσμου απλά δεν θα ήταν βιώσιμη. Η εξόρυξη ποτάσας της Ευρώπης είναι παγκοσμίως στην κορυφή όσον αφορά την αποδοτική κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η απόδοση έχει τις ρίζες της στην ευρηματικότητα της ευρωπαϊκής γνώσης εξόρυξης, αναπτύσσοντας συνεχώς καινοτόμες τεχνολογίες για τη συγχώνευση ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σεναρίων με τη συνεχιζόμενη μετάβαση στη βιωσιμότητα. Και αυτή η απόδοση και η καινοτομία απαιτεί συνεχείς και σημαντικές επανεπενδύσεις και απορρόφηση του κόστους.

Εξισορρόπηση των κανονιστικών συνθηκών αδειοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ορυχείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία αναγνωρίζει δεόντως ότι τα αποτελέσματα μεταξύ των εξορυκτικών φάσεων είναι εγγενή στις βιώσιμες εργασίες εξόρυξης, απαιτώντας τους απαραίτητους συμβιβασμούς στα όρια που τίθενται από τη φυσική και τη χημεία.

Και αυτό διότι επιπτώσεις μεταξύ των διαφόρων εργασιών και φάσεων είναι σύνηθες φαινόμενο στις εργασίες εξόρυξης. Για παράδειγμα, η μείωση της ρύπανσης των υδάτων μέσω οσμωτικών φίλτρων οδηγεί σε εκτίναξη της κατανάλωσης ενέργειας. Πρόκειται για συμβιβασμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικούς κανονισμούς για να διασφαλιστεί ότι τα όρια που τίθενται από τη φυσική και τη χημεία αναγνωρίζονται επαρκώς ή τουλάχιστον ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που να αναγνωρίζει ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε ανταγωνιστικούς στόχους ταυτόχρονα. Αυτό αφορά τις οριακές τιμές που έχουν τεθεί τόσο χαμηλά που οι συσκευές μέτρησης δεν μπορούν να τις καταχωρίσουν ή τις επιβαρύνσεις κόστους που μόνο η ΕΕ επιβάλλει στη μεταλλευτική της βιομηχανία.

Ασφάλεια κανονιστικού πλαισίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ένα σταθερό και σωστά ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το περιβάλλον, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και άλλα σχετικά θέματα που επηρεάζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Και ο λόγος είναι ευκόλως κατανοητός. Η εξόρυξη είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση με απόδοση των επενδύσεων σε βάθος δεκαετιών. Η βιομηχανία εξόρυξης της ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου στην ΕΕ καθίσταται καθοριστική για τη διατήρηση των σημερινών επιπέδων εξόρυξης ή την επέκτασή τους στο μέλλον. Οι κανονιστικές απαιτήσεις επηρεάζουν τόσο τις επενδύσεις όσο και το λειτουργικό κόστος λειτουργίας (OPEX). Η αβεβαιότητα και η αστάθεια των τελευταίων εμποδίζουν την ελκυστικότητα των επενδύσεων στη βιομηχανία εξόρυξης της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει το τεράστιο πλεονέκτημα των σταθερών, αξιόπιστων θεσμών, του κράτους δικαίου και ενός κατάλληλου φορολογικού ρυθμιστικού πλαισίου. Η βεβαιότητα και σταθερότητα είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για ένα καλά ενοποιημένο πλαίσιο περιβαλλοντικής, ενεργειακής, κλιματικής και άλλης νομοθεσίας που επηρεάζει τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Πολιτική αναγνώριση κοινωνικοοικονομικών ωφελειών

Τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει δεόντως και να συνυπολογίσει πλήρως σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας τα ευρύτερα και μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και ευκαιρίες από την επιλογή μεγαλύτερης εξόρυξης πρώτων υλών στην Ευρώπη.

Η εξόρυξη είναι μια δραστηριότητα υψηλής εξειδίκευσης, με εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση STEM και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων και ανάπτυξης ικανοτήτων. Επιπλέον, τα έργα εξόρυξης απαιτούν συχνά την κατασκευή νέων υποδομών, ειδικά όταν βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές π.χ. παροχή ρεύματος για λειτουργικές ανάγκες, δίκτυα μεταφορών όπως δρόμοι, σιδηροδρομικά δίκτυα ή λιμάνια για κατασκευές και πρόσβαση σε αγορές, καθώς και στέγαση, υποδομές για το επιχειρείν και υποδομές για την παροχή υπηρεσιών στους εργαζομένους.

Η ανάπτυξη υποδομών όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να ωφελήσει ανεξάρτητα τις κοινότητες πέρα από την άμεση αξία για ένα ορυχείο και πέρα από τη διάρκεια ζωής του. Η σωστή πολιτική αναγνώριση αυτών των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί το σωστό επίπεδο υποστήριξης και αποδοχής των συνεχιζόμενων και διευρυμένων εργασιών εξόρυξης στην ΕΕ.

Η Χαλκιδική δείχνει το δρόμο

Όλα αυτά που ζητά η εξορυκτική βιομηχανία από την ΕΕ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής, οικονομοτεχνικής και κοινωνικής «άδειας λειτουργίας», προϋποθέτουν και την συμμόρφωση των εταιριών με τα νέα πρότυπα και τις αρχές της βιώσιμης εξόρυξης.

Στις παρυφές της Ευρώπης, στη δική μας Χαλκιδική, μια ελληνική εταιρεία, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, έχει φροντίσει εδώ και πολύ καιρό να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης – κάποιες φορές και πριν αυτό γίνει απαιτητό από το νομοθετικό πλαίσιο.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Ελληνικός Χρυσός έχει ιδιαίτερα έντονο κοινωνικό αντίκτυπο σύμφωνα με τα κριτήρια ESG τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε αυτή.

Έτσι, το 2023, η Ελληνικός Χρυσός υλοποίησε ένα ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων στην τοπική κοινωνία, με στόχο τη συνδιαμόρφωση στόχων και την από κοινού χάραξη της στρατηγικής ΕΚΕ, για την ορθολογικότερη διάθεση των $80 εκατ., που έχει δεσμευθεί μέσω του νέου επενδυτικού σχεδίου να διαθέσει σε βάθος 25ετίας σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα, για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Και πέρα από τις πολλαπλές κοινωνικές επενδύσεις (χορηγίες, έργα, υποστήριξη κοινότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ά.), ο Δήμος Αριστοτέλη έλαβε επιπλέον €3,5 εκατ. σε μεταλλευτικά τέλη, δεδομένου ότι η δραστηριότητα ασκείται αποκλειστικά εντός των ορίων του. Με τη θέση του υπερσύγχρονου μεταλλείου των Σκουριών σε εμπορική παραγωγή από τα τέλη 2025 και τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, το εν λόγω ετήσιο έσοδο προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς ο υπολογισμός του είναι άμεσα συνυφασμένος με την αξία των πωληθέντων μετάλλων.

Την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας υπαγορεύουν οι ενέργειες της εταιρείας με το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, την Παράλληλη Αποκατάσταση, την ορθολογική Διαχείριση Υδάτων, την καινοτόμο Διαχείριση Μεταλλευτικών Καταλοίπων, τη Διαχείριση της Βιοποικιλότητας αλλά και η δέσμευση για Μετριασμό των Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση διέπεται από καθορισμένες και αναγνωρισμένες Πολιτικές και Διαδικασίες, Πολιτικές κατά της Δωροδοκίας και κατά της Διαφθοράς και μια επικαιροποιημένη Κανονιστική Συμμόρφωση διεθνώς αναγνωρισμένη.

Η Χαλκιδική –και η Ελλάδα– δείχνει το δρόμο λοιπόν και συμμετέχει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας για την περαιτέρω απεξαρτοποίηση της ΕΕ από τρίτες χώρες, την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων και στην δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς, με διπλό στόχο πάντα την ομαλή Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση.

Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΚΟΠΥ) ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι ΚΟΠΥ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας πλειάδας παραγωγικών αλυσίδων

Στο πλαίσιο του επικείμενου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (10-13 Απριλίου), θα έχουμε την ευκαιρία από κοινού με εκλεκτούς συνομιλητές και εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα και δη του ευρύτερου μεταλλευτικού κλάδου όχι μόνο από την Ελλάδα, να επιχειρηματολογήσουμε και να πείσουμε για τη σημασία των ΚΟΠΥ για την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας στο σύγχρονο, γεμάτο προκλήσεις, γεωπολιτικό περιβάλλον αλλά κυρίως να κινητοποιήσουμε τους κύριους φορείς και τους επενδυτές.

Η σημασία της αξιοποίησης και διαχείρισης των ΚΟΠΥ αναδεικνύεται εμφατικά σήμερα, ειδικά υπό το πρίσμα της τρέχουσας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται κυρίως από τον μαινόμενο πόλεμο σε Ισραήλ και Ουκρανία. Και αυτό διότι, οι ΚΟΠΥ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος πολλών παραγωγικών αλυσίδων και κρίσιμη βάση για τομείς της οικονομίας, όπως οι κατασκευές, η τεχνολογία/πληροφορική, η υγεία, και η γεωργία, συνεπώς το οποιοδήποτε πρόσκομμα στην ομαλή ροή της αλυσίδας εφοδιασμού τους μπορεί να δημιουργήσει αναταραχές, να επηρεάσει την παραγωγή και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση τη ροή της οικονομικής δραστηριότητας.

H βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού διαλόγου

Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ΚΟΠΥ, αλλά και η προώθηση υπεύθυνων πρακτικών διαχείρισης ορυκτών πόρων, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική εξορυκτική βιομηχανία, αλλά και κοινωνική ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, σε συνέχεια της ψήφισης της σχετικής νομοθεσίας για τις ΚΟΠΥ (Critical Raw Materials Act- CRMA) τον Δεκέμβριο του 2023, είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης εφοδιασμού ΚΟΠΥ στην Ευρώπη, αλλά όχι το έσχατο. Ο σχετικός Κανονισμός σηματοδοτεί την ανάγκη για ακόμα περισσότερα βήματα, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε ΚΟΠΥ με στόχο την απεξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ και τη διασφάλιση της ενεργειακής μετάβασης σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών (net zero).

Με δεδομένο το γεγονός ότι η ΕΕ χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση από τρίτες χώρες ως προς την προμήθεια ορυκτών πρώτων υλών, της τάξης του 75%-100% για τα περισσότερα μέταλλα και ιδιαίτερα τις κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMs) και τις σπάνιες γαίες (REEs), η νομοθετική πρωτοβουλία CRMA της ΕΕ για τον ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών, είναι το «κλειδί» για οικονομική βιωσιμότητα και πρόοδο.

Εξάλλου, είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι η παρουσία κρίσιμων πρώτων υλών στο υπέδαφος μιας χώρας και η αποτελεσματική διαχείρισή τους, συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ευμάρεια και την κοινωνική ευημερία. Κίνα, Σαουδική Αραβία, Ρωσία, ΗΠΑ και Αυστραλία, είναι μερικά από τα παραδείγματα εύρωστων οικονομιών ανά τον κόσμο, εξαιτίας της αποδοτικής διαχείρισης σημαντικών κοιτασμάτων χρυσού, πετρελαίου ή άλλων πολύτιμων φυσικών πόρων.

Η πολιτική της ΕΕ για τις ΚΟΠΥ ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας αποτελεί εφαλτήριο για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας και αυτάρκειας. Η αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων φυσικών πόρων αναδεικνύει ευκαιρίες οικοδόμησης σταθερών γεωπολιτικών σχέσεων με γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και προάγει τη διπλωματία στη βάση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της προσέλκυσης νέων, ξένων επενδύσεων με θετικό αντίκτυπο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Αρκεί να αναφερθεί ότι το πλούσιο σε σπάνιες γαίες και κρίσιμες πρώτες ύλες υπέδαφος της χώρας μας, αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνόλου των κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ και η αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων ΚΟΠΥ μπορεί να καταστήσει τη χώρα ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες και πρωταγωνιστή στην πράσινη μετάβαση στην Ευρώπη και την περιφερειακή και διεθνή ενεργειακή ‘σκακιέρα’.

Συνεπώς, ειδικά για την Ελλάδα, η πολιτική της ΕΕ για τις ΚΟΠΥ αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία προκειμένου η χώρα μας να αξιοποιήσει με υπευθυνότητα τον ανεκμετάλλευτο ορυκτό της πλούτο, να ενισχύσει την οικονομία της αλλά και τη γεωπολιτική της θέση στην ΕΕ. Σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί ανεκμετάλλευτη αυτή η ιστορική ευκαιρία και ειδικά όταν στις μέρες μας η περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα στην αξιοποίηση ορυκτού πλούτου είναι sine qua non.

Ελληνικός Χρυσός: επενδύουμε στην αξιοποίηση πρώτων υλών με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο

Αυτή την ιστορική ευκαιρία καλείται να αξιοποιήσει η Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, όπου αναπτύσσει 3 μεταλλευτικά έργα (Έργο Σκουριών, Μεταλλείο Ολυμπιάδας και Μεταλλείο Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου) στη βάση των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας (Responsible Mining), ενσωματώνοντας στην πράξη τεχνολογίες αιχμής και τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου διεθνώς.

Με επενδυτικό κεφάλαιο, συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. δολαρίων για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών αυτών εγκαταστάσεων συμβάλλουμε στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα δημιουργούμε αξία για την ελληνική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να καταστεί η τρίτη κορυφαία δύναμη στην παραγωγή χρυσού στην Ευρώπη, μετά τις Σουηδία και Φιλανδία και να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην παραγωγή κρίσιμων μετάλλων.

Ελπίζουμε ότι δεν θα είμαστε οι μόνοι αλλά και πολλές άλλες ελληνικές είτε ξένες εταιρείες θα αποφασίσουν να επενδύσουν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

[ΠΗΓΗ: https://www.epixeiro.gr/, του Χρήστου Μπαλάσκα, Vice President, Commercial, Growth and External Relations, Eldorado Gold, 3/4/2024]

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 20 Μάρτη, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κανονισμός που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού της Ε.Ε. με κρίσιμες πρώτες ύλες. Είναι ευρύτερα γνωστός ως «Κανονισμός ή Πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Material Act – CRMA)». Με την ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει τον ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με κρίσιμες πρώτες ύλες και να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές από προμηθευτές μίας μόνο χώρας.

Αυτό ήταν και το τελευταίο βήμα στη διαδικασία εγκρίσεων σχετικά με την Πράξη για τις Κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες, αφού είχε προηγηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο ή έγκρισή της από το Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, οριστικοποιήθηκε και το τελικό κείμενο που προσδιορίζει δύο λίστες πρώτων υλών (34 κρίσιμης σημασίας και 17 στρατηγικής), οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας τόσο για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, όσο και για την αμυντική και τη διαστημική βιομηχανία της Ευρώπης. Η CRMA καθορίζει τρεις δείκτες αναφοράς για την ετήσια κατανάλωση πρώτων υλών στην ΕΕ: το 10 % από τοπικές εξορύξεις· το 40 % πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ και το 25 % να προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά. Επίσης, καμία πρώτη ύλη στρατηγικής σημασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας, δεν πρέπει να προέρχεται από την ίδια τρίτη χώρα σε ποσοστό άνω του 65 %.

Να θυμίσουμε πως σήμερα, Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών από τρίτες χώρες. Για παράδειγμα, 97 % του μαγνησίου που προμηθεύεται η ΕΕ προέρχεται από την Κίνα, 100 % του καθαρισμού των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται σε μόνιμους μαγνήτες πραγματοποιείται στην Κίνα, 98 % των βορικών ενώσεων που προμηθεύεται η ΕΕ προέρχεται από την Τουρκία.

Μεταξύ των άλλων η CRMA προβλέπει:

  • Τα έργα εξόρυξης να αδειοδοτούνται εντός περιόδου 27 μηνών κατ’ ανώτατο όριο 
  • Τα έργα ανακύκλωσης και επεξεργασίας να αδειοδοτούνται εντός 15 μηνών, (με περιορισμένες εξαιρέσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση ουσιαστικής συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες)
  • Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν ένα έργο ως στρατηγικό 
  • Την απαίτηση εκτιμήσεων κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού 
  • Εθνικά σχέδια εξερεύνησης από τα κράτη μέλη 
  • Τη διασφάλιση της πρόσβασης της ΕΕ σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες μέσω φιλόδοξων δεικτών αναφοράς για την εξόρυξη, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής

Πιθανότατα η αφορμή για την κίνηση αυτή της ΕΕ ήταν η κατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων όπως διαμορφώθηκαν μετά την διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανίας, οπότε και αναδείχθηκε η ανασφάλειά τους όταν οι προμηθευτές περιορίζονται σε αριθμό ή έχουν το μονοπώλιο. Ούτως ή άλλως, όμως η ανάγκη αυτή θα εξανάγκαζε την ΕΕ σε κάποια ανάλογη κίνηση.

Γεγονός είναι πως αυτή η νομοθετική πράξη θα τονώσει τον εξορυκτικό τομέα, θα ενισχύσει τις διεργασίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας, θα δημιουργήσει τοπικές και ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα διασφαλίσει ότι η βιομηχανία της ΕΕ θα είναι έτοιμη για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Και στην Ελλάδα;

Και ερχόμαστε στο ερώτημα τι αντίκτυπο θα έχει η CRMA για την Ελλάδα. 

Κατ’ αρχάς να θυμηθούμε πως ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο ΣΜΕ, δια στόματος του Προέδροευ του ΔΣ, Κωνσταντίνου Γιαζιτζόγλου, έχει επισημάνει πως την ώρα που η πράσινη μετάβαση τίθεται επιτακτικά στο τραπέζι, αναδύονται ευοίωνες προοπτικές για την χώρα, από την αποτελεσματική αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου. Ζητείται φυσικά και μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική πάνω σε αυτόν τον τομέα.

Σε γενικές γραμμές η CRMA είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός, αφού επιτέλους η ΕΕ σταμάτησε να στρουθοκαμηλίζει θέτοντας όλο και περισσότερους περιορισμούς στην εξόρυξη, εισάγοντας τα πάντα από τρίτες χώρες και υποκύπτοντας στο σύνδρομο NIMBY (Not In My Back Yard). Οι αδυναμίες αυτής της πολιτικής αναδείχθηκαν με την γεωπολιτική κρίση της Ουκρανίας. Και έρχεται η έγκριση της CRMA να ξεκινήσει τη λύση των προβλημάτων.

Διότι προβλήματα υπάρχουν. Όπως η καθυστέρηση της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας από τις στρατηγικές της ΕΕ, το έλλειμα εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, η έλλειψη τεχνικής εκπαίδευσης για τις νέες τεχνολογίες της βιώσιμης εξόρυξης κ.λπ.

Η Χαλκιδική πρωτοπορεί

Κι όμως, πόσοι γνωρίζουν πως η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική έχει ήδη προνοήσει και βρίσκεται στο δρόμο της επίλυσης των προβλημάτων;

Πολύ πριν ψηφιστεί η CRMA και διαπιστωθούν τα προβλήματα, η Ελληνικός Χρυσός κυνήγαγε το στόχο της βιώσιμης εξόρυξης υιοθετώντας νέες και καινοτόμες τεχνολογίες εξόρυξης και ασφάλειας.

Ήδη από το 2021, με τον εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας, οι ρυθμοί παραγωγής και η ασφάλεια βελτιώθηκαν σημαντικά. Υπόγειο δίκτυο 4G/LTE, ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλούς λειτουργίας υπόγειου μεταλλείου, σύστημα καταγραφής και ανάλυσης μετρήσεων φυσικοχημικών παραγόντων σε πραγματικό χρόνο, κ.ά.. Η Ελληνικός Χρυσός δεν σταμάτησε όμως εδώ. Πρωτοπορώντας στον μεταλλευτικό τομέα εκπαιδεύει και βοηθάει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού της μέσα από τη χρήση ειδικών προσομοιωτών, οι οποίοι ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν. Οι προσομοιωτές κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Immersive Technologies στο Περθ της Αυστραλίας και συνοδεύονται και από υποστηρικτικό εξοπλισμό. Η προμηθεύτρια εταιρεία έχει αναλάβει και τη διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης και την εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (Training of Trainers -ToT) της Ελληνικός Χρυσός. 

Ο στόχος της εκπαίδευσης στους προσομοιωτές περιλαμβάνει τη μείωση των βλαβών του εξοπλισμού, την αύξηση της παραγωγικότητας, την προώθηση της ασφάλειας, τη μέτρηση των ικανοτήτων ανατίναξης και διάτρησης, την εξάσκηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, τη μείωση των παρατυπιών λειτουργίας, την ενίσχυση των προτύπων εξόρυξης, τον προσδιορισμό των επιπέδων δεξιοτήτων και την παροχή πολλών ευκαιριών στους χειριστές φορτηγών, φορτωτών και διατρητικών φορείων να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους προσομοιώνοντας το πραγματικό περιβάλλον εργασίας τους. Οι προσωμοιωτές προσομοιάζουν τόσο τον τύπο μηχανήματος, όσο και την τρισδιάστατη απεικόνιση των ίδιων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, και οι χειριστές εκπαιδεύονται σε πληθώρα σεναρίων από καταστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την εργασίας τους στο υπόγειο μεταλλείο, όπως πυρκαγιά, κατάπτωση βράχου, σκάσιμο ελαστικού κ.α., καταστάσεις οι οποίες θα ήταν ανέφικτο να αναπαραχθούν για εκπαιδευτικούς λόγους σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς ρίσκο για την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου και χωρίς να επηρεαστεί η διαδικασία παραγωγής.

Η απόλυτη προσομοίωση μηχανημάτων και μεταλλευτικού πεδίου με τη χρήσης τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ρεαλιστική και βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζεται ο κύκλος παραγωγής του μεταλλείου. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι όταν ξεκινήσουν την εργασία τους στο πραγματικό υπόγειο πεδίο, θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό την περίοδο προσαρμογής τους.

Να λοιπόν μια ελληνική μεταλλευτική εταιρία, η οποία όταν κοιτά τα προβλήματα σχεδιάζει παράλληλα και τη λύση τους. Με ένα τέτοιο σχεδιασμό, είναι έτοιμη για την πράσινη, αλλά και για τη ψηφιακή μετάβαση.

Θα θέλαμε να δούμε κι άλλες ελληνικές εταιρείες στο δό΄μο της Ελληνικός Χρυσός όσον αφορ΄ατον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

(Με στοιχεία από https://commission.europa.eu )

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε καινοτόμες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και τη βιώσιμη ανάπτυξή της επενδύει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και εφαρμόζει για πρώτη φορά στη χώρα μας, σύγχρονες διεθνείς πρακτικές που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια στην παραγωγική διαδικασία.

Όλες οι τεχνολογίες και εφαρμογές που η εταιρεία αναπτύσσει, χρησιμοποιούν ως υποδομή το υπόγειο ιδιωτικό δίκτυο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς (LTE), που πρώτη η Ελληνικός Χρυσός εγκατέστησε στην Ελλάδα σε υπόγειο μεταλλευτικό έργο και σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος.

Συστήματα ασφαλούς εξ αποστάσεως ανατίναξης και ξεμπαζώματος

Ήδη, στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας εφαρμόζονται τεχνολογίες όπως το σύστημα της εξ αποστάσεως ανατίναξης. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στην ομάδα του μεταλλείου να πραγματοποιεί ανατινάξεις στα μέτωπα παραγωγής συγκεντρωτικά και ελεγχόμενα με τη χρήση χύδην γαλακτωμάτων, από το κέντρο ελέγχου που βρίσκεται στην επιφάνεια.

Το αμέσως προσεχές διάστημα, η εταιρεία θα είναι η πρώτη μεταλλευτική εταιρεία στη χώρα και μια από τις ελάχιστες στον κόσμο, που θα εφαρμόζει το απομακρυσμένο ξεμπάζωμα με τηλεχειρισμό των φορτωτών – μηχανημάτων, από κέντρο ελέγχου στην επιφάνεια.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, ενισχύουν σημαντικά τα επίπεδα ασφάλειας και αυξάνουν την παραγωγικότητα του μεταλλείου, μειώνοντας το νεκρό χρόνο ανάμεσα στους κύκλους παραγωγής.

Έρχονται περισσότερες καινοτόμες εφαρμογές 

Στα σχέδια της Ελληνικός Χρυσός είναι η υιοθέτηση περισσότερων εφαρμογών, όπως τηλεχειρισμός φόρτωσης, τηλεμετρία οχημάτων και εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική δοκιμή του συστήματος αερισμού κατ’ απαίτηση, που θα δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζεται αυτόματα και «έξυπνα» η παροχή και η ποιότητα του αέρα στα υπόγεια, ανάλογα τις ανάγκες των εργασιών εξόρυξης και της συγκέντρωσης ανθρώπων και μηχανημάτων ανά τομέα. Αυτό θα επιτρέψει την παροχή της κατάλληλης ποσότητας φρέσκου αέρα μόνο όπου χρειάζεται, μειώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το ήδη υψηλό επίπεδο ασφάλειας του υπόγειου μεταλλείου.

Και παρότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε πρώτη ανάγνωση περιλαμβάνει κυρίως την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών λύσεων στις επιμέρους δραστηριότητες μιας επιχείρησης, οι τεχνολογικές αυτές αλλαγές δεν γίνεται να μη συνοδεύονται και από την απαραίτητη αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των ανθρώπων που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν. Για το λόγο αυτό, και με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα κέντρο τεχνικής εκπαίδευσης όπου με τη χρήση προσομοιωτών τελευταίας τεχνολογίας, που προσομοιάζουν τόσο τον τύπο μηχανήματος όσο και την τρισδιάστατη απεικόνιση των ίδιων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεών της, οι χειριστές εκπαιδεύονται σε πληθώρα σεναρίων από καταστάσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την εργασίας τους, όπως πυρκαγιά, κατάπτωση βράχου, σκάσιμο ελαστικού κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σενάρια αυτά θα ήταν ανέφικτο να εφαρμοστούν για εκπαιδευτικούς λόγους στην πραγματικότητα, χωρίς ρίσκο για την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου και χωρίς να επηρεαστεί η διαδικασία παραγωγής.

Η απόλυτη προσομοίωση μηχανημάτων και μεταλλευτικού πεδίου με τη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ρεαλιστική και βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζεται ο κύκλος παραγωγής του μεταλλείου.

Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι όταν ξεκινήσουν την περίοδο προσαρμογής τους στην πραγματική εργασία είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό την περίοδο προσαρμογής τους.

[ΠΗΓΗ: https://pointmedia.gr/, 11/1/2024]