Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ – ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα τελευταία τρία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία του COVID-19, η εξορυκτική βιομηχανία έχει αναλάβει έναν αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στην Ε.Ε., συμβάλλοντας σε σημαντικές προτεραιότητες, όπως η εξασφάλιση πλήρους ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, η δημιουργία της Ε.Ε. τη επόμενης ημέρας, η παγκόσμια ηγεσία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για την καθιέρωση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, η διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής και εύρωστης οικονομίας, η υπεράσπιση των κοινών αξιών και η ενίσχυση του δημοκρατικού μοντέλου, και η ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε. ως παγκόσμιου παράγοντα.

Ας δούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο συμβάλλει η εξορυκτική βιομηχανία σε κάθε μια από αυτές τις προτεραιότητες:

Ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19

 • Η υγειονομική κρίση του COVID-19 υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των τομέων χημικών υλών, φαρμακευτικών και ιατρικών παρασκευασμάτων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πρώτες ύλες.
 • Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση μετάλλων και ορυκτών για την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία και άλλους μεταγενέστερους χρήστες.
 • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξόρυξης και οι εταιρείες τεχνολογίας εξόρυξης είναι απαραίτητες για τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και, επομένως, ζωτικής σημασίας για την υπέρβαση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μετά την πανδημία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο

 • Τα ορυκτά και τα μέταλλα αντιπροσωπεύουν τη βάση για τη ζωή μας και κάθε βιομηχανική παραγωγική διαδικασία. Παρέχουν καθημερινά προϊόντα και νέες λύσεις για σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες.
 • Η ζήτηση για πρώτες ύλες αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Όλοι όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης Ευρώπης βασίζονται σε μέταλλα και ορυκτά.
 • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι παγκόσμιοι ηγέτες στην καινοτομία. Η βιομηχανία ορυκτών πρώτων υλών της ΕΕ έχει δεσμευτεί να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της, ακολουθώντας τα υψηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.

Παγκόσμια ηγεσία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

 • Όσο πιο φιλόδοξοι οι στόχοι μας για την κλιματική αλλαγή, τόσο περισσότερα μέταλλα και ορυκτά χρειάζονται για μια μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
 • Η βιομηχανία ορυκτών πρώτων υλών έχει προχωρήσει ριζικά στην παραγωγικότητα και την ενεργειακή απόδοση και εξακολουθεί να εφαρμόζει νέες λύσεις με στόχο την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2.
 • Έχουμε γίνει εξαρτημένοι από εξαιρετικά εξειδικευμένα μέταλλα και κράματα που απαιτούν μια τεράστια γκάμα ορυκτών και μετάλλων. Πολλά μέταλλα και ορυκτά είναι απαραίτητα για την κατασκευή προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων και καθιέρωση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης

 • Η ψηφιοποίηση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη και η εξορυκτική βιομηχανία υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει ότι η ψηφιακή τεχνολογία ωφελεί τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις και συμβάλλει στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης. Η κρίσιμη εξάρτησή μας από τα ηλεκτρονικά και την τεχνολογία τους, σημαίνει ότι εξαρτόμαστε εξίσου από τις ορυκτές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή τους.
 • Για βιώσιμα προϊόντα χρειαζόμαστε μέταλλα και ορυκτά με βιώσιμη εξόρυξη. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για να είναι πιο αποδοτική από πλευράς πόρων.
 • Ο κλάδος αναζητά συνέργειες με άλλους κλάδους για τη βελτίωση των ροών υλικών και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.

Για μια Ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανθεκτική και εύρωστη

 • Αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή ορυκτών, η Ευρώπη γίνεται λιγότερο εξαρτημένη και βελτιώνει τη βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της. Η Ευρώπη έχει τους δικούς της ορυκτούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών, κοιτασμάτων παγκόσμιας κλάσης και εξακολουθεί να διαθέτει τεράστιο ορυκτό δυναμικό.
 • Η βελτίωση της βιωσιμότητας και της ευημερίας μας είναι δυνατή μόνο μέσω καινοτομιών και αποτελεσματικότερων εφαρμογών. Η ευρωπαϊκή μεταλλευτική βιομηχανία προμηθεύει μέταλλα και ορυκτά που καθιστούν δυνατές αυτές τις νέες εξελίξεις.
 • Ο μετριασμός του κινδύνου προσφοράς με την παροχή υλικών για πράσινες, βιώσιμες, κυκλικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων αξίας της μεταποίησης της Ευρώπης σημαίνει επένδυση στις πρώτες ύλες της Ευρώπης.

Υπεράσπιση των κοινών αξιών και η ενίσχυση του δημοκρατικού μοντέλου

 • Οι εταιρείες εξόρυξης στην Ευρώπη συνεργάζονται με τοπικές κοινότητες που θα επηρεαστούν άμεσα από την προσπάθεια και προσπαθούν να συνεργαστούν με τα μέλη της κοινότητας για να αναπτύξουν στρατηγικές για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
 • Οι εταιρείες καταπολεμούν τις ανισότητες μέσα από τις εργασιακές τους πολιτικές και στη συνέχεια συνεργαζόμενες με εταίρους για την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων και ευκαιριών κατάρτισης με επίκεντρο τους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς.
 • Η κοινωνική ευθύνη ήταν και αποτελεί μέρος κάθε προγράμματος βιώσιμης λειτουργίας όλων των εξορυκτικών Ευρωπαϊκών εταιρειών.

Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα

 • Ο τομέας της ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας είναι από τους πιο εξελιγμένους εταίρους στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εταιρείες εξόρυξης εργάζονται για να μοιραστούν αυτές τις εμπειρίες ευρύτερα και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω δέσμευση σε συνεργασίες για την επίτευξη συνεργατικής προόδου στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s).
 • Η ευρωπαϊκή μεταλλευτική βιομηχανία υποστηρίζει τους 17 Στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στην ατζέντα της για τη βιώσιμη ανάπτυξη για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη διασφάλιση της ευημερίας για όλους, και δεσμεύεται για την εκπλήρωσή τους.
 • Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξόρυξης μετάλλων και ορυκτών είναι παγκόσμιος ηγέτης στην βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών.

Ο ρόλος της Ελλάδας

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής και λόγω της εξωστρέφειας των ελληνικών εξορυκτικών εταιρειών και λόγω του πλούσιου και πολλά υποσχόμενου μεταλλευτικού δυναμικού του ελληνικού χώρου.

Πολλές είναι οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων, αλλά θα θέλαμε να σταθούμε σε μία, τόσο λόγω του διεθνούς προφίλ της, όσο και λόγω της προσήλωσής της στη βιώσιμη εξόρυξη και το ευρωπαϊκό όραμα.

Μιλάμε για την Ελληνικός Χρυσός, την εταιρεία που έχει αναλάβει την διαχείριση των ιστορικών Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική.

Εξετάζοντας λεπτομερώς την πολιτική και τις πρακτικές της εταιρείας διαπιστώνει κανείς πως τα υψηλά στάνταρτ που εφαρμόζει η εταιρεία πολλές φορές ξεπερνούν τα οριζόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές. Σχετικά, δε, με τις προαναφερθείσες προτεραιότητες της Ε.Ε., η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί παράδειγμα όσον αφορά τη συμβολή της.

 • Την μετά-COVID περίοδο €165.000 εγκρίθηκαν για δράσεις και έργα του πυλώνα “Υγεία & καλή ποιότητα ζωής”, στον οποίο η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει τα μέγιστα, με έμφαση στο «Έκτακτο Ταμείο Αρωγής», για την αντιμετώπιση επιπτώσεων της πανδημίας.
 • Στην Ευρώπη του αύριο τα οι κρίσιμες και στρατηγικές ύλες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και τα μεταλλεία Κασσάνδρας παράγουν χαλκό, ένα από τα σημαντικότερα κρίσιμα και στρατηγικά μέταλλα, η ζήτηση του οποίου προβλέπεται να εκτοξευτεί.
 • Στην πρώτη της αξιολόγηση συμμόρφωσης έναντι των προτύπων του πλαισίου «Προς μία Βιώσιμη Μεταλλευτική Δραστηριότητα» (Towards Sustainable Mining – TSM) της Ένωσης Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων του Καναδά (Mining Association of Canada – MAC), της οποίας αποτελεί μέλος μέσω της μητρικής της Eldorado Gold, η Ελληνικός Χρυσός έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, Επιπέδου ΑΑΑ, σε όλους τους δείκτες αναφοράς στο πρωτόκολλο Διαχείρισης Μεταλλευτικών Καταλοίπων (Τελμάτων) και στο πρωτόκολλο Διατήρησης Βιοποικιλότητας. Συνολικά, η εταιρεία το 2023, αξιολογήθηκε με Τριπλό Α (ΑΑΑ) στους 14 από τους 30 δείκτες αναφοράς του προτύπου TSM. Η εταιρεία έλαβε επίσης αξιολόγηση Επιπέδου AA για τις πρακτικές της ως προς την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την Υπεύθυνη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Α για την Κλιματική Αλλαγή.
 • Η Ελληνικός Χρυσός έχει ήδη υιοθετήσει ή δοκιμάζει πιλοτικά ψηφιακές λύσεις με γνώμονα τη βιώσιμη παραγωγή, την ασφάλεια των εργαζομένων και την εξοικονόμηση πόρων. Τέτοιες είναι το ιδιωτικό υπόγειο δίκτυο 4G για την άμεση επικοινωνία και εντοπισμό ατόμων, η τεχνολογία απομακρυσμένης πυροδότησης εκρήξεων, το σύστημα και η πλατφόρμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κ.ά.
 • Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην Ελληνική και συνεπώς στην Ευρωπαϊκή οικονομία είναι γνωστή. Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί $1 δισ. στην Ελλάδα, €800 εκ. σε Έλληνες προμηθευτές, έχουν εισπραχθεί €620 εκ. από εξαγωγές, έχει €360 εκ. έσοδα το ελληνικό κράτος, έχουν δοθεί €225 εκ. σε μισθούς και επιδόματα. Σε πλήρη ανάπτυξη τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα απορροφήσουν επιπλέον επένδυση $2 δισ., θα δημιουργηθούν άμεσες & έμμεσες θέσεις εργασίας, θα υπάρξει ενίσχυση κρατικών εσόδων κατά €2,5 δισ., καταβολή €2 δισ. σε μισθούς, εξαγωγές ύψους €11,6 δισ., πληρωμές €3,6 δισ. σε Έλληνες εργολάβους και προμηθευτές και επενδύσεις €80 εκ. σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την τοπική κοινωνία.
 • Για τις αξίες και τη δημοκρατική διακυβέρνηση η εταιρεία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τα διεθνή πρότυπα, επιδιώκει την τήρηση δίκαιων εργασιακών πρακτικών. Ενθαρρύνει την παροχή ίσων ευκαιριών και βασίζει τις πρακτικές προσλήψεων στις δεξιότητες και την εμπειρία, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Διαφορετικότητας της μητρικής Eldorado Gold. Όπως περιγράφεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και στην Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της εταιρείας, όλοι αναμένεται να διατηρούν ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον και να προωθούν ένα χώρο εργασίας απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις. Σύμφωνα με την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σέβεται τα δικαιώματα του εργατικού δυναμικού μας, των μελών της τοπικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων μερών που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Αναμένει δε από τους επιχειρηματικούς της εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των παροχών ασφάλειας, των εργολάβων και των προμηθευτών να συμμερίζονται αυτή τη δέσμευση για τα δικαιώματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του λόγου, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το μέγιστο ωράριο εργασίας, τους ελάχιστους μισθούς, τις ίσες ευκαιρίες και την απαλλαγή από διακρίσεις.
 • Για την ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε. ως παγκόσμιου παράγοντα, η τήρηση των ανωτέρω και η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας προς την βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη συμβάλουν στους 17 στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στην ατζέντα της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και παράλληλα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της Ε.Ε. ως σημαντικού παγκόσμιου παράγοντα.

Θα μπορούσαμε συμπερασματικά να πούμε και από αυτό και μόνο το παράδειγμα πως η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία κοιτάει στα μάτια τους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει τη δυνατότητα να παίξει ακόμα σημαντικότερο ρόλο με την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια.