ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ…

Είναι πλέον γνωστό το έγγραφο με την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ, με την απόφαση απόρριψης του αιτήματος «ανάληψης δράσης πρόληψης και αποκατάστασης από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και το ΥΠΕΝ, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009». Για όσους δεν παρακολούθησαν την υπόθεση, πρόκειται για το αίτημα που κατέθεσαν οι γνωστοί-άγνωστοι… «κάτοικοι της περιοχής» μαζί με γνωστούς antigold συλλόγους στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η Υπηρεσία απάντησε στις 18/9/2018 (αριθ. Πρωτοκόλλου ‘οικ. 7838’), και ουσιαστικά θεμελιώνει με επιχειρήματα πως οι ισχυρισμοί για περιβαλλοντική ζημία είναι ανυπόστατοι και δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ απαντάει πως σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 (παρ. 1, άρθρο 2), ως περιβαλλοντική ζημία νοείται η ζημία: 1) σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, 2) των υδάτων και 3) του εδάφους. Για τους οικοτόπους και τα ύδατα είδαμε τι απάντησε το ΥΠΕΝ (εδώ για οικοτόπους και εδώ για ύδατα), ας δούμε τι απαντά και για το έδαφος:

«Ως ζημία του εδάφους σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΔ 148/2009, νοείται: «…η οποιοδήποτε μόλυνση του εδάφους η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής εντός του εδάφους, επί του εδάφους ή στο υπέδαφος, ουσιών, παρασκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών». Επομένως, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ζημία του εδάφους, θα πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία που να βεβαιώνουν τη ρύπανση ή μόλυνση του εδάφους, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω. Τέτοια στοιχεία δεν υποβλήθηκαν με την κατατεθείσα αίτηση και δεν προκύπτουν από τους ελέγχους και το αρχείο του ΣΕΒΕ.

Στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης για το 2017 (14 σχετικό) συμπεριλαμβάνεται εδαφογεωχημική μελέτη καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης επιφανειακών εδαφών. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τη δημιουργία σοβαρού κινδύνου δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία από τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως απαιτείται για την περιβαλλοντική ζημία».

Το ΥΠΕΝ όμως δεν σταματάει εδώ. Επισημαίνει στους antigold καταγγέλλοντες πως τα στοιχεία που προσκόμισαν δεν περιλάμβαναν μετρήσιμα δεδομένα ώστε να τεκμηριωθεί κάποια «ζημία στο περιβάλλον» (και που να τα εύρισκαν άλλωστε), αλλά μόνο τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, για κάποιες υπερβάσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί τα αντιστοιχούντα πρόστιμα στο παρελθόν. Προσέξτε την διατύπωση:

«Εν κατακλείδι τα αναφερόμενα στην σχετική αίτηση, υποκεφάλαιο «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος βάσει των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις με τις σχετικές Αποφάσεις, χωρίς να παρατίθενται μετρήσιμα δεδομένα οποιοσδήποτε δυσμενούς μεταβολής φυσικών πόρων της εν λόγω περιοχής και άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009».

Όσον αφορά την πρόληψη, κι εδώ η απάντηση είναι σαφέστατη:

«Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και με δεδομένο ότι, στο πλαίσιο της πρόληψης, θα πρέπει να αξιολογείται και το ενδεχόμενο απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, έχει ήδη ζητηθεί η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου.»

Οπότε, να υποθέσω, αφού απαντήθηκαν τα πάντα, είναι όλοι ευχαριστημένοι;

Ή κάποιοι όχι;…

[Και ένα antigold πανό το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους. Καμία αντίρρηση…]