Tag Archives: «Ελληνικός Χρυσός»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ELDORADO GOLD: ΣΤΑΘΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΑΥΞΗΣΗ 13% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Για το σύνολο του χαρτοφυλακίου της  Eldorado Gold Corporation  ανά τον κόσμο,  που  συνεχίζουν  να καταγράφουν επιδόσεις εναρμονισμένες με τις προσδοκίες  κατά το πρώτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας  ελεύθερες ταμειακές ροές 33,7 εκατ. δολ., εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών για τις Σκουριές, έκανε λόγο ο  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος  του Ομίλου George Burns, με την ευκαιρία της παρουσίασης των οικονομικών και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Στις 117.111 ουγγιές η παραγωγή χρυσού σύμφωνα με τις προσδοκίες για το τρίμηνο: Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 5% από το πρώτο τρίμηνο του 2023, αντικατοπτρίζοντας την υψηλότερη παραγωγή χρυσού στις περισσότερες μονάδες, κυρίως την αύξηση παραγωγής κατά 12% στο Lamaque και 14% στην Ολυμπιάδα.

Πωλήσεις χρυσού: 116.008 ουγγιές σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά 2.086 δολ.. Οι πωλήσεις χρυσού αυξήθηκαν κατά 6% από το πρώτο τρίμηνο του 2023, κατά κύριο λόγο ως επακόλουθο της αύξησης της παραγωγής στο Lamaque και την Ολυμπιάδα.

Κόστος παραγωγής: 123,0 εκατ. δολ το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 109,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση οφείλεται στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και στα ελαφρώς υψηλότερα ταμειακά έξοδα του τριμήνου. Περίπου το ήμισυ της αύξησης του κόστους παραγωγής αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων χρυσού. Το υπόλοιπο αφορά τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις αυξήσεις του κόστους εργασίας, λόγω του συνολικού προσωπικού και των τιμών καυσίμων.

Σύνολο ταμειακών εξόδων: 922 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα έξοδα αυξήθηκαν από 857 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2023, πρωτίστως εξαιτίας των αυξήσεων του κόστους εργασίας και των αναλώσιμων όπως τα καύσιμα, καθώς και των υψηλότερων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής («AISC»): Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών & Κεφαλαιουχικού Κόστους για την Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής («AISC»): 1.262 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα έξοδα αυξήθηκαν από 1.207 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, αποτυπώνοντας κατά κύριο λόγο τα υψηλότερα συνολικά ταμειακά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής.

Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών: 122,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένων 52,5 εκατ. δολ. ως κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε στις Σκουριές, με τη δραστηριότητα εστιασμένη στα σημαντικά χωματουργικά έργα και στην κατασκευή υποδομών. Το κεφάλαιο ανάπτυξης στα ενεργά μεταλλεία ανήλθε σε 32,7 εκατ. δολ. και συνδέεται κατά κύριο λόγο με το Kisladag για τη συνεχή επεξεργασία αποβλήτων, την κατασκευή του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού και των συναφών υποδομών.

Προοπτικές παραγωγής και κόστους: Η Εταιρεία διατηρεί τον στόχο για την ετήσια παραγωγή του 2024, που αντιστοιχεί σε 505.000-555.000 ουγγιές χρυσού. Το βάρος της παραγωγής συνεχίζει να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το σύνολο των ταμειακών εξόδων για το πλήρες έτος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 840-940 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά και μέσο AISC 1.190-1.290 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά.

Σε 237 εκατ. δολ. ανήλθε μέχρι τις 31/3/2024 το κεφάλαιο ανάπτυξης στις Σκουριές: Αναφορικά με το έργο των Σκουριών,  σε 237 εκατ. δολ. ανήλθε μέχρι τις 31/3/2024 το κεφάλαιο ανάπτυξης που έχει επενδυθεί υπέρ του συνολικού κατ’ εκτίμηση κεφαλαίου των 920 εκατ. δολ. για το έργο. Στο Α’ τρίμηνο 2024 το κεφάλαιο κίνησης που επενδύθηκε στο έργο ανήλθε στα 52,5 εκατ. δολ. Το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.

Η ομάδα λειτουργιών των Σκουριών αποτελείται από 95 άτομα, εκ των οποίων τα 84 ασκούν ηγετικά καθήκοντα, στα τμήματα βιώσιμης ανάπτυξης, λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης, ενώ 11 άτομα είναι ενταγμένα στις ομάδες κατασκευαστικών έργων για τις επιφανειακές εξορύξεις, τις υπόγειες εξορύξεις και την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων. Οι εργασίες προσλήψεων είναι εντός χρονοδιαγράμματος σε σχέση με το σχέδιο για το λειτουργικό εργατικό δυναμικό.

Στις 31 Μαρτίου 2024, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 600 άτομα: Παράλληλα με την ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, στις 31 Μαρτίου 2024, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 600 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί στα 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.

Αναφορικά με την πορεία του έργου των Σκουριών μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 43% και, εάν ληφθεί υπόψη η πρώτη φάση της κατασκευής (πριν την αναστολή των εργασιών) κατά 73%. Από την επανέναρξη του έργου, ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί κατά 67% και σχεδόν τον σύνολο των προμηθειών.

Η εκτέλεση έργου και η κλιμάκωση των εργασιών συνεχίστηκαν για τα σημαντικά χωματουργικά έργα καθώς οι εργασίες εξελίσσονται για τις λίμνες διαχείρισης υδάτινων πόρων και τους σωρούς μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας.

Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων: Σύμφωνα με την εταιρεία δρομολογήθηκαν οι εργολάβοι και ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες και οι πασσαλώσεις της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων, με τα μεν χωματουργικά έργα να αναμένεται να ολοκληρωθούν ουσιαστικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024. Οι πασσαλώσεις για το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό άνω του 30%. Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του θραυστήρα πρωτογενούς θραύσης μεταλλεύματος, και όπως έχει ήδη επισημανθεί, η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης σε 690V και η αναβάθμιση αερισμού έχουν ολοκληρωθεί.

Τα ορόσημα του 2024 περιλαμβάνουν προμήθειες και μηχανολογικό σχεδιασμό, τη μονάδα κατεργασίας που αφορά κατασκευή της αίθουσας ελέγχου και του κτιρίου ηλεκτρικών συστημάτων: ξεκίνησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2024, την κατασκευή της μονάδας πάχυνσης τελμάτων: ξεκίνησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2024. Επίσης στα ορόσημα περιλαμβάνονται η εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων, η ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF), οι υπόγειες εργασίες με την ανάθεση της υπόγειας ανάπτυξης και της σύμβασης για τα μέτωπα δοκιμών, ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης καθώς και η πρόοδος κατασκευής.

Θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη οι εργασίες: Οι εργασίες συνεχίζουν να εντείνονται σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών για μείζονα χωματουργικά έργα, όπως οι οδοί μεταφοράς δομικών υλικών, η κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, οι σωροί χαμηλής περιεκτικότητας, η διαχείριση υδάτων, οι εγκαταστάσεις διεργασιών, το κτίριο θραυστήρα και τα κτίρια αφύγρανσης. Επιπλέον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τις εξορύξεις για τα μέτωπα δοκιμών το 2025. Επίσης, θα προχωρήσουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις σε σχέση με όλες τις διεργασίες και τους χώρους υποδομών. Έως το τέλος του 2024 η Εταιρεία προβλέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόφραγμα της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να έχει προχωρήσει σημαντικά τα χωματουργικά έργα για την εν λόγω εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων, τη μονάδα διεργασιών και τις μονάδες αφύγρανσης.

Η εταιρεία επισημαίνει πως έχοντας πλέον 12 εταιρικά φορτηγά Cat 745 στο εργοτάξιο σε πλήρη λειτουργία, προβλέπει ότι τα υπόλοιπα επτά θα παραδοθούν έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024. Στη διάρκεια της κατασκευής, αυτά τα φορτηγά είναι ενταγμένα σε έναν ενιαίο στόλο που χρησιμοποιείται σε συνεργασία με τον εργολάβο κατασκευής των χωματουργικών εργασιών, για την κατασκευή των λιμνών διαχείρισης υδάτινων πόρων ένα και δύο, των σωρών μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας, της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και άλλων εγκαταστάσεων. Αυτά τα φορτηγά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μόλις τεθεί σε λειτουργία το μεταλλείο των Σκουριών για την κατασκευή των ανυψώσεων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF), που είναι αναγκαίες για την αφύγρανση των παραγόμενων αφυγρασμένων τελμάτων.

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης: Όσον αφορά την υπόγεια ανάπτυξη ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του αερισμού και το 2024 θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το νέο σύστημα άντλησης υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.Η πρώτη φάση της υπόγειας ανάπτυξης συνεχίζει να προχωρά, η δεύτερη σύμβαση αναμένεται να ανατεθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες για τα μέτωπα δοκιμών καθώς και πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Η εταιρεία προβλέπει να ολοκληρώσει περίπου 2.200 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης έως το τέλος του 2024.

Για την Ολυμπιάδα, προβλέπεται παραγωγή 75.000-85.000 ουγγιών χρυσού: Για το 2024, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ολυμπιάδα προβλέπεται παραγωγή 75.000-85.000 ουγγιών χρυσού. Η παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να είναι συνεπής με το πρώτο τρίμηνο.

Το μεταλλείο Ολυμπιάδας παρήγαγε 18.788 πληρωτέες ουγγιές χρυσού το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 14% από τις 16.537 ουγγιές του πρώτου τριμήνου του 2023. Η αύξηση οφείλεται στους αυξημένους όγκους εξορύξεων και επεξεργασίας ως επακόλουθο των βελτιώσεων παραγωγικότητας, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη χαμηλότερη περιεκτικότητα. Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 αυξήθηκε η παραγωγή μολύβδου και ψευδαργύρου σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 λόγω των υψηλότερων όγκων επεξεργασίας. Σύμφωνα με τους στόχους για το 2024, η εταιρεία προβλέπει υψηλότερη παραγωγή υποπροϊόντων μετάλλων και υψηλότερες πωλήσεις καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε στη ζώνη του επιπέδου τομέα.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 46,2 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 41,5 εκατ. δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, πρωτίστως ως επακόλουθο των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης επιτευχθείσας τιμής χρυσού. Η διαφορά ανάμεσα στον παραχθέντα και τον πωληθέντα χρυσό στην Ολυμπιάδα επηρεάστηκε από τη χρονική στιγμή των αποστολών στο τέλος του τριμήνου. Η αποστολή που καθυστέρησε τον Μάρτιο του 2024 ολοκληρώθηκε στις αρχές του Απριλίου. Οι αντίστοιχες ουγγιές χρυσού που πωλήθηκαν και τα σχετικά έσοδα που αποδίδονται στην εν λόγω καθυστερημένη αποστολή θα αναγνωριστούν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η αυξημένη παραγωγή του τριμήνου επέφερε την αύξηση του κόστους παραγωγής σε 35,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 32,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.Το υψηλότερο κόστος εργασίας και τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης οδήγησαν σε αύξηση των συνολικών ταμειακών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά στα 1.287 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 1.220 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις ελαφρώς χαμηλότερες χρεώσεις κατεργασίας και εμπλουτισμού χρυσού και τα ελαφρώς χαμηλότερα έξοδα πώλησης λόγω βελτιωμένων διαδικασιών εφοδιαστικής για τις αποστολές.

Το AISC ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκε ελαφρώς σε 1.527 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 από 1.532 δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023 κυρίως λόγω των υψηλότερων πωληθέντων όγκων και των ελαφρώς χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών υποστήριξης της παραγωγής που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα υψηλότερα συνολικά ταμειακά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής της τάξης των 3,5 εκατ. δολαρίων εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 κατά κύριο λόγο περιλάμβαναν την υπόγεια ανάπτυξη και τις υπόγειες γεωτρήσεις πύκνωσης.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2024, το βάρος της ενοποιημένης παραγωγής χρυσού: Αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη, ο  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος  του Ομίλου George Burns, δήλωσε πως «Στον απόηχο ενός δυναμικού τέταρτου τριμήνου, προβλέπαμε χαμηλότερη παραγωγή κατά το πρώτο τρίμηνο δεδομένου ότι οι χειμερινές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τα κινητικά χαρακτηριστικά της έκπλυσης στο Kisladag και τις διακυμάνσεις της ποιότητας των μεταλλευμάτων σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Το βάρος της ενοποιημένης παραγωγής χρυσού συνεχίζει να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2024».

Συμπλήρωσε προσθέτοντας ότι  «στις 31 Μαρτίου επιτύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο καθώς γιορτάσαμε την πέμπτη επέτειο εμπορικής παραγωγής στο Συγκρότημα Lamaque στο Κεμπέκ. Αφότου ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η παραγωγή μας έχει ανέλθει σε 848.014 ουγγιές χρυσού, ποσότητα που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες μας για παραγωγή χρυσού κατά 32% σε σύγκριση με την αρχική προκαταρκτική μελέτη εφικτότητας των 644.100 ουγγιών. Με το εναρκτήριο απόθεμα να αναμένεται στο Ormaque μέσα στη χρονιά, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες στο Συγκρότημα Lamaque».

Αύξηση 13% πέτυχαν τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2024: Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, τα Έσοδα έφτασαν στα 258,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή αύξηση 13% από έσοδα 227,8 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.

Οι Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 95,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση από 41,0 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων χρυσού και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν στα 108,3 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 16% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2023, κυρίως λόγω της υψηλότερης παραγωγής χρυσού και των υψηλότερων όγκων πωλήσεων. Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προθεσμιακές καταθέσεις έφτασαν τα 514,7 εκατ. δολ. στις 31 Μαρτίου 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 25,7 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2023, κυρίως λόγω των προσωρινών διακυμάνσεων του κεφαλαίου κίνησης σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις σε κεφάλαιο ανάπτυξης.

Τα Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του πρώτου τριμήνου του 2024 που είναι αποδοτέα στους μετόχους της Εταιρείας ήταν 35,2 εκατ. δολ. ή 0,17 δολ. κέρδη ανά μετοχή. Τα αυξημένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 αποδίδονται κατά κύριο λόγο στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού.

Αυξημένη παραγωγή χρυσού και αυξημένες οι πωλήσεις: Τα Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («Αναπροσαρμοσμένο EBITDA») ανήλθαν στα 120,6 εκατ. δολ έναντι 100,6 εκατ. δολ. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή χρυσού και στις αυξημένες πωλήσεις χρυσού και στην υψηλότερη μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού. Τα Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 55,2 εκατ. δολ. (0,27 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη16,7 εκατ. δολ.(0,09 δολ. κέρδη ανά μετοχή) το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024 περιλάμβαναν τον αντιλογισμό συναλλαγματικής ζημίας 5,3 εκατ. δολ. λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μετά την αφαίρεση της λογιστικής αναπροσαρμογής του πληθωρισμού της Τουρκίας, μη πραγματοποιηθείσας ζημίας 16,9 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα και κέρδους 2,1 εκατ. δολ. από τη μη ταμειακή αναπροσαρμογή του παραγώγου που συνδέεται με δικαιώματα προαίρεσης εξαγοράς για τα γραμμάτια υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της εταιρείας.

[ΠΗΓΗ: https://metoxes.online/, 29/4/2024]

ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ «ΜFA ERMINE» ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

 Το ιστορικό του ναυαγίου 

Αύγουστος 1917. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Χαλκιδική (ελληνικό έδαφος μόλις από το τέλος του 1912). Στο λιμανάκι του Σταυρού στο Στρυμoνικό η κίνηση ήταν ασυνήθιστη. Εδώ και ένα χρόνο η περιοχή είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις της “Εγκάρδιας Συνεννόησης” πιο γνωστή ως ΑΝΤΑΝΤ ως λιμάνι επικοινωνίας με το Μούδρο της Λήμνου και της Θεσσαλονίκης. Για έναν επιπλέον λόγο όμως η κίνηση στην περιοχή τους τελευταίους μήνες είχε αυξηθεί δραματικά. Η σιδηροδρομική γραμμή, αναγκαία για τις πολεμικές επιχειρήσεις των σύμμαχων κατασκευαζόταν ήδη από τον Νοέμβριο του 1917 και έφερε πλοία και κόσμο στο άσημο λιμανάκι του Σταυρού. Βράδυ της 2ας Αυγούστου 1917… Tο Βρετανικό επιταγμένο πλοίο Ermine είναι αγκυροβολημένο στο λιμανάκι.

Ήταν ένα επιβατικό ατμόπλοιο μήκους 91 μέτρων χωρητικότητας 1.836 τόνων. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά επιβατών, ζώων και αλληλογραφίας μεταξύ Σκωτίας , Ιρλανδίας και Αγγλίας. Το 1915 επιτάχθηκε από το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό σαν βοηθητικό πλοίο μεταφοράς στρατευμάτων, ζώων, εξοπλισμού και αλληλογραφίας. Την Πέμπτη 2 Αυγούστου 1917 το πλοίο, το επιταγμένο Ermine θα αναχωρούσε το βράδυ για την Θεσσαλονίκη με την κάλυψη της νύχτας αλλά και τη βοήθεια μια λαμπερής και ήρεμης Αυγουστιάτικης Πανσελήνου. Μέχρι τότε το πλοίο είχε συμμετάσχει ενεργά στις πολεμικές επιχειρήσεις και τις αποβάσεις των Άγγλων στην Καλλίπολη. Πλέον δρούσε σαν διαβιβαστικό , ταχυδρομικό και πλοίο μεταφοράς τραυματιών και αδειούχων μεταξύ Μούδρου, Σταυρού και Θεσσαλονίκης. Το πλοίο το βράδυ της 2ας Αυγούστου 1917 θα αναχωρούσε για Θεσσαλονίκη μεταφέροντας 56 επιβάτες εκτός των 30 μελών του πληρώματος. Το πλοίο έλυσε τους κάβους και απέπλευσε από τον Σταυρό στις 12 μμ. Λίγες μέρες πριν, στις 10 Ιουλίου ένα Γερμανικό υποβρύχιο είχε φτάσει στο Στρυμονικό. Αναδύθηκε ανοιχτά του κόλπου.

Ο κυβερνήτης του Freiherr von Bothmer άρχισε να σκέφτεται πως θα εκτελέσει σωστά την αποστολή του. Το υποβρύχιό του το UC -23 ήταν ένα ναρκοθετικό υποβρύχιο με δυνατότητα μεταφοράς 18 ναρκών. Γνωρίζοντας ότι θα υπήρχε κάποιος δίαυλος ασφαλείας που θα ελεγχόταν καθημερινά και θα γινόταν ναρκαλιεία από τα Αγγλικά ναρκαλιευτικά σκέφτηκε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να δημιουργήσει ένα ναρκοπέδιο έξω από τον κόλπο και στην πορεία των πλοίων προς Μούδρο και Θεσσαλονίκη. Μια σημαδούρα που είχαν τοποθετήσει οι Άγγλοι υπέθεσε πως σήμαινε την αρχή του φυλασσόμενου και επιτηρούμενου διαύλου ναυσιπλοΐας. Ο έμπειρος Γερμανός υπέθεσε σωστά… Δημιούργησε δύο ναρκοπέδια ποντίζοντας από 9 νάρκες στο κάθε ένα σε ευθεία γραμμή στην περιοχή. Προφανώς ο Bortmer δεν θέλησε να πραγματοποιήσει και κάποια τορπιλική επίθεση ή δεν βρήκε στο λιμάνι κάποιον στόχο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποφάσισε να εγκαταλείψει την περιοχή. Η σημαδούρα επρόκειτο περί σοβαρού λάθους το οποίο αναγνώρισαν οι επικεφαλής των Άγγλων στα reports που ακολούθησαν μετά τη βύθιση του Ermine και των ναρκαλιευτικών «Helgian» και «By George» στην ίδια περιοχή. Στο μεταξύ το βράδυ της 2ας Αυγούστου το Ermine αφού διέσχισε τον δίαυλο ασφαλείας από πιθανές νάρκες που είχαν δημιουργήσει τα ναρκαλιευτικά που προσορμίζονταν στο Σταυρό βγήκε στα ανοιχτά του κόλπου.

Στο ύψος της Ολυμπιάδας όμως χτύπησε σε μια από τις νάρκες που είχε τοποθετήσει ο Bortmer. H πρόσκρουση με τη νάρκη έγινε στην αριστερή πλευρά της πλώρης του και περιγράφηκε από όλους τους επιβαίνοντες σε μάλλον μέτριας έντασης. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός όμως ήταν ότι προκάλεσε τη βύθιση του πλοίου σε μόλις 3 λεπτά.

Από τότε κείτεται στο βυθό του Στρυμονικού, όντας ένα από τα καλύτερα διατηρημένα ναυάγια πλοίων του Α Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα.

Οι ερευνητικές καταδύσεις

To Ermine βρίσκεται βυθισμένο σε βάθος σχεδόν 65 μέτρων σε όρθια θέση. Οι συνθήκες κατάδυσης στο σημείο είναι δύσκολες κυρίως λόγω της κακής υποβρύχιας ορατότητας.

Οι δύτες της καταδυτικής ομάδας που το αντίκρισε σχεδόν μετά από 100 χρόνια έμειναν έκπληκτοι βλέπονταν τα κατάρτια και το φουγάρο του πλοίου να στέκουν ακόμα στη θέση τους . Ο χρόνος λες και σταμάτησε τη στιγμή της βύθισής του με τα καπόνια να είναι γυρισμένα προς τα έξω γεγονός που δείχνει πως όλες οι βάρκες μπήκαν στη θέση της καθέλκυσης ασχέτως αν δεν μπόρεσαν όλες να καθελκυστούν σωστά λόγω του σύντομου χρόνου βύθισης του πλοίου.

Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν από την UFR-Team το έτος 2014, όταν η «Ελληνικός Χρυσός», χρηματοδότησε τότε μια προκαταρκτική μελέτη για την ενάλια πολιτιστική κληρονομία της θαλάσσιας περιοχής της Βόρειο Ανατολικής Χαλκιδικής, όπου και εντοπιστήκαν 5 ναυάγια (2 αεροπλάνα του Β΄Π.Π., 3 πλοία ένα του Β’ Π.Π. και 2 του Α΄Π.Π.). Το 2016, διενεργήθηκαν επιπλέον καταδύσεις για την περαιτέρω τεκμηρίωση τους. Οι δυτες που συμμετείχαν οι Μεντόγιαννης Βασίλης, Αγάθος Αναστάσης, Βλαχοπαναγιώτης Γιάννης, Καρέλας Γιώργος και Γκόλφης Νίκος.

 Την τελευταία εβδομάδα, όμως, το ναυάγιο είχε μετά από πολύ καιρό κι άλλους επισκέπτες Με την υποστήριξη των τοπικών αρχών, της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ / Hellas Gold SA και του Ιππόκαμπος Θαλάσσιο Ινστιτούτο, ομάδα έμπειρων δυτών με ειδικό εξοπλισμό τεχνικής κατάδυσης, όπως στεγανές στολές και αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος τύπου “rebreather”, επισκέφθηκαν αυτό το μοναδικό ναυάγιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας από το 1917.

Σκοπός της δράσης ήταν η περαιτέρω τεκμηρίωση του ναυαγίου και συλλογή οπτικού υλικού και οργανωτές οι JJ-CCR Rebreathers και η Aegeantec. Για αυτήν την εκδήλωση συνεργάστηκαν με την Ομάδα UFR – Team Υποβρύχια Κινηματογράφηση & Έρευνα, το NGUE – Northern Greece Underwater Explorers και το Oceanic Diving Center, από τη Νικήτη-Χαλκιδικής.

 

 Πηγές: https://elinis.gr/, του Γιώργου Καρέλα , Facebook

 

ΜΠΑΡΑΖ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

“Λίφτινγκ” στον παραλιακό δρόμο της Ιερισσού, πλακόστρωση στην Ολυμπιάδα, γεώτρηση στη Μ. Παναγία

Πλήρης είναι αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση του κεντρικού παραλιακού δρόμου στην Ιερισσό.

Σύμφωνα με το Δήμο Αριστοτέλη, το έργο είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί μετά την ολοκλήρωση της διέλευσης του νέου αποχετευτικού αγωγού. Ίσως ο πιο πολυσύχναστος δρόμος της Ιερισσού έγινε καινούργιος, σε μήκος περίπου 650 μέτρων. Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν στην Ιερισσό και μετά τις γιορτές του Πάσχα.

Στο μεταξύ προχωρούν οι αναπλάσεις με πλακόστρωτο στην Ολυμπιάδα, την ίδια ώρα που κατασκευάζεται μία νέα γεώτρηση στη Μεγάλη Παναγία, στην προσπάθεια του Δήμου να επιλύσει οριστικά το θέμα της ποιότητας και της ποσότητας του νερού στον οικισμό, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 13/4/2024]

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΡΟΛΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ

Σηκώνουν πολύ μεγάλη συζήτηση τα ευρήματα της έρευνας που έκανε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Women On Top” πραγματοποιώντας μια σειρά από εργαστήρια στο Στρατώνι και στο Παλαιοχώρι, τους περασμένους μήνες, καλώντας τις γυναίκες από όλο τον δήμο Αριστοτέλη να καταθέσουν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ως γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι, που ζουν μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα.

Η μεγαλύτερη αλήθεια όλων που προέκυψε από την έρευνα έχει να κάνει αφενός με την τεράστια ασφάλεια και σιγουριά που επιφέρει η επαγγελματική ενασχόληση των ανδρών στα μεταλλεία και αφετέρου η έλλειψη κινήτρου που προκαλεί στις γυναίκες αυτή η ασφάλεια και αποτρέπει πολλές νέες γυναίκες, είτε να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, είτε να επιζητήσουν την ενεργή εμπλοκή τους με τον κόσμο της γνώσης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Βέβαια, δεν είναι μόνο η μεταλλευτική και ο εφησυχασμός που προκαλεί την άκρως περιορισμένη συμμετοχή τω γυναικών της περιοχής στο νέο επαγγελματικό γίγνεσθαι που φέρνει για παράδειγμα η ψηφιακή μετάβαση.

Είναι και μια σειρά από παθογένειες και στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας, που ζουν και τρέφονται στην περιοχή από παρωχημένες συνήθειες και συμπεριφορές (πχ. συζύγων, συγχωριανών) που σίγουρα δεν αρμόζουν με τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις και συν τοις άλλοις επιδεινώνουν το καθημερινό άγχος και το στρες αυτών των γυναικών μεγαλώνοντας την διάθεση τους για απραξία.

Αν σ΄όλα αυτά προστεθεί ο παράγοντας των μακρινών αποστάσεων και η έλλειψη υποδομών υγείας και παιδείας, όπως αναφέρθηκε κατά κόρον στην έρευνα προκύπτει ένα άθροισμα ικανών λόγων, που οξύνουν τα εσωτερικά αδιέξοδα και ταυτόχρονα κατεβάζουν στο ναδίρ τον πήχη αναζήτησης νέων προκλήσεων.

Και όμως υπάρχουν και λύσεις και θέληση

Μέσα από την συζήτηση που αναπτύχθηκε οι ίδιες οι συμμετέχουσες πρότειναν λύσεις που μπορούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να οδηγήσουν σε μια επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση.

Ένα πολύ ισχυρό αίτημα, όπως αυτό καταγράφηκε, είναι η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών, που θα συμβάλλουν στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης και απόκτησης περαιτέρω γνώσεων ακόμη και σε πεδία ψυχαγωγικής φύσης, με στόχο τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων, που σε πολλές περιπτώσεις χωλαίνουν μεταξύ συνδημοτών για ασήμαντες αφορμές και δυστυχώς μεγεθύνονται στις μικρές κοινωνίες και αποτελούν τροχοπέδη για οποιαδήποτε μορφή κοινής ανάπτυξης, προκοπής και συνδημιουργίας.

Υπάρχει και ένας μεγάλος φόβος. Ο φόβος της ερημοποίησης των κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, ένας φόβος που θεωρείται υπαρκτός, αν συνεχιστεί ο περιορισμός λήψης επαγγελματικών ευκαιριών και προοπτικών, σε συνδυασμό με τη διαρκή γήρανση του πληθυσμού, μια μάστιγα που αντιμετωπίζει πλέον ολόκληρη η Ελλάδα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ενεργοποίηση των γυναικών της περιοχής θεωρείται μονόδρομος και σε αυτό το πλαίσιο είναι απολύτως θεμιτός ο συντονισμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν σε επιμόρφωση, υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης του κοινωνικού κεφαλαίου.

Η έρευνα έγινε με την υποστήριξη της “Ελληνικός Χρυσός” και τα άκρως ενδιαφέροντα ευρήματα μπορείτε να τα διαβάσετε στην 22σελιδη έκθεση της οργάνωσης “Women On Top” και όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, κάνοντας κλικ εδώ.

[ΠΗΓΗ: https://politesaristoteli.blogspot.com/, 13/1/2024]