ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ESG

Μια εταιρεία η οποία βάζει στο επίκεντρο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), προωθώντας διεθνείς νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που προβλέπονται από το τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) για βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις.

Είναι γνωστό πως ιστορικά, ο όρος ESG (Envirοnment-Society-Governance) ή, επί το ελληνικότερον, Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση, αυτό που θα ονομάζαμε  «Στρατηγική Βιωσιμότητας») εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2004, σε μια πρωτοβουλία του τότε γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. Επρόκειτο για μια έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 20 διεθνείς τραπεζικοί και επενδυτικοί κολοσσοί, όπως η Morgan Stanley, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank κ.ά. Σκοπός ήταν ένα «εγχειρίδιο» για τις επιχειρήσεις του κλάδου με κατευθύνσεις, οι οποίες θα τις βοηθούσαν να συμπεριλάβουν τον παράγοντα βιωσιμότητα στη διαχείριση κεφαλαίων και τις επενδυτικές συναλλαγές, αλλά και στο risk management.

Αργά αλλά σταθερά το ESG ενσωματώθηκε μέχρι και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες η ετήσια αξιολόγηση ESG είναι πλέον απαιτητή, ιδιαίτερα από τους επενδυτές, ενώ οι πρακτικές δημοσιοποίησης των πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG, βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση. Πλέον, οι οίκοι που παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης ESG, (Moody’s, SP Global, Morning Star, ΜSCI, κ.ά), ελέγχονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές με όλο και πιο αυστηρές προδιαγραφές. Ο πρόσφατος νέος ευρωπαϊκός κανονισμός ESG Ratings Regulation, ορίζει πως οι πάροχοι υπηρεσιών αξιολόγησης ESG θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), θα υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και θα υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις. Ο κανονισμός υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το 2023 και θα τεθεί σε ισχύ από το 2025, μετά από μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής.

Τι κάνει, όμως τόσο ιδιαίτερο το πλαίσιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) της Ελληνικός Χρυσός; Τίποτε περισσότερο από μια στοχευμένη προσέγγιση, βασισμένη στο τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) για βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις.

Για τον άξονα Περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη θεματικές ενότητες όπως η διαφύλαξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και των αποβλήτων, η αποκατάσταση της γης, και η πρόβλεψη για δράσεις ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Με μία πρόταση, η διαχείριση και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την δραστηριότητα της εταιρείας.

Για την Κοινωνία πρωτεύων στόχος είναι η δημιουργία αξίας, παρέχοντας ασφαλείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των κοινοτήτων που φιλοξενούν τις δραστηριότητες της εταιρείας. Εδώ δεν περιορίζονται μόνο στην Υγεία και Ασφάλεια αλλά στην ύπαρξη κοινωνικών ευκαιριών, την ανάπτυξη των Τοπικών Κοινοτήτων και τον σεβασμό στα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση προέχει η διασφάλιση ηθικών και υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και συμπεριφορών μέσω των πολιτικών και του σχεδιασμού που εφαρμόζει η εταιρεία. 

Σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, το πλαίσιο της ΕΚΕ υποστηρίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τη διαχείριση των επιπτώσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη και το περιβάλλον και τη διατήρηση της λεγόμενης «κοινωνικής άδειας» λειτουργίας. Οι τομείς εστίασης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνοψίζονται στην Εκπαίδευση, Απασχόλησης, Περιβάλλον, Υγεία, Κοινοτική Ανάπτυξη και Τέχνες & Πολιτισμός.

Η προσκόλληση της εταιρείας στις αρχές των κριτηρίων ESG απομακρύνει και κάθε υποψία του φαινομένου greenwashing, το οποίο εξακολουθεί να υφέρπει. Να θυμίσουμε πως σε γενικές γραμμές, το greenwashing ορίζεται ως η πρακτική της υποβολής παραπλανητικών ή ανυπόστατων ισχυρισμών σχετικά με τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά οφέλη μιας δραστηριότητας, προϊόντος, υπηρεσίας ή ενός ολόκληρου οργανισμού.

Κάποιες φορές οι «πράσινοι» ισχυρισμοί και επιχειρήματα αν και μη αληθή, είναι συχνά πειστικά για επενδυτές, καταναλωτές ή άλλους ενδιαφερόμενους, αλλά σήμερα, τα όλο και αυστηρότερα κριτήρια ESG ουσιαστικά υποχρεώνουν τις εταιρείες να παρουσιάσουν μετρήσιμα και επαληθεύσιμα στοιχεία, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας σε μια εποχή κατά την οποία οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται όσο πάει και σε μεγαλύτερο βαθμό βάσει αυτών των στοιχείων.

Η ΕΕ για την αντιμετώπιση του greenwashing Βασίζεται σε ουσιαστικά σε τρεις πυλώνες:

1) Την ταξονομία (EU Taxonomy, η διαδικασία και νομοθεσία της ΕΕ, που στόχο έχει να μπορέσει να καταγράψει τι συνιστά πραγματικά αειφόρο βιωσιμότητα),

2) Την οδηγία CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), βάσει της οποίας ξεκινά να γίνεται το reporting (κατάθεση αναφορών) για το ΕSG, με στόχο να περιοριστεί και τελικά να σταματήσει το greenwashing και

3) Την ντιρεκτίβα για τους πράσινους ισχυρισμούς, με την οποία η ΕΕ στοχεύει μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση της άνισης ή άδικης αντιμετώπισης παραγωγικών πρακτικών, που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν.

Αν λοιπόν αναλύσει κάποιος τις πηγές από όπου αντλούνται τα στοιχεία των ετήσιων reports βιωσιμότητας της Ελληνικός Χρυσός, θα διαπιστώσει πως η εγκυρότητα και αξιοπιστία των στοιχείων έχει εξασφαλιστεί πολύ πριν λάβει μέτρα η Κομισιόν για το greenwashing!

Απλά θα αναφέρουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS) και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που αξιολογεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα των εταιρικών πρακτικών και επιδιώκει τη βελτίωση των επιδόσεων μας. Tο IEMS είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και περιλαμβάνει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των δραστηριοτήτων μας (δηλαδή την έρευνα για νέα κοιτάσματα, την κατασκευή νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, τη λειτουργία των μεταλλείων, τη μεταφορά υλικών και την αποκατάσταση γης). 

Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ΕSMS), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύστημα για τη διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας ότι η εταιρεία λειτουργεί σε συμφωνία και πέρα από τις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS).

Ακόμη, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας διαθέτουν Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 50001, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας. Επιπλέον, όσον αφορά τις μετρήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχουμε πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064, το οποίο καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις για τη μέτρηση και την αναφορά των εκπομπών. 

Και αυτά μόνο για το περιβάλλον!

Εξίσου αυστηρό και δεσμευτικό είναι και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υπόλοιπες λειτουργίες της εταιρείας. Υπάρχει εν ισχύ μια πληθώρα κανονισμών, κωδίκων και πολιτικών, οι οποίες προβλέπουν την εύρυθμη, διαφανή και βιώσιμη και λειτουργία όλου του κύκλου της εταιρικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, Πολιτική Διαφορετικότητας, Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, Κανονισμός Ασφάλειας Εργολάβων, κ.ά.

Οι στόχοι της ΕΚΕ και οι διεθνείς πρακτικές

Μια κύρια συνιστώσα του πλαισίου για την ΕΚΕ αποτελεί ο καθορισμός στρατηγικών στόχων με σκοπό τη δημιουργία ενός λειτουργικού μοντέλου που θα προάγει τη βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ενώ θα εστιάζει στην κοινωνία. Οι πρωτοβουλίες και κοινωνικές επενδύσεις της Ελληνικός Χρυσός αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινότητες, στην βελτίωση της εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, στην προάσπιση της ισότητας των φύλων, στην αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής ευημερίας και στη διατήρηση και προστασία της τοπικής κληρονομιάς και πολιτισμού. Πέντε είναι οι πρωταρχικοί στρατηγικοί στόχοι ΕΚΕ της Ελληνικός Χρυσός:

  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής κοινότητας αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας (αλυσίδα εφοδιασμού της εξόρυξης και παράλληλη οικονομία).
  • Προώθηση και ενδυνάμωση της εξέλιξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και υποστήριξη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων.
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για ευπαθείς ομάδες στις τοπικές κοινότητες.
  • Προώθηση εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους στις τοπικές κοινότητες.

Και φυσικά πέρα από την επίτευξη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, η πολιτική της Ελληνικός Χρυσός για την ΕΚΕ προωθεί την διαρκή συμμόρφωση της εταιρείας με διεθνείς πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια πρότυπα τα οποία σχετίζονται με την ΕΚΕ και βάσει των οποίων δομείται αυτή:

International Council on Mining and Metals (ICMM) – Sustainable Development Framework 10 Principles  Πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εξορυκτική βιομηχανία και τη βιομηχανία μετάλλων. 

Mining Association of Canada – Towards Sustainable Mining (MAC – TSM Framework) Το TSM εκφράζει τη δέσμευση του MAC για υπεύθυνη εξορυκτική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα σύνολο εργαλείων και δεικτών για την προώθηση των επιδόσεων και τη διασφάλιση της υπεύθυνης διαχείρισης των βασικών κινδύνων εξόρυξης στις εγκαταστάσεις των μελών του. 

United nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) Το σχέδιο του ΟΗΕ και οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους μέχρι το 2030. 

United Nations Global Compact (UNGC) Οι αρχές του ΟΗΕ για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises Συστάσεις και αρχές του ΟΟΣΑ για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. 

OECD due diligence for Responsible Supply Chains of Minerals from ConflictAffected and High-Risk Areas Συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποφυγή της συμβολής σε συγκρούσεις. Η Eldorado Gold Corporation ενσωματώνει αυτό το πλαίσιο στην επιχειρησιακή της λειτουργία μέσω της ετήσιας έκθεσης για τον Χρυσό Χωρίς Συγκρούσεις. 

World Gold Council – Responsible Gold Mining Principles (RGMP) Το RGMP είναι ένα πλαίσιο το οποίο καθορίζει σαφείς προσδοκίες για τους καταναλωτές, τους επενδυτές και την αλυσίδα εφοδιασμού χρυσού ως προς το τι συνιστά την υπεύθυνη εξόρυξη χρυσού. Σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης χρυσού παγκοσμίως αλλά και με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC) καθόρισε τις αρχές που πιστεύει ότι αντιμετωπίζουν βασικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά ζητήματα για τον τομέα της εξόρυξης χρυσού. 

The Equator Principles Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο υιοθετείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον προσδιορισμό, την Πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

Voluntary principles on Security and Human Rights αξιολόγηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στα έργα. Ένα σύνολο αρχών που καθοδηγεί τις εταιρείες σχετικά με το πώς να διεξάγουν τις διαδικασίες επιχειρησιακής ασφάλειας τους με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.