ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΠΛΗΡΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ

Ο μεταλλευτικός κλάδος θεωρείται από τους πιο απαιτητικούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας. «Η Ελληνικός Χρυσός, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη και προστασία της υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων της, έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας και προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων στην εργασία», σημειώνει ο Εμμανουήλ Δάφτσης, Διευθυντής Υγείας & Ασφάλειας της Hellas Gold.

Σύμφωνα με τον κ. Δάφτση, η μητρική εταιρεία Eldorado Gold έχει αναπτύξει τους «χρυσούς κανόνες», ένα εγχειρίδιο τσέπης στο οποίο συμπυκνώνονται οι διαδικασίες και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. Το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας, που πρέπει να φέρει όποιος κινείται στους εργοταξιακούς χώρους. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύσταση Εθελοντικών Σωστικών Συνεργείων και Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, οι οποίες στελεχώθηκαν από εργαζόμενούς της, με βασικό στόχο την εγγύηση της ασφάλειας σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα υπόγεια μεταλλεία ή στην επιφάνεια. «Στο πλαίσιο αυτό, πριν λίγους μήνες ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή τους μέσω του πρωτοποριακού συστήματος FLAIM Trainer, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με τη χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, το εν λόγω σύστημα επιτρέπει μέσω διαφορετικών σεναρίων στον εκπαιδευόμενο, να αξιολογεί σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί, με στόχο να προετοιμαστεί κατάλληλα για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας», αναφέρει ο κ. Δάφτσης.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, που ενσωματώνει τα κριτήρια ESG και εστιάζει στη δημιουργία αξίας στους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: Των ανθρώπων, της οικονομίας και του περι-βάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) που δι-ατρέχει όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα.

[ΠΗΓΗ: INDUSTRY NEWSLETTER, του Γιώργου Πανταζόπουλου, 31/10/2022]