ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ – ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ E-ΔΑΠΑΝΕΣ

Ολική επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και της υποχρέωσης κάλυψης του 30% του ετήσιου εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες καταναλωτικές δαπάνες ισχύει από εφέτος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις διευκρινίζονται τα εξής:

Τεκμήρια διαβίωσης: Τα τεκμήρια διαβίωσης επανέρχονται σε ισχύ για όλους τους φορολογούμενους.

Συναθροιζόμενα με τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος θα προσδιορίσουν και φέτος το εισόδημα πολλών φορολογουμένων με τεκμαρτό τρόπο, σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος.

Το αποτέλεσμα θα είναι οι φορολογούμενοι να έρθουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιβάρυνσης με επιπλέον φόρους.

Για να αποτραπεί ένας τέτοιος κίνδυνος, ο κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ χαμηλού πραγματικού και υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος με διάφορους τρόπους.

Οι παραπάνω κατηγορίες ποσών που καλύπτουν τεκμήρια δηλώνονται στους κωδικούς του Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

Υποχρέωση εξόφλησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα μέχρι ποσού 30% του ετήσιου εισοδήματος:

Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2021 προερχόμενο εκ μιας ή περισσοτέρων από τις 5 βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2021 έως την 31η-12-2021 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 30% του εισοδήματος αυτού.

Για να αναγνωριστούν, οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.).

Το ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί σε ετήσια βάση τα 20.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το 30% του συνολικού ετήσιου ατομικού πραγματικού εισοδήματος του έτους 2021, το «ακάλυπτο» ποσό φορολογείται με 22%.

Ποιοι απαλλάσσονται από τις e-δαπάνες

Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως, για το φορολογικό έτος 2021:

Α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.

Β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

Δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. Ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

ΣΤ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ζ) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Η) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Θ) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Ι) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

ΙΑ) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

ΙΒ) Οι φυλακισμένοι.

Οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στις δώδεκα αυτές περιπτώσεις εξαιρέσεων πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 023-024 του Πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης για να διασφαλίσουν την απαλλαγή τους.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 14/3/2022]