ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: 3,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για τη διετία 2018-2019, η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» κατέβαλε προς το ελληνικό Δημόσιο τέλη ύψους 3,4 εκατ. για την εκμετάλλευση των ενεργών παραχωρήσεων των μεταλλείων στο νομό Χαλκιδικής

Τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τα τέλη, που κατέβαλε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» στη διάρκεια της διετίας 2018-2019 για την εκμετάλλευση των ενεργών παραχωρήσεων των μεταλλείων στο νομό Χαλκιδικής ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 3.462.918,28 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών βεβαίωσε στην «Ελληνικός Χρυσός» ετήσια τέλη για το έτος 2018, ύψους 1. 531.770,37 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2019 ανήλθε σε 1.931.147,91 ευρώ.

Το 40% των τελών από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων στον νομό Χαλκιδικής, που βεβαιώθηκαν και εισπράχτηκαν από το ελληνικό Δημόσιο για κάθε μία από τις περιόδους 1/1/2018 έως 31/12/2018 και 1/1/2019 έως 31/1/2019, θα διατεθούν στο δήμο Αριστοτέλη, καθώς εντός των ορίων του διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα. Το ποσοστό αυτό αφορά σε ποσό ύψους 612.708,15 ευρώ για το 2018 και 772.459,16 ευρώ για το 2019, ενώ στα ταμεία του δήμου θα εισρεύσουν συνολικά 1.385.167,31 ευρώ.

[Πηγή: https://www.imerisia.gr/, 17/12/2020]