ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών ως εξής: 

4 ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής και 1 ΥΕ Εργάτης/τρια Καθαριότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση axtada@dimosaristoteli.gr 

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 23/6/2020]