ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ECA_lo

Ετεροχρονισμένη καταδίκη της Ελλάδας για κρατική ενίσχυση στα μεταλλεία Χαλκιδικής – η οποία όμως ήδη έχει επιστραφεί

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Ελλάδα για μη ανάκτηση κρατικής βοήθειας που δόθηκε στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. με τη μορφή της πώλησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε τιμή κατώτερη της αξίας τους και με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των συνδεόμενων φόρων. Συμφωνά με την προσφυγή της Κομισιόν, στις 12 Δεκεμβρίου 2003, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την TVXHellas στo ελληνικό Δημόσιο έναντι 11 εκατ. ευρώ, υπό όρους εξώδικου διακανονισμού, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός αμοιβαίων αξιώσεων. Την ίδια ημέρα, το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκατ. ευρώ, χωρίς προηγουμένη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοικτό διαγωνισμό. Η πώληση περιλάμβανε: 1) τα Μεταλλεία Στρατωνίου, Σκουριών και Ολυμπιάδας, καθώς και τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα, 2) γη, 3) το απόθεμα μεταλλευμάτων και 4) τα πάγια στοιχεία ενεργητικού (εξοπλισμός εξόρυξης επεξεργασίας, κατοικίες εργαζομένων και βιομηχανικά κτήρια). Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το μέτρο αποσκοπούσε στην εξεύρεση ιδιοκτήτη πρόθυμου να διατηρήσει σε λειτουργία τα μεταλλεία, ώστε να προστατευτούν n απασχόληση και το περιβάλλον. Τον Απρίλιο του 2011 n Κομισιόν ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει το ποσό των 15,34 εκατ. ευρώ, που αποτελούσε με βάση τους δικούς της υπολογισμούς το μέγεθος της κρατικής ενίσχυσης. Η ανάκτηση των ποσών με τόκο έπρεπε να γίνει εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της κοινοποιήσεώς της, ήτοι μέχρι τις 23 Ιουνίου 2011. Επιπλέον, εντός δύο μηνών η Ελλάδα έπρεπε να πληροφορήσει την Επιτροπή σχετικά με το συνολικό ποσό, τα ληφθέντα ή τα προς λήψη μέτρα και να υποβάλει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ζητήθηκε από το δικαιούχο η επιστροφή της ενίσχυσης. Τον Απρίλιο του 2011 η χώρα μας άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής, ωστόσο παρέλειψε να συμμορφωθεί ως όφειλε με την απόφαση. Αυτό είχε αποτέλεσμα να προσφύγει n Επιτροπή στο Δικαστήριο το 2012. Με τη χθεσινή απόφασή του το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι μέχρι τις 23 Ιουνίου 2011 η Ελλάδα δεν είχε λάβει κανένα μέτρο εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής και ότι n επίμαχη ενίσχυση, στο σύνολο της, δεν είχε ανακτηθεί. Διαπιστώνει επίσης ότι n αίτηση παράτασης κοινοποίησης πληροφοριών που υπέβαλε η Ελλάδα δεν περιείχε καμία αιτιολογία βάσει της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφανθεί. Το κενό στη νομοθεσία που επικαλείται n Ελλάδα και που αφορά στο γεγονός ότι η υφιστάμενη διαδικασία ανάκτησης δεν καλύπτει τις περιπτώσεις χορήγησης εκ μέρους του κράτους μέλους ενίσχυσης υπό τη μορφή της πώλησης ακινήτων σε τιμή κατώτερη της πραγματικής τους αξίας, δεν στοιχειοθετεί απόλυτη αδυναμία, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου. Εξάλλου, η Ελλάδα δεν ζήτησε από την Επιτροπή να τροποποιήσει την απόφαση της προκειμένου να καταστεί δυνατή n υπέρβαση των δυσχερειών, αναφέρει το Δικαστήριο. Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε την προσφυγή της Επιτροπής βάσιμη και αποφαίνεται ότι η Ελλάδα, παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

Από την πλευρά της η Ελληνικός Χρυσός με ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι εκπλήρωσε την υποχρέωση της, βάσει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας καταβάλλει τμηματικά, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2013, το σύνολο της οφειλής ύψους 21,6 εκατ. ευρώ. «Η επίσημη κοινοποίηση της οφειλής προς την Ελληνικός Χρυσός έγινε στις 25 Απριλίου 2012. Η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε άμεσα με κατάθεση εγγυητικής επιστολής και τμηματική καταβολή της οφειλής, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2013. Παράλληλα ανακτήθηκε η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή. Το ύψος της οφειλής αφορούσε 21,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τόκων. Η εν λόγω οφειλή τελεί υπό την αίρεση της αναμενόμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο έχει προσφύγει η εταιρεία», σημειώνει η εταιρεία. Από τα παραπάνω πιθανώς προκύπτει ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε ενημερώσει το Δικαστήριο της Ε.Ε. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και πάντως πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, ότι επίκειτο ή βρισκόταν σε εξέλιξη n διαδικασία ανάκτησης της έμμεσης κρατικής ενίσχυσης προς την Ελληνικός Χρυσός.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 18/10/2013]