ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ >>> ΑΠΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ?

perioxi

Η επένδυση περιλαμβάνει επεμβάσεις σε υφιστάμενες και νέες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, και σε μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης προγενέστερων εκμεταλλεύσεων. Για αυτό το επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνει και τις υφιστάμενες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, που ήδη λειτουργούν με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και τις αντίστοιχες της Ολυμπιάδας που είναι ανενεργές.

Αναλυτικά το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

α) Υποέργο Ολυμπιάδας: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου χρυσοφόρου κοιτάσματος με υπόγεια εκμετάλλευση, επαναλειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατασκευή σήραγγας προσπέλασης που θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου, αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και λοιπά συνοδά έργα.

β) Υποέργο Σκουριών: Εκμετάλλευση νέου χρυσοφόρου-χαλκούχου κοιτάσματος με συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, δημιουργία χώρου απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνοδά έργα.

γ) Υποέργο Μαύρων Πετρών – Μαντέμ Λάκκου: Ανάπτυξη υφιστάμενου μεταλλείου με υπόγεια εκμετάλλευση, υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού που θα λειτουργήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον χείμαρρο Κοκκινόλακκα και λοιπά συνοδά έργα.

δ) Υποέργο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας για την παραγωγή χρυσού, αργύρου και χαλκού που θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης.

ε) Υποέργο επέκτασης λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.