ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, το νέο επενδυτικό σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας σχεδιάστηκε βάση της συσσωρευμένης εμπειρίας από τη μακρόχρονη λειτουργία των κατά θέσεις μεταλλείων σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό υπόβαθρο που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Η σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των μεταλλευμάτων, σε συνδυασμό με τις αρχές και κατευθύνσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Συγκεκριμένα. για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των παραπάνω μεταλλείων επιλέχθηκε η προσέγγιση της υλοποίησης των έργων κατά φάσεις. Η προσέγγιση αυτή γίνεται αφ' ενός μεν γιατί διευκολύνει την οικονομική διαχείριση της επένδυσης, αφ' ετέρου δε γιατί παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στα πραγματικά δεδομένα και σύμφωνα με πραγματικά αξιολογημένα στοιχεία.

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

1. Στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αναφέρεται στις εγκαταστάσεις απόθεσης όπως αυτές είναι διαμορφωμένες τώρα, τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και διαχείρισης. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με απλή ενοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών, σε συνδυασμό με τη μείωση της υγρασίας των αποβλήτων εμπλουτισμού και άρα του αποτιθέμενου όγκου, με σημαντική ταυτόχρονα βελτίωση του ποιοτικού μέρους της απόθεσης που είναι πια ξηρή, αλλά προστατευμένη πάντα. Η ενοποίηση αυτή αφορά ήδη κατειλημμένους χώρους του αριστερού αντερείσματος του ρέματος «Κοκκινόλακκα» και επεκτείνεται στο δεξιό αντέρεισμα μέχρι του υψομέτρου 240, με σκοπό τη δημιουργία της απαιτούμενης ενιαίας προστατευμένης εγκατάστασης μέσω φράγματος ανάντη του εθνικού δρόμου. Σημειώνεται ότι o σχεδιασμός και η κατασκευή της εγκατάστασης να είναι σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ9 όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε10310 καθώς και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και ακολουθεί προδιαγραφές ΧΥΤ επικινδύνων. Επίσης στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, παράλληλα με την παραγωγική διαδικασία γίνεται και κλείσιμο των παλαιών μεταλλείων της περιοχής και αποκατάσταση των μη λειτουργικών στον νέο σχεδιασμό, χώρων.

2. Ο πλήρης εκσυγχρονισμός του Μεταλλείου Ολυμπιάδας πραγματοποιείται μέσω νέας προσπέλασης μεγάλης διατομής στο χαμηλότερο σημείο του κοιτάσματος ενώ ολοκληρώνεται με την κατασκευή νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, όπου μέσω της νέας σήραγγας μεταφέρονται τα προϊόντα εξόρυξης. Επιπλέον, η ενοποιημένη εγκατάσταση απόθεσης μπορεί να δεχθεί το λεπτομερές απόβλητο εμπλουτισμού μετά τη μείωση της υγρασίας του, δεδομένου ότι το χονδρομερές επανέρχεται στο μεταλλείο σαν λιθογόμωση.

3. Το κοίτασμα των Σκουριών είναι πλήρως ερευνημένο. Η μέθοδος εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμοστεί είναι ο συνδυασμός επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης. Τα θετικά στοιχεία μιας επιφανειακής εκμετάλλευσης είναι η μεγάλη απόληψη και η μη υποθήκευση περαιτέρω εκμετάλλευσης είτε στο υπόλοιπο in situ κοίτασμα είτε στις «στείρες» αποθέσεις, χωρίς όμως η εφαρμογή της να αυξάνει υπέρμετρα τους χώρους επέμβασης. Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα της επιφανειακής εκμετάλλευσης είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως ενοποιημένο όρυγμα και εγκατάσταση απόθεσης (μετά την παύση λειτουργίας της εξορυκτικής δραστηριότητας). Η υπόγεια μέθοδος, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα μιας μεθόδου με λιθογόμωση η οποία περιορίζει τις επιφανειακές επεμβάσεις και δεν υποθηκεύει την επέκταση της εκμετάλλευσης στις χαμηλές περιεκτικότητες με προϋπόθεση την εφαρμογή υψηλού επιπέδου σχεδιασμού και εξελιγμένης τεχνολογίας.

4. Γενικά στο μεταλλείο των Σκουριών, έχει προωθηθεί ο περιορισμός των χώρων επέμβασης, είτε με τη μορφή εκσκαφών είτε με τη μορφή αποθέσεων, έτσι ώστε η συνολική έκταση των βασικών τμημάτων του έργου να είναι μικρότερη από 1800 στρ.Οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις απόθεσης προκειμένου να μην λειτουργούν σαν κάλυψη επιφάνειας αθροιστικά είναι περισσότερες των δύο, έτσι ώστε η εξάντληση της μίας να σηματοδοτεί και την αποκατάσταση της και τοποθετούνται επίσης στην γειτονία της περιοχής του Μεταλλείου. Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση της εγκατάστασης απόθεσης στον Κοκκινόλακκα η κατασκευή των προτεινόμενων εγκαταστάσεων απόθεσης θα είναι σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 καθώς και τις Βέλτιστες /ιαθέσιμες Τεχνικές. Ο σχεδιασμός του μεταλλείου Σκουριών ολοκληρώνεται με την ίδρυση μονάδων επεξεργασίας μεταλλεύματος οι οποίες αποδίδουν συμπύκνωμα Cu και καθαρό Au και τοποθετούνται στη γειτονία της περιοχής του μεταλλείου.

5. Βασικό στοιχείο επίσης του σχεδιασμού του μεταλλείου Σκουριών, αποτελεί η διαχείριση των νερών της περί την εκμετάλλευση περιοχής. Η διαχείριση αυτή υλοποιείται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένου δικτύου γεωτρήσεων με στόχο, αφενός μεν τη μερική κάλυψη των αναγκών της επεξεργασίας του μεταλλεύματος από τις αντλήσεις τους και αφετέρου την απόδοση του νερού στους ίδιους φυσικούς αποδέκτες

6. Η εμπορική αξιολόγηση της πώλησης των συμπυκνωμάτων Pb, Zn, Cu και Αρσενοπυρίτη με σημαντικές περιεκτικότητες Au και Ag, δείχνει εμφανώς μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία από την περαιτέρω καθετοποίηση μέσω μεταλλουργικής διαδικασίας, πέραν βεβαίως της στρατηγικής παραγωγής καθαρών μετάλλων που αποτελεί εθνική επιδίωξη καθώς και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, επιβάλλεται η ίδρυση Μεταλλουργίας. Στη μεταλλουργία εφαρμόζεται η μέθοδος της ακαριαίας τήξης (FLASH SMELTING) με παράλληλη παραγωγή θειικού οξέος, η οποία αφορά την επεξεργασία πυριτών κάθεμορφής με ταυτόχρονη εξαγωγή όλων των εμπεριεχόμενων πολύτιμων μετάλλων. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας αποτελεί μια από τις κύρια προτεινόμενες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (Β/Τ) για την επεξεργασία παρόμοιων κοιτασμάτων, σύμφωνα με τα σχετικά καθοδηγητικά κείμενα της οδηγίας IPPC. Η ανάπτυξη της έχει γίνει στις Σκανδιναβικές Χώρες (Φιλανδία), όπου και λειτουργεί σε πολλές εφαρμογές με την γνωστή για τις χώρες αυτές ευαισθησία για το περιβάλλον, αλλά και την αναγνωρισμένη τεχνική αρτιότητα. Η μέθοδος της ακαριαίας τήξης θα εφαρμοστεί με τις απαιτούμενες προσαρμογές για τα συμπυκνώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Τα παραγόμενα απόβλητα απαιτούν μικρότερες εγκαταστάσεις απόθεσης ενώ το σημαντικότερο τμήμα αυτών είναι πλήρως αδρανές με την μορφή σκωρίας. Σημειώνονται ακόμη οι μεγάλες δυνατότητες ενεργειακής ανάκτησης που παρέχει. Άρα, η μέθοδος αυτή είναι συμβατή με τα τεχνικά, κοινωνικά, γεωγραφικά, μορφολογικά και αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής και είναι περιβαλλοντικά καλύτερη από την τεχνολογία της Βιοοξείδωσης, Οζονοποίησης και Ανάκτησης Κυανίου (AVR), που είχε επιλεχθεί στο παρελθόν.

Με την υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων στον σχεδιασμό του Έργου, διασφαλίζεται η προστασία πολλαπλών παραμέτρων περιβάλλοντος.

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εκτός από τα περιβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και είναι ενσωματωμένα στον αρχικό βασικό σχεδιασμό του έργου, προβλέπονται και συγκεκριμένα πρόσθετα μέτρα που αφορούν στην ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων που προκύπτουν σε επιμέρους τομείς του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος. Τα κυριότερα από τα μέτρα αυτά αφορούν διαφορετικό περιβαλλοντικό μέσο, δηλαδή τα Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, την Μορφολογία εδάφους και την οπτική όχληση, την Γεωλογία & το Έδαφος, τα Οικοσυστήματα την χλωρίδα & την πανίδα, τις Χρήσεις γης, το Ιστορικό & πολιτιστικό περιβάλλον, το Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, το Υδατικό περιβάλλον, το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, το Ακουστικό Περιβάλλον & τις Δονήσεις

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ