Tag Archives: Σκουριες

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ…

Είναι πλέον γνωστό το έγγραφο με την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ, με την απόφαση απόρριψης του αιτήματος «ανάληψης δράσης πρόληψης και αποκατάστασης από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και το ΥΠΕΝ, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009». Για όσους δεν παρακολούθησαν την υπόθεση, πρόκειται για το αίτημα που κατέθεσαν οι γνωστοί-άγνωστοι… «κάτοικοι της περιοχής» μαζί με γνωστούς antigold συλλόγους στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η Υπηρεσία απάντησε στις 18/9/2018 (αριθ. Πρωτοκόλλου ‘οικ. 7838’), και ουσιαστικά θεμελιώνει με επιχειρήματα πως οι ισχυρισμοί για περιβαλλοντική ζημία είναι ανυπόστατοι και δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ απαντάει πως σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009 (παρ. 1, άρθρο 2), ως περιβαλλοντική ζημία νοείται η ζημία: 1) σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, 2) των υδάτων και 3) του εδάφους. Για τους οικοτόπους και τα ύδατα είδαμε τι απάντησε το ΥΠΕΝ (εδώ για οικοτόπους και εδώ για ύδατα), ας δούμε τι απαντά και για το έδαφος:

«Ως ζημία του εδάφους σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΔ 148/2009, νοείται: «…η οποιοδήποτε μόλυνση του εδάφους η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής εντός του εδάφους, επί του εδάφους ή στο υπέδαφος, ουσιών, παρασκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών». Επομένως, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ζημία του εδάφους, θα πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία που να βεβαιώνουν τη ρύπανση ή μόλυνση του εδάφους, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω. Τέτοια στοιχεία δεν υποβλήθηκαν με την κατατεθείσα αίτηση και δεν προκύπτουν από τους ελέγχους και το αρχείο του ΣΕΒΕ.

Στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης για το 2017 (14 σχετικό) συμπεριλαμβάνεται εδαφογεωχημική μελέτη καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης επιφανειακών εδαφών. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τη δημιουργία σοβαρού κινδύνου δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία από τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως απαιτείται για την περιβαλλοντική ζημία».

Το ΥΠΕΝ όμως δεν σταματάει εδώ. Επισημαίνει στους antigold καταγγέλλοντες πως τα στοιχεία που προσκόμισαν δεν περιλάμβαναν μετρήσιμα δεδομένα ώστε να τεκμηριωθεί κάποια «ζημία στο περιβάλλον» (και που να τα εύρισκαν άλλωστε), αλλά μόνο τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, για κάποιες υπερβάσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί τα αντιστοιχούντα πρόστιμα στο παρελθόν. Προσέξτε την διατύπωση:

«Εν κατακλείδι τα αναφερόμενα στην σχετική αίτηση, υποκεφάλαιο «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος βάσει των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις με τις σχετικές Αποφάσεις, χωρίς να παρατίθενται μετρήσιμα δεδομένα οποιοσδήποτε δυσμενούς μεταβολής φυσικών πόρων της εν λόγω περιοχής και άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009».

Όσον αφορά την πρόληψη, κι εδώ η απάντηση είναι σαφέστατη:

«Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και με δεδομένο ότι, στο πλαίσιο της πρόληψης, θα πρέπει να αξιολογείται και το ενδεχόμενο απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, έχει ήδη ζητηθεί η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου.»

Οπότε, να υποθέσω, αφού απαντήθηκαν τα πάντα, είναι όλοι ευχαριστημένοι;

Ή κάποιοι όχι;…

[Και ένα antigold πανό το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους. Καμία αντίρρηση…]

 

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ

Υπάρχει μια μερίδα συνδημοτών μας οι οποίοι «ανησυχούν»… Είναι οι σχεδόν μετρημένοι στα δάκτυλα antigold του Δήμου Αριστοτέλη που έχουν υιοθετήσει το προσωνύμιο «κάτοικοι της περιοχής», το οποίο τόσο συχνά χρησιμοποιούν οι στρατευμένοι «δημοσιογράφοι» της ΑΥΓΗΣ και της Εφημερίδας των Συντακτών… Μιλάμε για μερικές δεκάδες σκληροπυρηνικούς antigold, λες και οι υπόλοιπες χιλιάδες ενεργοί συνδημότες δεν είναι «κάτοικοι της περιοχής» αλλά κατοικούν κάπου αλλού…

Αυτοί λοιπόν οι… «κάτοικοι της περιοχής» μαζί με μερικούς γνωστούς antigold συλλόγους κατέθεσαν αίτημα στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, για «ανάληψη δράσης πρόληψης και αποκατάστασης από την “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.” και το ΥΠΕΝ, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009», για την περιβαλλοντική ζημία, λέει, που έχει προκαλέσει η εταιρεία…

Η απάντηση του ΥΠΕΝ στις 18/9/2018, με αριθ. Πρωτοκόλλου ‘οικ. 7838’, ήταν καταπέλτης! Ξεκαθαρίζει πως οι ισχυρισμοί για περιβαλλοντική ζημία είναι ανυπόστατοι και δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Συγκεκριμένα για τον ισχυρισμό για «ζημία σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους», το ΥΠΕΝ απαντάει:

«Σύμφωνα με το ΠΔ148/2009, οι δυσμενείς συνέπειες σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία να βασίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα, (Παράρτημα I του άρθρου 21). Στην κατατεθείσα αίτηση αναφέρονται “τύποι φυσικών οικοτόπων και είδη .προτεραιότητας, που βρίσκονται εντός της περιοχής των έργων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», τα οποία σύμφωνα με την αίτηση έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα, χωρίς όμως να παρέχονται μετρήσιμα δεδομένα που να καθορίζουν τις δυσμενείς μεταβολές που υπέστησαν σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση.

Επιπλέον, οι μετρήσεις που διενεργούνται από την εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος, δεν τεκμηριώνουν αρνητικές διακυμάνσεις στην κατάσταση των οικοτύπων ή των ειδών, οι οποίες να οφείλονται στη δραστηριότητα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι στην σχετική ΚΥΑ ΕΠΟ (κεφ. δ3) του έργου έχουν προβλεφθεί υποχρεώσεις της εταιρείας που αφορούν στην αποκατάσταση των περιοχών επέμβασης, μετά την ολοκλήρωση των έργων. Επί του παρόντος, το σύνολο των υποέργων βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεπώς η αξιολόγηση της αποκατάστασης των περιοχών επέμβασης θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Επιστημονική Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, μετά την ολοκλήρωσή της».

Με άλλα λόγια, «κύριοι, αερολογείτε και κατηγορείτε χωρίς αποδείξεις»… Επιπροσθέτως το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει την εγκυρότητα των μετρήσεων του Προγράμματος παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος. Όσον αφορά την περίπτωση της αποκατάστασης, θα εκτιμηθεί όταν ολοκληρωθεί όπως προβλέπεται από την σχετική ΚΥΑ-ΕΠΟ.

Αν υπάρχει κάτι που δεν είναι κατανοητό από κάποιους, να τα ξαναπούμε…

Η ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΙΟΥ

Όσο και να έψαξα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο δεν κατάφερα να βρω κάποια αναφορά, κάποια «αγανάκτηση» ή έστω κάποια γκρίνια για την απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, του Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ, Β. Ελλάδος, να απορρίψει το αίτημα ανάληψης δράσης πρόληψης και αποκατάστασης από την Ελληνικός Χρυσός και το ΥΠΕΝ, βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/20009.

Μιλάμε για το γνωστό αίτημα που οι …ανησυχούντες «πολίτες και Σύλλογοι» της Χαλκιδικής είχαν υποβάλλει δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Γεωργίου Μπάλια, και απαιτούσαν ανάληψη «δράσης πρόληψης και αποκατάστασης», σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ή/και το ΥΠΕΝ, λόγω «περιβαλλοντικής ζημιάς του εδάφους, των επιφανειακών και κυρίως των υπογείων υδάτων, όπως επίσης και των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων».

Η απάντηση ήταν αποστομωτική… «Αποφασίζουμε την απόρριψη του αιτήματος, διότι δεν αποδεικνύεται και δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας, όπως απαιτείται από το ΠΔ 148/2009», απαντά το ΥΠΕΝ.

Και ακολουθεί μία προς μία η ανάλυση γιατί δεν υπάρχει καμία ζημία ούτε σε έδαφος, ούτε σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, ούτε βέβαια σε προστατευόμενα είδη και οικοτόπους.

Η antigold κοινότητα σιωπά… Άρα, παραδέχεται πως πράγματι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας, όπως απαιτείται από το ΠΔ 148/2009. Και βέβαια, πως όλη η μπουρδολογική τεκμηρίωση που τόσα χρόνια εν είδη πλύσης εγκεφάλου μας επιβαλλόταν σε κάθε δυνατό τόνο, είναι λόγια του αέρα, αφού –όπως λέει και η απόφαση–, «Δεν παρατίθενται μετρήσιμα δεδομένα οποιοσδήποτε δυσμενούς μεταβολής φυσικών πόρων της εν λόγω περιοχής και άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία […]».

Και μοιραία έρχεται και το αμείλικτο ερώτημα:

Τόσα χρόνια, βουλεύτριες, Νομαρχιακές Επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ, Νεολαίοι ΣΥΡΙΖΑ, κομματικοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του SOS Χαλκιδική, η κομπανία του Παρατηρητηρίου, οι παρατρεχάμενοι «επιστήμονες» του antigold θιάσου, στρατευμένοι δημοσιογράφοι όπως αυτοί της ΑΥΓΗΣ και της Εφημερίδας των Συντακτών, αντιμεταλλευτικά μπλόγκ, κάθε λογής «συλλογικότητες» και «κινήσεις», χαρούμενοι μπαχαλάκηδες, ανίδεοι «καλλιτέχνες», wannabe μπροστάρηδες, ψωνάρες οικολόγοι του κ@λ@υ, αλλά και πονηροί επαγγελματίες, μας πρήζουν τα συκώτια –για να μην αναφερθώ σε άλλο σημείο της ανθρώπινης ανατομίας–, πως η εξόρυξη έχει καταστρέψει το περιβάλλον, πλήττεται η βιοποικιλότητα, πεθαίνει η φύση, καταστρέφεται το έδαφος και τα νερά, συντελούνται ανεπανόρθωτες καταστροφές και άλλα τέτοια κινδυνολογικά…. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ή ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ; Όταν εμείς φωνάζαμε πως η μπουρδολογία, η bad science και η προπαγάνδα πάει σύννεφο, ουσιαστικά προσπαθούσαμε να αποδείξουμε πως δεν υπάρχουν ροζ ελέφαντες…

Και έρχεται τώρα ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ, το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, του Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κάποια διαπιστωμένη περιβαλλοντική ζημία και μάλιστα το αιτιολογεί πέραν πάσης αμφιβολίας;

Μήπως είναι και αυτοί «πουλημένοι»;

Μήπως «υπακούν στα συμφέροντα των πολυεθνικών»;

Διότι δεν αποκλείω την πιθανότητα να ακουστούν και αυτά….

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ (ΜΗ) ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ…

Μια απόφαση του ΥΠΕΝ που λύνει πολλά… θέματα

Είναι γνωστή η κίνηση των γνωστών-αγνώστων «Συλλόγων και πολιτών του Ν. Χαλκιδικής», δηλαδή όσων δέχτηκαν να παίξουν το ρόλο της βιτρίνας για την antigold παρέα, με την οποία πριν από ένα χρόνο περίπου, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους κου Γ. Μπάλια, ζήτησαν «ανάληψη δράσης πρόληψης και αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ή/και το ΥΠΕΝ, λόγω περιβαλλοντικής ζημιάς του εδάφους, των επιφανειακών και κυρίως των υπογείων υδάτων, όπως επίσης και των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων».

Το ΥΠΕΝ διαβίβασε το παραπάνω αίτημα στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη στην εταιρεία, η οποία εντός εικοσαήμερου απάντησε στις κατηγορίες που τις καταλογίζονταν βάσει –κυρίως– των περίφημων πορισμάτων των επιθεωρητών περιβάλλοντος, του 2015.

Ήταν η σειρά του ΥΠΕΝ να εκτιμήσει την κατάσταση, να ζυγίσει τις antigold καταγγελίες και τις απαντήσεις της εταιρείας. Το ΥΠΕΝ απάντησε στους καταγγέλλοντες μέσω απόφασης που κοινοποιήθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο κο Μπάλια, στις 18/9/2018. Για τους γνωρίζοντες το θέμα και την κατάσταση, η απάντηση δεν εξέπληξε κανέναν…

Λέει λοιπόν το ΥΠΕΝ πως «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την απόρριψη του αιτήματος, διότι δεν αποδεικνύεται και δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας, όπως απαιτείται από το ΠΔ 148/2009».

Μου έχει κάνει εντύπωση πως μέχρι και σήμερα δεν βγήκε ο Τόλης, η Ιγγλέζη, ο Ζουμπάς, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ ή οι επιστήμονες-μαϊντανοί του antigold «κινήματος» να σκίζουν τα ιμάτιά τους και να φωνάζουν για πουλημένους υπουργούς, δοσοληψίες, υποχώρηση στα συμφέροντα των πολυεθνικών, και όλες εκείνες τις κλισέ-μπούρδες που έχουν πρόχειρες για χρήση σε κάθε ευκαιρία… Βλέπεις, όταν κάποιος υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραμματέας, βουλευτής κ.λπ. ταχθεί κατά της επένδυσης, είναι …σχεδόν θεός! Πάρτε παράδειγμα τον Σκουρλέτη. Έβγαλε εκείνη την απόφαση για να μπλοκάρει το έργο και να δείξει πόσο… «αριστερός» είναι, και πίνουν νερό στο όνομά του… Ο Σταθάκης, όμως, επειδή δεν δήλωσε κάθετα ενάντιος στην επένδυση, επειδή λέει πως είναι υπέρ του διαλόγου, και παρ’ όλο που δεν απομπλέκει την διαδικασία, έχει χαρακτηριστεί «πουλημένος», «άσχετος», «δοτός» κ.λπ.

Ας δούμε όμως και πως αιτιολογεί η απόφαση τη ΜΗ ζημιά στο περιβάλλον… (οι υπογραμμίσεις είναι του ΥΠΕΝ).

  1. Ζημία σε προστατευόμενα είδη και Φυσικούς οικοτόπους

Σύμφωνα με το ΠΔ148/2009, οι δυσμενείς συνέπειες σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία να βασίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα, (Παράρτημα I του άρθρου 21). Στην κατατεθείσα αίτηση αναφέρονται “τύποι φυσικών οικοτόπων και είδη προτεραιότητας, που βρίσκονται εντός της περιοχής των έργων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», τα οποία σύμφωνα με την αίτηση έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα, χωρίς όμως να παρέχονται μετρήσιμα δεδομένα που να καθορίζουν τις δυσμενείς μεταβολές που υπέστησαν σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση.

Επιπλέον, οι μετρήσεις που διενεργούνται από την εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του Έργου και της Ποιότητας Περιβάλλοντος, δεν τεκμηριώνουν αρνητικές διακυμάνσεις στην κατάσταση των οικοτύπων ή των ειδών, οι οποίες να οφείλονται στη δραστηριότητα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι στην (4) σχετική ΚΥΑ ΕΠΟ (κεφ. δ3) του έργου έχουν προβλεφθεί υποχρεώσεις της εταιρείας που αφορούν στην αποκατάσταση των περιοχών επέμβασης, μετά την ολοκλήρωση των έργων. Επί του παρόντος, το σύνολο των υποέργων βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεπώς η αξιολόγηση της αποκατάστασης των περιοχών επέμβασης θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Επιστημονική Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, μετά την ολοκλήρωσή της.

  1. Ζημία των υδάτων

Για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής όπου αναπτύσσονται τα υποέργα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», έχει εκδοθεί το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση ΕΓ οικ. 106/29-01-2014 ΦΕΚ 182 Β731-01-2014), όπως ορίζεται από την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60, το οποίο πρέπει να αναθεωρείται ανά εξαετία. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης γίνεται ταξινόμηση των επιφανειακών υδάτων ως προς την οικολογική-χημική κατάστασή τους και των υπογείων ως προς την ποσοτική-χημική κατάστασή τους και καταρτίζονται προγράμματα μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Στο ανωτέρω Σχέδιο για το ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, έχει αξιολογηθεί η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων της περιοχής, όπου δραστηριοποιείται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων. Επί του παρόντος, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης η πρώτη αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης, στην οποία πραγματοποιείται εκ νέου ταξινόμηση των υδατικών σωμάτων βάσει νέων μεθόδων ταξινόμησης και των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο, η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων της εν λόγω περιοχής δεν παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, εκτός από τα ποτάμια σώματα του Ασπρόλακκα, του Μπασδέκη και του Μαύρου Λάκκου, των οποίων η χημική κατάσταση από «Κατώτερη της καλής» γίνεται «Άγνωστη», ενώ η οικολογική κατάσταση του Μαύρου Λάκκου από «Μέτρια» γίνεται «Καλή», ενώ στα υπόγεια σώματα δεν καταγράφεται καμία διαφοροποίηση.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί περιβαλλοντική ζημία στα ύδατα (επιφανειακά και υπόγεια), καθώς στο αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης δεν έχει καταγραφεί επιδείνωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων της περιοχής του έργου. Επισημαίνεται ότι η ταξινόμηση των υδάτινων σωμάτων υλοποιείται με βάση μεθόδους που αναπτύχθηκαν από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της άσκησης διαβαθμονόμησης που διενεργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης, για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των ποτάμιων και των λιμναίων υδάτινων σωμάτων της ευρύτερης περιοχής των δραστηριοτήτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», αξιολογήθηκε και σχετική μελέτη του ΑΠΘ (2010).

Επιπλέον, δεν προκύπτει από τη δεύτερη έκθεση εκτίμησης οικολογικής κατάστασης υδάτων στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για το έτος 2017 (14 σχετικό), δυσμενής μεταβολή των υδάτων, καθώς στην πλειοψηφία των σταθμών

παρακολούθησης, η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων παραμένει σταθερή από το 2015 (πρώτη έκθεση του όρου δ4.35 της (4) σχετικής ΚΥΑ) έως και το 2017.

Οι υπερβάσεις ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους και βεβαιώθηκαν ως παραβάσεις, σύμφωνα με τις (5) και (6) σχετικές ΠΒΠ, δεν αποτελούν επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης της περιβαλλοντικής ζημίας, καθόσον αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, βάσει των κριτηρίων που θέτει το ΠΔ 148/2009.

  1. Ζημία του εδάφους

Ως ζημία του εδάφους σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΔ 148/2009, νοείται: «…η οποιοδήποτε μόλυνση του εδάφους η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής εντός του εδάφους, επί του εδάφους ή στο υπέδαφος, ουσιών, παρασκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών». Επομένως, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ζημία του εδάφους, θα πρέπει να παρασχεθούν στοιχεία που να βεβαιώνουν τη ρύπανση ή μόλυνση του εδάφους, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω. Τέτοια στοιχεία δεν υποβλήθηκαν με την κατατεθείσα αίτηση και δεν προκύπτουν από τους ελέγχους και το αρχείο του ΣΕΒΕ.

Στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης για το 2017 (14 σχετικό) συμπεριλαμβάνεται εδαφογεωχημική μελέτη καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης επιφανειακών εδαφών. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τη δημιουργία σοβαρού κινδύνου δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία από τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως απαιτείται για την περιβαλλοντική ζημία.

Και το συμπέρασμα;

Όπως καταλαβαίνετε, άνθρακας ο θησαυρός… Απλές φωνασκίες για να δημιουργηθεί «αγωνιστικό άλλοθι»… Και βέβαια, στην απάντηση του ΥΠΕΝ, η …σιωπή των αμνών εκ μέρους των καταγγελλόντων… Αλλά έχει κι άλλο…

Η απόφαση του ΥΠΕΝ τελειώνει ως εξής, για να μην μένει καμία αμφιβολία να αιωρείται:

«Εν κατακλείδι τα αναφερόμενα στην (10) σχετική αίτηση, υποκεφάλαιο «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ήτοι τις (5) και (6) σχετικές ΠΒΠ, βάσει των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις με τις (7) και (8) σχετικές Αποφάσεις, χωρίς να παρατίθενται μετρήσιμα δεδομένα οποιοσδήποτε δυσμενούς μεταβολής φυσικών πόρων της εν λόγω περιοχής και άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009.

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και με δεδομένο ότι, στο πλαίσιο της πρόληψης, θα πρέπει να αξιολογείται και το ενδεχόμενο απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, έχει ήδη ζητηθεί η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου».

Με απλά λόγια, το ΥΠΕΝ λέει πως δεν μας προσκομίσατε κανένα σοβαρό στοιχείο, μόνο μπουρδολογίες, και τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που είχαμε κι εμείς, και για τα οποία έχουν πιστοποιηθεί παραβάσεις και έχουν επιβληθεί τα σχετικά πρόστιμα. Και εκτός αυτού έχει ήδη ζητηθεί τροποποίηση της ΑΕΠΟ προς το αυστηρότερο. Τι άλλο θα θέλατε;

[Φωτό: Τοπίο στην Χαλκιδική κατά τις εργασίες εξόρυξης. Σε πρώτο πλάνο (αυτά που μοιάζουν με καμήλες) είναι πρόβατα μεταλλαγμένα από τη ρύπανση του εδάφους…]