Tag Archives: ΒΑ Χαλκιδική

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Εν όψει των παγκόσμιων προκλήσεων και της διαρκώς αυξανόμενης πίεσης για υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, η μεταλλευτική βιομηχανία έχει –έστω και καθυστερημένα– καταστεί κρίσιμος παράγοντας για την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Κι αυτό, καθώς για την επίτευξη της μετάβασης σε μια «πράσινη» οικονομία μηδενικών ρύπων, είναι απαραίτητη η στροφή σε καθαρές πηγές ενέργειας, κάτι που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, οι οποίες βασίζονται εν πολλοίς στις ορυκτές πρώτες ύλες.

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ανθεκτικότερους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας. Αυτό διαφαίνεται και στις θετικές επιδόσεις που κατέγραψε το 2022, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη δυναμικότητα της χώρας να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο και να ενισχύσει περεταίρω την οικονομία της.

Η αυξημένη ζήτηση για ορυκτά και μέταλλα, η οποία τροφοδοτήθηκε από την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία, την αυξανόμενη ζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάγκη περεταίρω ανάπτυξης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έχει οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη του κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) για το 2022 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 12,5%, σε σύγκριση με το 2021. Επίσης, η παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων αυξήθηκε κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 20% έναντι του 2021.

Όπως αναδεικνύει η έκθεση, το 2022 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και το κοινωνικό προϊόν του κλάδου. Ειδικότερα, οι μεταλλευτικές εταιρείεςμέλη του συνδέσμου αύξησαν το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για κοινωνικές δράσεις σε 4,6 εκατ. ευρώ, από 4,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (+12,06%).

Υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα στην πράξη

Ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου που υλοποίησαν σημαντικές κοινωνικές δράσεις το 2022, ξεχωρίζει η Ελληνικός Χρυσός, καθώς από το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από τα 30 μέλη του ΣΜΕ, το 31,3% αφορά τις κοινωνικές δράσεις της Ελληνικός Χρυσός. Συγκεκριμένα, η εταιρεία το 2022 προχώρησε σε επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα ύψους 1,45 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 11,5% σε σχέση με το 2021, για την υλοποίηση 137 συνολικά έργων και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Από αυτές τις δαπάνες, 1,1 εκατ. ευρώ (75%) επενδύθηκαν αποκλειστικά σε δράσεις και έργα κοινωνικού χαρακτήρα εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη.

Οι κοινωνικές επενδύσεις της εταιρείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα που δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινότητες να αναπτυχθούν και στους ανθρώπους να ευημερήσουν.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, η Ελληνικός Χρυσός απασχολεί σήμερα περί τους 1.500 εργαζόμενους, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα της περιοχής και συμμετέχοντας ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής. Παράλληλα, με επενδύσεις που μέχρι σήμερα ξεπερνούν το 1,9 δις. δολάρια συνολικά και με τις πρόσθετες επενδύσεις 1,3 δις. δολάρια που προγραμματίζει τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία λειτουργεί ως καταλύτης για την κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, αποτελώντας τον βασικό «αιμοδότη» της περιοχής.

[ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 26/11/2023]

Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η διαδικασία της χρηματοδότησης ενός επενδυτικού πλάνου, υφίσταται μετασχηματισμό, ο οποίος οφείλεται εν πολλοίς στην αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα (ESG). Συμπληρωματικά των οικονομικών επιδόσεων, οι αρχές ESG έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής αξιολόγησης των εταιρειών, τόσο από επενδυτές όσο και από διαχειριστές κεφαλαίων, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσελκύουν ευκολότερη και πιο προνομιακή χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με έρευνα της PwC, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2023, οι εταιρείες που επικεντρώνονται στο ESG είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες που δεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε από την ίδια έρευνα ότι οι εταιρείες με υψηλές βαθμολογίες ESG είναι πιο πιθανό να έχουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης. 

Η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ενσωμάτωση πρακτικών ESG οδηγεί σε σημαντική ανάπτυξη και μάλιστα σε ένα κλάδο που έχει δεχθεί έντονες πιέσεις προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις του στον τομέα αυτό. Η δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης έχει κερδίσει την αναγνώριση για την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ μέσω της ανάπτυξης της επένδυσής της, έχει δημιουργήσει πολυάριθμες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Η εταιρεία αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική στη βάση των αρχών της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας (Responsible Mining), ενσωματώνοντας στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου. Οι δεσμεύσεις της εταιρείας για τη Βιωσιμότητα αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεώσεων σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον και την Κοινωνία, οι οποίες περιγράφουν το ελάχιστο επίπεδο των εταιρικών επιδόσεων όσον αφορά θέματα βιωσιμότητας. Το SIMS καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Πιστή στη δέσμευσή της να εξελίξει περαιτέρω τα Μεταλλεία Κασσάνδρας σε ένα μεταλλευτικό κέντρο παγκόσμιας κλάσης, η Ελληνικός Χρυσός αναπτύσσει ένα κορυφαίο, σύγχρονο μεταλλευτικό έργο στις Σκουριές, που αποτελεί μέρος της συνολικής της επένδυσης ύψους 3,2 δισ. δολαρίων. Το έργο αυτό θα δημιουργήσει επιπρόσθετη οικονομική και κοινωνική αξία σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και εκατοντάδες ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η επένδυση θα συμβάλλει στην προώθηση της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης και στην εξασφάλιση της εθνικής και ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε ορυκτές πρώτες ύλες, δεδομένου ότι διαθέτει σημαντικά αποθέματα σε μέταλλα όπως ο χαλκός, που αποτελούν πρώτη ύλη για την ανάπτυξη τεχνολογιών προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τη σημαντικότητα του έργου των Σκουριών υπογράμμισε και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ως στρατηγικός επενδυτής του έργου, δίνοντας «ψήφο εμπιστοσύνης» και θέτοντας παράλληλα τις πάγιες απαιτητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές που η τράπεζα επιβάλλει στα έργα στα οποία συμμετέχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το έργο των Σκουριών είναι σχεδιασμένο με τα υψηλότερα σχεδιαστικά πρότυπα σε επίπεδο λειτουργίας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εξασφαλίζει μέγιστη περιβαλλοντική προστασία με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες όπως αυτή της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων. Σήμερα το έργο, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση και κάθε είδους αδειοδότηση, βρίσκεται σε φάση κατασκευαστικής ολοκλήρωσης προκειμένου να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν το πως μια μεταλλευτική εταιρεία που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες, αγκυλώσεις και καθυστερήσεις, μπορεί να ξεπεράσει τυχόν εμπόδια μέσω της προσήλωσής της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και να συμβαδίζει με τις ταχέως μεταβαλλόμενες προσδοκίες τόσο των ενδιαφερομένων μερών, όσο και των χρηματαγορών.

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, 2/11/2023]

ΧΑΛΚΟΣ: ΤΟ “ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ” ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Ο εξηλεκτρισμός του πλανήτη αναμένεται να αυξήσει την ετήσια ζήτηση χαλκού σε 38,5 εκατομμύρια τόνους έως το 2035

Η πράσινη μετάβαση έχει καταστεί πλέον παγκόσμιος στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Για τη μετάβαση αυτή απαιτούνται – μεταξύ άλλων – μεγάλες ποσότητες σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ), όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο, το αλουμίνιο κ.α. Αυτές οι ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία είναι απαραίτητη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μεταποίηση, τις υποδομές και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Ωστόσο, η πράσινη μετάβαση αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση: η ζήτηση για ΟΠΥ αυξάνεται διαρκώς από σχεδόν το σύνολο των τομέων της οικονομίας και δεν υπάρχει επάρκεια απαραίτητων, διαθέσιμων αποθεμάτων για την κάλυψη του μεγάλου κύματος της ζήτησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (International Copper Association), ο εξηλεκτρισμός του πλανήτη αναμένεται να αυξήσει την ετήσια ζήτηση χαλκού σε 38,5 εκατομμύρια τόνους έως το 2035, σε σύγκριση με τη σημερινή ζήτηση των περίπου 25 εκατομμυρίων τόνων. Από την πλευρά της η S&P Global Market Intelligence προβλέπει ότι η ετήσια παγκόσμια ζήτηση χαλκού θα διπλασιαστεί σχεδόν σε 50 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2035.

Οι πρόσφατες παγκόσμιες κρίσεις έχουν αναδείξει τη σημασία της ασφάλειας εφοδιασμού σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες. Η πρόκληση αυτή φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρώπη, η οποία μέχρι σήμερα εξαρτάται από άλλες χώρες για τις προμήθειές της, κάτι που την καθιστά ευάλωτη σε διαταραχές. Η πρόσφατη απόφαση της Κίνας, για παράδειγμα, να αυστηροποιεί τους ελέγχους στις εξαγωγές γραφίτη, βασικού υλικού για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, έχει προκαλέσει ανησυχία στον κλάδο.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ώθηση για άλλες χώρες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών και υλικών, ή ακόμη και νέων τεχνολογιών μπαταριών που δεν χρησιμοποιούν γραφίτη.

Σε κάθε περίπτωση, με τα τωρινά δεδομένα και χωρίς επάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να πρωτοστατήσει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ούτε θα μπορέσει να καλύψει πλήρως τις αμυντικές της ανάγκες και να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της.

Αναγνωρίζοντας πλέον την εξόρυξη ως στρατηγική προτεραιότητα και αναζητώντας τρόπους διαχείρισης των παραπάνω προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών για να διασφαλίσει την πρόσβασή της σε έναν ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών μέσα από την Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA). Η πράξη στοχεύει στο να μειώσει αυτή την εξάρτηση, ενισχύοντας την παραγωγή, την εξόρυξη και την ανακύκλωση των κρίσιμων πρώτων υλών εντός Ευρωπαϊκών συνόρων.

Η Ελλάδα στο προσκήνιο των εξελίξεων

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και χαλκό, που μπορούν να την καταστήσουν σημαντικό παίκτη στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ήδη, στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερης σημασίας έργο για την εθνική και ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε ΟΠΥ, αυτό των Σκουριών. Πρόκειται για ένα νέο, υπερσύγχρονο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, συνολικής επένδυσης 3,2 δισ.δολαρίων, που θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού και θα τοποθετήσει για πρώτη φορά τη σύγχρονη Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής χαλκού.

Συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 740.000 τόνων χαλκού και 3,6 εκατ. ουγκιών χρυσού που, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου, θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του εφοδιαστικού κενού σε κρίσιμα μέταλλα, όπως είναι ο χαλκός.

Πέραν όμως της συμβολής της εν λόγω επένδυσης στην προώθηση της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης, δεν πρέπει να ξεχνά με το σημαντικό αποτύπωμα που αφήνουν τέτοιου βεληνεκούς επενδύσεις στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Για του λόγου το αληθές, το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 1,9 δισ. δολάρια τα προσεχή χρόνια, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία 3.000 μόνιμων και καλά αμειβόμενων άμεσων θέσεων εργασίας, έσοδα περί τα 2 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, εκτιμάται πως θα ενισχυθεί η τοπική αγορά, δεδομένου ότι η αξία αγορών προς Έλληνες προμηθευτές θα είναι άνω των 4 δισ. δολαρίων, ενώ δρομολογούνται 80 εκατ. δολάρια για τοπικά έργα κοινωνικού χαρακτήρα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής, αφήνοντας παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

[ΠΗΓΗ: https://www.news247.gr/, 2/11/2023]

ΧΑΛΚΟΣ: ΤΟ “ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ”ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Ο εξηλεκτρισμός του πλανήτη αναμένεται να αυξήσει την ετήσια ζήτηση χαλκού σε 38,5 εκατομμύρια τόνους έως το 2035

Η πράσινη μετάβαση έχει καταστεί πλέον παγκόσμιος στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Για τη μετάβαση αυτή απαιτούνται – μεταξύ άλλων – μεγάλες ποσότητες σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες (ΟΠΥ), όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο, το αλουμίνιο κ.α. Αυτές οι ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν το θεμέλιοπάνω στο οποίο οικοδομείται η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία είναι απαραίτητη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μεταποίηση, τις υποδομές και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Ωστόσο, η πράσινη μετάβαση αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση: η ζήτηση για ΟΠΥ αυξάνεται διαρκώς από σχεδόν το σύνολο των τομέων της οικονομίας και δεν υπάρχει επάρκεια απαραίτητων, διαθέσιμων αποθεμάτων για την κάλυψη του μεγάλου κύματος της ζήτησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (International Copper Association), ο εξηλεκτρισμός του πλανήτη αναμένεται να αυξήσει την ετήσια ζήτηση χαλκού σε 38,5 εκατομμύρια τόνους έως το 2035, σε σύγκριση με τη σημερινή ζήτηση των περίπου 25 εκατομμυρίων τόνων. Από την πλευρά της η S&P Global Market Intelligence προβλέπει ότι η ετήσια παγκόσμια ζήτηση χαλκού θα διπλασιαστεί σχεδόν σε 50 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2035.

Οι πρόσφατες παγκόσμιες κρίσεις έχουν αναδείξει τη σημασία της ασφάλειας εφοδιασμού σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες. Η πρόκληση αυτή φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρώπη, η οποία μέχρι σήμερα εξαρτάται από άλλες χώρες για τις προμήθειές της, κάτι που την καθιστά ευάλωτη σε διαταραχές. Η πρόσφατη απόφαση της Κίνας, για παράδειγμα, να αυστηροποιεί τους ελέγχους στις εξαγωγές γραφίτη, βασικού υλικού για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, έχει προκαλέσει ανησυχία στον κλάδο.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ώθηση για άλλες χώρες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών και υλικών, ή ακόμη και νέων τεχνολογιών μπαταριών που δεν χρησιμοποιούν γραφίτη.

Σε κάθε περίπτωση, με τα τωρινά δεδομένα και χωρίς επάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να πρωτοστατήσει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ούτε θα μπορέσει να καλύψει πλήρως τις αμυντικές της ανάγκες και να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της.

Αναγνωρίζοντας πλέον την εξόρυξη ως στρατηγική προτεραιότητα και αναζητώντας τρόπους διαχείρισης των παραπάνω προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών για να διασφαλίσει την πρόσβασή της σε έναν ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών μέσα από την Πράξη για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA). Η πράξη στοχεύει στο να μειώσει αυτή την εξάρτηση, ενισχύοντας την παραγωγή, την εξόρυξη και την ανακύκλωση των κρίσιμων πρώτων υλών εντός Ευρωπαϊκών συνόρων.

Η Ελλάδα στο προσκήνιο των εξελίξεων

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και χαλκό, που μπορούν να την καταστήσουν σημαντικό παίκτη στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ήδη,στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερης σημασίας έργο για την εθνική και ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε ΟΠΥ, αυτό των Σκουριών. Πρόκειται για ένα νέο, υπερσύγχρονο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, συνολικής επένδυσης 3,2 δισ.δολαρίων,που θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού και θα τοποθετήσει για πρώτη φορά τη σύγχρονη Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής χαλκού.

Συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 740.000 τόνων χαλκού και 3,6 εκατ. ουγκιών χρυσού που, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου, θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του εφοδιαστικού κενού σε κρίσιμα μέταλλα, όπως είναι ο χαλκός.

Πέραν όμως της συμβολής τηςεν λόγω επένδυσης στην προώθηση της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης,δεν πρέπει να ξεχνά με το σημαντικό αποτύπωμα που αφήνουν τέτοιου βεληνεκούς επενδύσεις στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Για του λόγου το αληθές, το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 1,9 δισ. δολάρια τα προσεχή χρόνια, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία 3.000 μόνιμων και καλά αμειβόμενων άμεσων θέσεων εργασίας, έσοδα περί τα 2 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, εκτιμάται πως θα ενισχυθεί η τοπική αγορά, δεδομένου ότι η αξία αγορών προς Έλληνες προμηθευτές θα είναι άνω των 4 δισ. δολαρίων,ενώ δρομολογούνται 80 εκατ. δολάρια για τοπικά έργα κοινωνικού χαρακτήρα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής, αφήνοντας παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

[ΠΗΓΗ: https://www.news247.gr/, 30/1-/2023]