ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Από τη Μητρόπολη Ιερισσού δημοσιεύθηκε η κάτωθι ανακοίνωση: 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Αρναία, 3 Μαρτίου 2024

Πρός

Τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τής ‘Κνορίας Άγιου Βασιλείου Μεγάλης Παναγίας, τού ‘Ιερού Προσκυνήματος Μεγ. Παναγίας καί άιτάσης τής Ίερδς Μητροπόλεώς μας

Αγαπητοί μου Αδελφοί καί τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.

Με πολλή χαρά εύρισκόμαστε στήν ευχάριστη θέση νά ανακοινώσουμε ότι, σύν Θεώ, ή άναπαλαίωση καί άνάπλαση του έμβληματικοΰ καί ιστορικού ‘Ιερού Ναού τής Παναγίας τού ‘Ιερού Της Προσκυνήματος στή Μεγάλη Παναγίας, τής Ρεβενικιώτισσας, μοναδικού Θεομητορικού Προσκυνήματος σέ ολόκληρη τή Χαλκιδική μας, μετά άπό πολλές δυσκολίες καί άναβολές, λόγω πλείστων όσων εμποδίων, γνωστών στήν άγάπη σας, πλησιάζει πρός τό τέλος της.

Ό Φορέας ύλοποιήσεως τού έργου, δηλαδή ή Διεύθυνση Άναστηλώσεων Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων τού ‘Υπουργείου Πολιτισμού, τού όποίου προΐσταται ή ‘Εξοχωτάτη ‘Υπουργός κα, Λίνα Μενδώνη καί δή ό Προϊστάμενος τής ώς άνω Διευθύνσεως κ. Θεμιστοκλής Βλαχούλης καί οί έκλεκτοί συνεργάτες τους μάς έγνωστοποίησαν ότι μετά τό πέρας τού Αγίου Πάσχα οί εργασίες τού ώς άνω έργου θά περατωθούν. Αυτή τήν έντολή έχει άναλάβει νά ύλόποιήση ό άνάδοχος τού έργου, δηλαδή ή ‘Εταιρεία ΠΡΟΕΝΤΑΣΙΣ τού κ. Γεωργίου Σαπιρίδη, ή όποια μάς διαβεβαιώνει γιά τό άποτέλεσμα.

Δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό καί μεγαλύνουμε τό Όνομα τής Παντανάσσης Μητέρας Του Κυρίας Θεοτόκου, γιατί μάς άξιώνει γιά κάτι τέτοιο. Όνειρα, πόθοι ίεροί, δάκρυα καί κόποι άνεξάντλητοι φαίνεται ότι όδηγούνται σέ αίσιο πέρας. Μεγάλο τό Όνομα τής Παναγίας μας!

Γιά νά είσέλθουμε όμως στόν άναπλασθέντα καί άνακαινισθέντα έσωθεν καί έξωθεν ‘Ιερό Προσκυνηματικό Ναό τής Μεγάλης Παναγίας, δέν άρκούν μόνο οί διαβεβαιώσεις περί περατώσεως τού έργου. Θά άπαιτηθούν πολλοί κόποι, θυσίες, άλλά καί χρήματα γιά τόν έξοπλισμό μέ λατρευτικά άντικείμενα καί λοιπά έκκλησιαστικά έφόδια καί είδη, ικανά νά στολίσουν τής κυρά Παναγιάς τό Σπίτι!

Γιά τούτο θά χρειασθοΰν:

  1. Στασίδια ξυλόγλυπτα, 50 τεμάχια περίπου, μέ κόστος τού καθενός τά 600 €
  2. Καρέκλες ξυλόγλυπτες, 60 τεμάχια περίπου, μέ κόστος τής καθεμιάς τά 200 €.
  3. Δύο (2) Ψαλτήριο ξυλόγλυπτα, μέ κόστος τού καθενός τις 5.000 €.
  4. Ξυλόγλυπτο Παγκάρι, μέ κόστος τις 7.000 €.
  5. Ένα Παραθρόνιο ξυλόγλυπο, μέ κόστος τις 3.000 €.
  6. Δύο Προσκυνητάρια ξυλόγλυπτα, μέ κόστος τού καθενός τίς 5.000 €.

Τό ύψος τού συνολικής δαπάνης άνέρχεται περίπου στό ποσόν τών 72.000,00 €, τιμή πού μάς έδωσαν μέ προσφορές Ξυλογλύπτες Τεχνίτες, καταξιωμένοι στό είδος τους.

Αδελφοί,

Παρακαλούμε γιά τούτο ό καθένας καί ή καθεμιά άπό σάς καί άπό μάς νά προσφέρη, έφ’ όσον μπορεί, κάτι στήν Παναγία γιά νά Τήν όμορφήνουμε! Ένα Στασίδι π.χ., ή μιά καρέκλα, ή τό Παγκάρι, ή ένα Προσκυνητάρι, ή ένα Αναλόγιο, ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών κατά σάρκα συγγενών καί φίλων μας καί ύπέρ ύγείας καί βοηθείας τών πεφιλημένων οίκείων καί φίλων μας προσώπων!

Γνωρίζουμε τή δυσπραγία τού Λαού μας, γνωρίζουμε καί τήν πίστη του όμως καί τή δοκιμάσαμε κατά τήν άναπαλαίωση τού Ιστορικού πεντάτρουλλου Ιερού Ναού τού Αγίου Ανδρέου Περιστεράς, τού όποίου τό κόστος τής άνακαινίσεως έφθασε τό ύψος τού 1.200.000,00 €! Καί όμως τά χρήματα εύρέθησαν καί προσφέρονται καί περισσότερα γιά χάρη τού κτίσματος πού άνήγειρε τόν 9o αιώνα μ.Χ. ό Όσιος Εύθύμιος ό έν Περιστεραίς!

Στή χάρη τής Παναγίας έλπίζουμε, έκεί στηρίζουμε τίς ελπίδες μας! Στηριζόμαστε στόν Αφέντη Χριστό καί στόν Δραγουμάνο Του τόν εύλογημένο μας Λαό!

Όποιος έπιθυμεί νά έλθη αρωγός μας, ας άπευθυνθή στόν έκλεκτό Προϊστάμενο τού Ιερού Προσκυνήματος Παν. Άρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικά καί στόν δραστήριο Εφημέριο τού Προσκυνήματος Παν. Αρχιμ. π. Νικόλαο Τσολούφη. Ή δέ χάρις τού Τριαδικού Θεού καί ή προστασία τής Κυρίας Θεοτόκου νά είναι πάντοτε μαζί σας!

 

[ΠΗΓΗ: https://web.im-ierissou.gr/, 3/3/2024]