ΠΡΟΧΩΡΑ ΝΕΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Προχωρά νέο αντιπλημμυρικό έργο στη Χαλκιδική, μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Ολυμπιάδας Δ. Αριστοτέλη ΠΕ Χαλκιδικής ΠΚΜ».

Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Αριστοτέλη.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή τριών φραγμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της κοίτης των ρεμάτων Μπαξίνα (κλάδος Α) και Μπασδέκη (κλάδος Β) καθώς και αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης των ως άνω ρεμάτων και της συμβολής τους (κλάδος C – από συμβολή έως εκβολή στην ακτή) και συγκεκριμένα:

  • Κατασκευή τριών (3) φραγμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της κοίτης των ρεμάτων Μπασδέκη και Μπαξίνα.
  • Αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης των δύο (2) ρεμάτων και της συμβολής τους.

Σκοπός των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων είναι η προστασία των κατοίκων της περιοχής και των περιουσιών τους και η αποφυγή της διάβρωσης ή προσάμμωσης της κοίτης των ρεμάτων που προέρχεται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα η μη διευθέτηση της κοίτης των δύο ρεμάτων συνεπάγεται α) την πρόκληση συνεχών διαβρώσεων και προσχώσεων στις υφιστάμενες κοίτες, β) την σημαντική μείωση της δυνατότητας παραλαβής της πλημμυρικής παροχής των ρεμάτων και σε περίπτωση πλημμύρας, απειλούνται οι ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων του οικισμού.

H περιοχή μελέτης, μήκους 1.400m περίπου, βρίσκεται βόρεια δίπλα στον οικισμό της Ολυμπιάδας, Δήμου Αριστοτέλη, ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΚΜ και ειδικότερα στην περιοχή των δυο ρεμάτων Μπασδέκη και Μπαξίνα καθώς και στο τμήμα της κοινής κοίτης τους, μέχρι την εκβολή τους στην θάλασσα.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών φραγμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της κοίτης των ρεμάτων Μπαξίνα (κλάδος Α) και Μπασδέκη (κλάδος Β) καθώς και αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης των ως άνω ρεμάτων και της συμβολής τους (κλάδος C – από συμβολή έως εκβολή στην ακτή).

Η υδρολογική λεκάνη απορροής των υπό μελέτη διευθετούμενων ρεμάτων Μπαξίνα (κλάδος Α) και Μπασδέκη (κλάδος Β) είναι ημιορεινή με μέγιστο υψόμετρο 836,0m και μέσο 242,0m, έχει γενική διεύθυνση ΝΔ- ΒΑ, έκταση 30,12km2 και περίμετρο 27,7Km. Η λεκάνη καλύπτεται κυρίως από δασικές και θαμνώδης εκτάσεις κατά 95% και κατά 5% μόνο από καλλιέργειες και αγρούς. Ο οικισμός της Ολυμπιάδας υδρεύεται από τις υπάρχουσες πηγές στα ρέματα Μπαξίνα και Μπασδέκη σε υψόμετρο 120-200 m αντίστοιχα.

Τα ρέματα Μπασδέκη και Μπαξίνα, στην περιοχή διέλευσής τους πριν και μετά τον οικισμό, έχουν αδιαμόρφωτη κοίτη παρουσιάζοντας προβλήματα προσχώσεων και διαβρώσεων σε διάφορα σημεία τους. Η μεταβλητότητα του εμβαδού των διατομών των ρευμάτων έχει σαν αποτέλεσμα την υδραυλική ανεπάρκεια σε αρκετές από τις διατομές τους.

(Φωτογραφία αρχείου – Πηγή: Canva)

[ΠΗΓΗ: https://ypodomes.com/, της Κατερίνας Παναγέα, 12/12/2023]