ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2022-2023. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Επίδομα θέρμανσης 2022-2023. Τι ισχύει για τα καυσόξυλα και σε ποιο χρονικό διάστημα πρέπει να έχουν γίνει οι αγορές 

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδόματος θέρμανσης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, από την 1 Οκτωβρίου 2022 έως και την 31 Μαρτίου 2023 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 14 Οκτωβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1 Ιουνίου 2022 έως και την 31 Μαρτίου 2023

Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 13/11/2022]