ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Με αφορμή πρόσφατη αρθρογραφία και δημόσιες τοποθετήσεις που συσχετίζουν με παραπλανητικές ανακρίβειες την Ελληνικός Χρυσός με το  Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο, η εταιρεία επισημαίνει τα εξής:

Όλες ανεξαιρέτως οι κατασκευές και χρήσεις της Εταιρείας βασίζονται σε άδειες και εγκρίσεις της ελληνικής Πολιτείας, με προέχουσα την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η νομιμότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί σε τουλάχιστον 18 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ως εκ τούτου, ουδεμία ανάγκη για τη νομιμοποίηση κατασκευών ή χρήσεων έχει η Εταιρεία, όπως εσφαλμένα υποστηρίζεται.

Αυτό αφορά ιδίως στον χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων του Κοκκινόλακκα, ο οποίος λειτουργεί νομίμως βάσει αδειών εγκατάστασης που έχει χορηγήσει την περίοδο 2016-2018 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ουδέν όφελος προκύπτει για τον χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα από το άρθρο 119 του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο εξάλλου επαναλαμβάνει ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ με τον ν. 4512/2018, υπάγοντας επιπροσθέτως στο καθεστώς γνωστοποίησης μόνον εγκαταστάσεις απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και επεξεργασίας υδάτων, και όχι την εν γένει «επέκταση των μεταλλείων», όπως επίσης εσφαλμένα έχει υποστηριχθεί.

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων των Μεταλλείων Κασσάνδρας ουδεμία σχέση έχει με τη συμβατική σχέση της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι δε λυπηρό ότι οι εκφραστές των απόψεων αυτών δεν χαιρετίζουν την προτεινόμενη στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου απλοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων στις περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελληνικός Χρυσός, όπως έχει επανειλημμένως δεσμευθεί δημοσίως, θα εξακολουθήσει να διερευνά και να προτείνει στην ελληνική Πολιτεία τις φιλικότερες προς το περιβάλλον μεθόδους, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες.

[ΠΗΓΗ: https://www.hellas-gold.com/, 5/5/2020]