ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΙΑ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Το συμφέρον, η πρόοδος και η ευημερία της τοπικής κοινωνίας όπου λειτουργούν τα εργοτάξια της Ελληνικός Χρυσός αποτελούν, αποδεδειγμένα, μία από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες της εταιρείας.

Ωστόσο, πριν αναλυθούν οι δράσεις με τις οποίες η Ελληνικός Χρυσός κάνει πράξη το σχέδιό της για βιώσιμη αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα, χρήσιμο θα ήταν να εξεταστεί το εξορυκτικό μοντέλο της Σκανδιναβίας. Κι αυτό διότι ο ορυκτός πλούτος της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, ως προς τη σύσταση, την ποιότητα και πιθανώς την ποσότητα, είναι αρκετά παρόμοια με αυτά της Ελλάδας.

Στη Σουηδία, για παράδειγμα, η εκεί μεταλλευτική πολιτική περιλαμβάνει την ομαλή και απρόσκοπτη -εννοείται, βεβαίως και επικερδή για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες- λειτουργία 14 ενεργών μεταλλείων. Τα οποία παράγουν περίπου 70 εκ. τόνους μεταλλεύματων σιδήρου, βασικών και πολύτιμων μετάλλων το χρόνο. Συμπεριλαμβανομένων και 7 τόνων χρυσού 24%. Μαζί με τα λατομεία και άλλες εξορυκτικές μονάδες, τα μεταλλεία καλύπτουν επιφάνεια 10.500 τετ.χιλιομέτρων ή μόλις το 0,02% της συνολικής έκτασης της Σουηδίας. Το κρίσιμο στοιχείο είναι όμως ότι σε αυτές τις εξορυκτικές επιχειρήσεις απασχολούνται 9.000 εργαζόμενοι. Και παρόμοια είναι επίσης τα δεδομένα και για τη Φινλανδία. Βεβαίως, τόσο η Σουηδία όσο και η Φινλανδία είναι χώρες όπου ο μεταλλευτικός κλάδος αναπτύσσεται σε ένα θεσμικό περιβάλλον με μακρόπνοη και καλά συγκροτημένη στρατηγική σχεδίαση. Τα εργοτάξια είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις τοπικές κοινωνίες, αλληλεπιδρούν συνεχώς με τους πραγματικούς ανθρώπους και αναπτύσσονται από κοινού. Το γεγονός αυτό αντανακλάται, όχι μόνο στις εξαγωγές των ορυκτών πρώτων υλών, αλλά και στην τεχνογνωσία. Συνεπώς οι Σκανδιναβοί ευημερούν τόσο εντός, όσο και εκτός των χωρών στις οποίες εγκαθίστανται οι εξορυκτικές μονάδες. Χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία τροφοδοτούν την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο με τα προϊόντα του ορυκτού τους πλούτου, αλλά και με τις μεθόδους που έχουν αναπτύξει για να πραγματοποιούν, κατά τον βέλτιστο και πιο αποδοτικό τρόπο, τη διαδικασία της εξόρυξης.

Στη Χαλκιδική

Σε ό,τι αφορά στη δράση της Ελληνικός Χρυσός, μολονότι οι συνθήκες είναι αρκετά διαφορετικές, το να αξιοποιηθεί όλη η ωφέλιμη εμπειρία από τα παραδείγματα της Σκανδιναβίας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ο απώτερος στόχος είναι η ποιοτική απασχόληση για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στις τοπικές κοινωνίες. Τις οποίες η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει, άμεσα και έμμεσα, συμμετέχοντας στην υλοποίηση έργων υποδομής στην ελληνική περιφέρεια και ίσως πιο συγκεκριμένα στη ΒΑ Χαλκιδική. Από το 2012 η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη δομών τουρισμού, παιδείας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας, πολιτισμού και αθλητισμού.

Η παρέμβαση της Ελληνικός Χρυσός στην βασική περιοχή της δραστηριοποίησής της είναι ορατή -ιδιαίτερα σε όσους μπορούν να αναγνωρίσουν το «πριν» και το «μετά» του τόπου. Ωστόσο, ακόμη πιο χειροπιαστά και από τα έργα υποδομής, είναι ορισμένοι δείκτες. Όπως η μείωση της ανεργίας κατά 42%, εφόσον οι πλειονότητα των εργαζομένων και των εργολάβων είναι ντόπιοι. Εξάλλου, το 83% όσων εργάζονται για λογαριασμό της Ελληνικός Χρυσός προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη (συνένωση των δήμων συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αρναίας, Παναγίας και Σταγείρων-Ακάνθου, σύμφωνα με την αυτοδιοικητική διαίρεση προ Καλλικράτη). Το 24% του εργατικού δυναμικού του εν λόγω δήμου απασχολείται άμεσα στην Ελληνικός Χρυσός. Και, τέλος, το 57% των στελεχών της ανώτατης διοίκησης αποτελείται από άτομα της περιοχής.

Κίνητρα για τους νέους

Η εκπαίδευση των νέων είναι ένα ακόμη βασικό μέλημα της Ελληνικός Χρυσός για την Χαλκιδική. Η εταιρεία επενδύει γενναία στην κατάρτιση των επόμενων γενεών, σε οτιδήποτε αφορά στην εξορυκτική μεταλλευτική διαδικασία αλλά και πέρα από αυτήν. Σε συνεργασία με ΑΕΙ, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως επισκέψεις φοιτητών και επιστημόνων με αντικείμενο συναφές προς τον μεταλλευτικό τομέα. Χρηματοδοτείται πρόγραμμα μαθημάτα ρομποτικής κατά το πρότυπο STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics) για 130 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών από τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη.

Η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει τη δημιουργία του Πλαισίου Τοπικών Επενδύσεων και Χορηγιών, καθώς και το πρόγραμμα «Open Spirits» που προάγει την ειλικρινή και ανοιχτή επικοινωνία με τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Παράλληλα με όλα τα προηγούμενα, η Ελληνικός Χρυσός στηρίζει το Roots, ένα πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Το Πρόγραμμα Roots στοχεύει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα προσπαθεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, ενισχύοντάς τις προοπτικές τους για προσέλκυση επενδυτών.

Ασφάλεια και φροντίδα

Εξυπακούεται ότι για μια σύγχρονη επιχείρηση όπως η Ελληνικός Χρυσός, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί το να διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μετά το πέρας της εργασίας του, επιστρέφει στο σπίτι του ασφαλής. Γι’ αυτό εφαρμόζονται οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας.

Ήδη από το 2017 η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τη Διεθνή Οδηγία για την Υγιεινή και Ασφάλεια. Αυτή αφορά σε οποιονδήποτε εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ούτως ή άλλως όμως, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες ασφαλείας που υπαγορεύονται από τα κορυφαία διεθνή πρότυπα. Και κάπως έτσι, από το 2018 έχουν περάσει στην καθημερινή πρακτική οι Χρυσοί Κανόνες Ασφάλειας και το Εγχειρίδιο Ασφάλειας. Σε αυτά ορίζονται οι ορθές πρακτικές ασφαλείας για εργασίες υψηλού κινδύνου.

Οι άνθρωποι της Ελληνικός Χρυσός επαγρυπνούν -και όχι μόνο για τους συναδέλφους τους: Η Ομάδα Διάσωσης, η οποία απαρτίζεται από εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός, είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες όποτε και εάν της ζητηθεί κάτι τέτοιο ή παραστεί έκτακτη ανάγκη. Διότι οι κανόνες, οι δοκιμασμένες πρακτικές, η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι όλα συστατικά μιας συνταγής που βασίζεται, τελικά, στον άνθρωπο. Και αυτή είναι μια αρχή που τηρείται ευλαβικά, όπως με κάθε τρόπο φροντίζει να δείχνει η Ελληνικός Χρυσός.

[ΠΗΓΗ: https://www.protothema.gr/, 18/12/2019]