ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη στις 18:00 το απόγευμα, στο Κέντρο Πολιτισμού της Ιερισσού το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη. Αναλυτικά τα θέματα:

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη.
 2. Αντικατάσταση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και εκτέλεση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
 3. Έγκριση αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
 4. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη»
 5. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποκατάσταση βλαβών σε δημοτικές κτιριακές υποδομές».
 6. Έγκριση κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού χρηματοδότησης των δύο προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Γ’ Πρόσκληση-Νοέμβριος 2018, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018».
 7. Επικαιροποίηση της Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ», που εγκρίθηκε με την 347/2018 Απόφαση Δ.Σ., ως προς το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και τον αναπληρωματικό αυτού, λόγω της αλλαγής της σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αριστοτέλη.
 9. «Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού-αναπληρωματικού) του Δήμου Αριστοτέλη στο Δ.Σ. του περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας».
 10. Αντικατάσταση πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου Αριστοτέλη, στη συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – προαγωγής Υγείας.
 11. Έγκριση ένταξης του Δήμου Αριστοτέλη στις «Πόλεις του Μεγαλέξανδρου».
 12. Αντικατάσταση εκπροσώπων των φορέων που συμμετέχουν στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
 13. Μεταφορά οφειλών προς το Δήμο λόγω εκ παραδρομής καταχώρησης στους χρηματικούς καταλόγους στις 31/12/2010 της Δ.Ε. Παναγίας.
 14. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας για την στέγαση του ΚΕΠ.
 15. Αποδοχή όρων της Πρόσκλησης ΙΧ και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές  υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στην πρόσκληση με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 16. Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση του ρέματος 1 που βρίσκεται στο κληροτεμάχιο 206 στη θέση λιμάνι Ιερισσού της Δ.Κ. Ιερισσού και το ρέμα 2 που βρίσκεται στο κληροτεμάχιο 219 στη θέση λιμάνι Ιερισσού της Δ.Κ. Ιερισσού.
 17. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση δικτύων όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Ιερισσού».
 18. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 8/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (ΕΚΕΤΑ) για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU», αναφορικά με την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.
 19. Έγκριση  3 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ οικ. έτους 2019.
 20. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας».
 21. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 264/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αντικατάσταση εκπροσώπων Δήμου Αριστοτέλη, στην Επιστημονική Επιτροπή Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Ε.Τ.Π.Ο.) των έργων α) «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης τελμάτων Ολυμπιάδας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.».
 22. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 246/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη».
 23. Έγκριση Ισολογισμού Χρήσης 2017 του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» Δ.Λ.Τ.Α.
 24. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη για την Τεχνική Επάρκεια στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 25. Λήψη απόφασης επι αιτήσεων πολιτών, για την παράταση αδειών για την ανέγερση κτισμάτων στην Κοινότητα Ολυμπιάδας.
 26. Λήψη απόφασης επι της υπ΄αριθμ. πρωτ. 21563/7-9-2018 αιτήσεως δημότη για άρση αναβλητικής αίρεσης επί συμβολαίου που αφορά την πώληση οικοπέδου από την πρώην Κοινότητα Ολυμπιάδας.
 27. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αριστοτέλη στην Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Αρναίας.
 28. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης σχετικά με τον ορισμό ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το έτος 2020 και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.
 29. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 1.081.550,00 Ευρώ, λόγω ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5028732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 30. Αποδοχή μέρους επιχορήγησης, ύψους 40.104,05 Ευρώ, για την πληρωμή του Υποέργου 5: Δαπάνη ηλεκτροδότησης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΕΣΠΑ).
 31. Έγκριση καταβολής επιχορήγησης ύψους 6.000,00 € στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» για το έτος 2019.
 32. Αποδοχή μέρους επιχορήγησης ύψους 17.193,00 € για την καταβολή μισθοδοσίας του μεταφερόμενου προσωπικού της Μαθ. Εστίας Αρναίας και πληρωμή λοιπών δαπανών.
 33. Κατανομή Κ.Α.Π. (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 34. Έγκριση της 3ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων/Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 – Στοιχεία Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2019.
 35. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
 36. Διάθεση ΣΑΤΑ ετών 2018 και 2019 για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3801/2009.-

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 22/10/2019]