ΚΑΝΩ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΑΡΑ ΖΩ…

Διαβάζω στην κυβερνητική Αυγή πως η (εξαφανισμένη από τα δρώμενα στην Χαλκιδική) βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Ιγγλέζη, ζητάει να πληροφορηθεί αν θα ανακληθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Ελληνικός Χρυσός. Αν διαβάσει κανείς το περιεχόμενο της «Επίκαιρης Ερώτησης», διαπιστώνει πως πρόκειται αφ’ ενός για αναμασήματα των επιχειρημάτων Παρατηρητηρίου και Χουντή-Σακοράφα, και αφετέρου για ζητήματα τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί και αποσαφηνιστεί από την ίδια την εταιρεία.

Προφανώς η κα Ιγγλέζη θέλει να δείξει πως «εδώ είμαι κι εγώ», αφού η συστηματική δημόσια απουσία της από τα δρώμενα στην εκλογική της περιφέρεια μας έκανε να ανησυχήσουμε μήπως της έχει συμβεί κάτι…

Η επερώτηση μιλάει για «Συστηματική παραβίαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του 2011 αλλά και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός όπως αποτυπώνονται στα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος». Η κα Ιγγλέζη ζητά να πληροφορηθεί από τον ΥΠΕΝ Γ Σταθάκη «αν θα ανακαλέσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων»!.

Διαβάστε και το περιεχόμενο της «Επίκαιρης Ερώτησης»:

Η Ιγγλέζη αναφερόμενη στην πρόσφατη πράξη βεβαίωσης των Επιθεωρητών 30/1/2019 ισχυρίζεται ότι αυτή πιστοποιεί «όχι μόνο παραβάσεις της Ελληνικός Χρυσός αλλά και μονομερείς τροποποιήσεις χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΕΠΟ με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το περιβάλλον»!. Παραθέτει δε ενδεικτικά τα εξής:

  • Μονομερής τροποποίηση των όρων κατασκευής του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και του τρόπου στεγάνωσής του παρ όλες τις υποδείξεις των υπηρεσιών που είχαν προηγηθεί
  • Μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Λειτουργία του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και άλλων τμημάτων των υποέργων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις
  • Μη προβλεπόμενη διακίνηση προϊόντων μεταφορά προϊόντων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ
  • Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της διάθεσης μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και μάλιστα σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια που τίθενται από την ΚΥΑ ΕΠΟ
  • Μη επαρκής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και του επιφανειακού αποδέκτη

Βασιζόμενη στο προγενέστερο πόρισμα (Μάιος 2018) των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος η Ιγγλέζη αναμασά «την εκτός ορίων συγκέντρωση μολύβδου στα επιφανειακά ύδατα Μαυρόλακκα που ξεπερνά κατά 985% το επιτρεπτό όριο»!.

Η διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου έργου επισημαίνεται και στο από 1/7/317 Πρακτικό της Επιτροπής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα, ενώ θέματα σχετικά με τη μελέτη ασφαλείας για τον Κοκκινόλακκα αναφέρονται και στο υπ. Αρ. 74111/2764/15.1.2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) του ΥΠΕΝ, αναφέρει η κα Ιγγλέζη.

Δεν παραλείπει να αναφερθεί και στοδείγμα που ελήφθη από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετά την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε «απόβλητα» για λογαριασμό της εταιρείας τον Μάρτιο του 2018 και ταξινομείται ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με το από 5/12/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Καταλόγου Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. Παρά ταύτα λέει, «συνεχίζεται η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων χωρίς όμως να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που απαιτούνται θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία»!.

Τέλος, η Ιγγλέζη ζητάει να πληροφορηθεί από τον ΥΠΕΝ «σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα έγγραφα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και μεριμνώντας για διασφάλιση της δημόσιας υγείας» (!).