ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ, ΩΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ; (1ο ΜΕΡΟΣ)

τελευταίο χρονικό διάστημα, και με αφορμή την αστοχία της υγρής απόθεσης απορρίμματος μεταλλευτικής επεξεργασίας σιδηρομεταλλεύματος στη Βραζιλία, όπου όγκος αποθηκευμένης λάσπης διέρρευσε και κινήθηκε ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να κατακλυστεί μεγάλη έκταση από αυτή, να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και να προκληθούν αξιόλογες περιβαλλοντικές και υλικές βλάβες στην περιοχή, διατυπώνεται μία επιχειρηματολογία ως προς την καταλληλότητα του Κοκκινόλακκα, ως θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος που θα εξορύσσεται από τα τρία μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική, παρότι η εν λόγω θέση απόθεσης, που προτάθηκε από τον επενδυτή στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η εν λόγω επιχειρηματολογία, η οποία αναπτύσσεται από τους διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική, συνοψίζεται στο εξής : Η θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας στον Κοκκινόλακκα δεν είναι κατάλληλη, επειδή γειτνιάζει με ενεργό ρήγμα και άρα υφίσταται κίνδυνος αστοχίας και πρόκλησης προβλημάτων ανάλογων με αυτά που συνέβησαν στη Βραζιλία ή σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ επικουρικά ασκείται και η κριτική ότι η συγκεκριμένη θέση επιλέχθηκε επειδή βόλευε τον επενδυτή.

Υγρή και ξηρή απόθεση

Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει ένας θεμελιώδης διαχωρισμός. Η απόθεση απορρίμματος μεταλλευτικής επεξεργασίας που αστόχησε πρόσφατα στη Βραζιλία και οι όμοιες με αυτήν, είναι υγρές αποθέσεις απορρίμματος, δηλαδή το απόρριμμα αποτίθεται στη θέση αποθήκευσής του υπό υγρή – ρευστή κατάσταση, ως μείγμα νερού και στερεών, ως λεπτόρευστη λάσπη. Κυρίως εξαιτίας της υγρής – ρευστής κατάστασης του απορρίμματος που αποτίθεται εκδηλώνονται αστοχίες τέτοιων υγρών αποθέσεων, με αποτέλεσμα να ρέει και να διαχέεται η λάσπη σε σημαντικές εκστάσεις, προκαλώντας τις γνωστές συνέπειες. Αντιθέτως, η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας στον Κοκκινόλακκα θα είναι ξηρή απόθεση απορρίμματος, δηλαδή το απόρριμμα θα αποθηκεύεται υπό ξηρή – στερεή κατάσταση, δεδομένου ότι προβλέπεται η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, με την οποία αφαιρείται το νερό που περιέχεται στο απόρριμμα, με μηχανικό τρόπο και χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού (φιλτρόπρεσσες). Χάρη στην εφαρμογή της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης, το απόρριμμα που θα αποτίθεται στον Κοκκινόλακκα θα είναι σε ξηρή – στερεή κατάσταση, και θα συνίσταται μόνον από στερεή φάση, απουσιάζοντας το νερό ως υγρή φάση. Επομένως, λόγω της θεμελιώδους αυτής διαφοράς μεταξύ υγρών – ρευστών αποθέσεων και ξηρών – στερεών αποθέσεων, στην περίπτωση της ξηρής – στερεής απόθεσης του απορρίμματος στον Κοκκινόλακκα δεν υφίσταται ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα όμοια με αυτά που είδαμε στις εικόνες από την Βραζιλία ή σε αντίστοιχες περιπτώσεις κατά το παρελθόν.

Καμία ομοιότητα δεν υπάρχει και κανένας συσχετισμός δεν μπορεί να γίνει μεταξύ των περιπτώσεων αστοχίας υγρών – ρευστών αποθέσεων, όπως της Βραζιλίας, με την ξηρή – στερεή απόθεση του Κοκκινόλακκα, λόγω της ανωτέρω θεμελιώδους διαφοράς στη φύση μεταξύ των υγρών – ρευστών αποθέσεων απορρίμματος και των ξηρών – στερεών αποθέσεων απορρίμματος. Κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης και συσχέτισης των εικόνων από την αστοχία της Βραζιλίας με το μέλλον στην ΒΑ Χαλκιδική είναι ανεδαφική, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και εάν δεν είναι συνειδητό ψέμα, αποτελεί αδικαιολόγητη έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων και αντίληψης μηχανικού για όσους «ειδικούς» διατυπώνουν τη σχετική επιχειρηματολογία. Η διάδοση εικόνων της αστοχίας της υγρής – ρευστής απόθεσης απορρίμματος στη Βραζιλία, υπό πηχυαίους τίτλους και αντίστοιχο υπαινικτικό σχολιασμό, συσχετίζοντας τες με το μέλλον της ΒΑ Χαλκιδικής, στοχεύει αποκλειστικά στην κατατρομοκράτηση των αναγνωστών και κυρίως των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής, αλλά και στην παραπληροφόρηση και ποδηγέτηση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Τα ανωτέρω αφορούν στη φύση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας, το οποίο θα αποτίθεται στη θέση Κοκκινόλακκας. Ας εξετάσουμε όμως και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης θέσης του Κοκκινόλακκα, όπου προβλέπεται να γίνει η απόθεση του ξηρού – στερεού απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος.

Κοκκινόλακκας: Η βέλτιστη θέση απόθεσης

Η θέση Κοκκινόλακκας για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος της ΒΑ Χαλκιδικής προσδιορίσθηκε μετά κόπων και βασάνων, όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια και όχι επειδή βόλευε την εταιρεία, όπως επικαλούνται ορισμένοι διαφωνούντες με την μεταλλευτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, κατά το παρελθόν και στα πλαίσια διερεύνησης των δυνατοτήτων αξιοποίησης των κοιτασμάτων που υπάρχουν στην ΒΑ Χαλκιδική, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανέθεσε σε δύο ερευνητικά ιδρύματα, το ΙΓΜΕ και το ΙΠΑ, την εκπόνηση μελέτης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης της απόθεσης των απορριμμάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης έγινε εξαντλητική διερεύνηση πολλών εναλλακτικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην πρώτη φάση εξετάστηκαν δεκατέσσερις (14) θέσεις, από τις οποίες προκρίθηκαν για περαιτέρω αξιολόγηση στη δεύτερη φάση τρεις (3). Από τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών των τριών (3) εναλλακτικών θέσεων, με βάση τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, προέκυψε ως ενδεδειγμένη εναλλακτική, η θέση Κηπουρίστρα, πλησίον του μεταλλείου της Ολυμπιάδας. Σε συνέχεια των ανωτέρω διερευνήσεων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης θέσης απόθεσης του απορρίμματος, κατά την παρούσα φάση και στα πλαίσια εκπόνησης της Μ.Π.Ε. από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις που είχαν εγερθεί στο παρελθόν για την επιλεχθείσα τότε θέση Κηπουρίστρα, εξετάσθηκαν δύο (2) εναλλακτικές θέσεις για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας, η προηγούμενη θέση Κηπουρίστρα και η νέα θέση Κοκκινόλακκας, οι οποίες προέκυψαν μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση πλήθους εναλλακτικών θέσεων, τουλάχιστον δεκαπέντε (15).

Από τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών των δύο (2) εναλλακτικών θέσεων, στα πλαίσια της Μ.Π.Ε., με περιβαλλοντικά κυρίως κριτήρια, προσδιορίσθηκε ως βέλτιστη θέση για την απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος η θέση Κοκκινόλακκας (Μ.Π.Ε.. Κεφ. 2.2.5, 4.5 & 4.6). Η θέση Κοκκινόλακκας, που προσδιορίσθηκε από τη Μ.Π.Ε. ως βέλτιστη για την απόθεση του απορρίμματος, έγινε αποδεκτή από το αρμόδιο ΥΠΕΝ, με την έγκριση της Μ.Π.Ε. και την έκδοση της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ/οικ. 201745/26-07-2011).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η θέση Κοκκινόλακκας αποτελεί τη βέλτιστη περιβαλλοντικά θέση απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος της ΒΑ Χαλκιδικής, η οποία έχει γίνει αποδεκτή και έχει εγκριθεί από το αρμόδιο ΥΠΕΝ.

Όμως, την εν λόγω εγκεκριμένη από το ΥΠΕΝ θέση απόθεσης στον Κοκκινόλακκα δεν την αποδέχονται οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική. Επισημαίνεται ότι οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται και αυτή τη θέση απόθεσης του απορρίμματος, στον Κοκκινόλακκα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν αποδέχονταν και την προηγούμενη θέση, στην Κηπουρίστρα, προβάλλοντας και τότε λογικοφανή και επιστημονικοφανή επιχειρήματα. Διερωτάται κανείς, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι διαχρονικά εκφράζονται αρνητικά σε οτιδήποτε έχει σχέση με την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, μήπως προτείνουν κάποια άλλη θέση για την απόθεση του απορρίμματος ή είναι αρνητικοί συνολικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, για τους δικούς τους λόγους, τους οποίους βέβαια επιμελώς αποκρύπτουν, και επιδιώκουν ουσιαστικά να ακυρώσουν την όποια προσπάθεια γίνεται για την υλοποίηση μιας εθνικά και οικονομικά συμφέρουσας επένδυσης, αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, με σημαντικά οφέλη στην απασχόληση και στην οικονομία, εθνική και τοπική ;

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που διαφωνούσαν στο παρελθόν και διαφωνούν και σήμερα με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, αποσκοπούν στην κατατρομοκράτηση των πολιτών και ειδικότερα των κατοίκων της περιοχής ενδιαφέροντος, προβάλλοντας λογικοφανή και επιστημονικοφανή επιχειρήματα, ενώ αξιοποιώντας πολιτικές συγκυρίες, επιδιώκουν την ακύρωση κάθε προσπάθειας. Η λογική της επιχειρηματολογία τους συνοψίζεται στην εξής φράση : «H κοινή λογική λέει ότι ο Κοκκινόλακκας είναι η πλέον ακατάλληλη θέση για μια τέτοια κατασκευή – αλλά ήταν βολική για την εταιρεία λόγω μικρής απόστασης από τις δραστηριότητές της.»

Προκειμένου, οι διαφωνούντες με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, να επιτύχουν το σαφή στόχο τους, που είναι η ματαίωση κάθε μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ίδιοι άνθρωποι αναπτύσσουν ανάλογη αντιμεταλλευτική δράση και στην περίπτωση της μεταλλευτικής επένδυσης στη Θράκη, καθώς και αλλού, παραποιούν και μετασχηματίζουν ορισμένα δεδομένα, με λογικοφανή και επιστημονικοφανή τρόπο, εμφανίζοντάς τα ως δήθεν ατράνταχτα λογικά και τεκμηριωμένα τεχνικά επιχειρήματα, βάσει των οποίων διεκδικούν : α) να ακυρωθούν τεχνικές επιλογές και μελέτες που εκπονήθηκαν από δεκάδες καταξιωμένους επιστήμονες μηχανικούς, Έλληνες και ξένους, δαπανώντας χιλιάδες ανθρωποημέρες επιστημονικής εργασίας και β) να ανακληθούν χορηγηθείσες άδειες και εγκρίσεις από υπηρεσίες του δημοσίου, απαξιώνοντας την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση δεκάδων επιστημόνων των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Οι διαφωνούντες με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική, ανέξοδα και ανεύθυνα, χωρίς να έχουν υποστεί έως σήμερα τις συνέπειες του νόμου για τις σοβαρότατες επιπτώσεις της αντιμεταλλευτικής τους δράσης, πιστεύουν ότι με τη λογικοφανή και επιστημονικοφανή επιχειρηματολογία τους, η οποία είναι τόσο πρόχειρη, σαθρή και ανίσχυρη, όσο ένας πύργος στην άμμο, δίπλα στο κύμα της θάλασσας, μπορούν να ακυρώσουν το αποτέλεσμα της επιστημονικής και τεχνικής δουλειάς δεκάδων μηχανικών, οι οποίοι φέρουν το βάρος της ποινικής ευθύνης της υπογραφής τους και επιπλέον διακυβεύεται η επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθώς επίσης και να ποδηγετήσουν τους υπαλλήλους των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν το βάρος της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Κάνουν λάθος λοιπόν οι διαφωνούντες με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην ΒΑ Χαλκιδική !!!

Τελικά τι συμβαίνει με το ρήγμα;

Για την περίπτωση της απόθεσης του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας στη θέση Κοκκινόλακκας, το λογικοφανές και επιστημονικοφανές επιχείρημα των διαφωνούντων με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική, είναι ότι το αντίστοιχο φράγμα που προβλέπεται να κατασκευαστεί στον Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω σε ενεργό ρήγμα, το οποίο κατά το παρελθόν προκάλεσε ισχυρό σεισμό, μεγέθους 7 Ρίχτερ, γεγονός το οποίο καθιστά τη συγκεκριμένη θέση απόθεσης ακατάλληλη για μια τέτοια κατασκευή.

Θα πρέπει να τονισθεί ευθύς εξαρχής ότι το ανωτέρω επιχείρημα που προβάλουν οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης δεν είναι αληθές ως προς το εξής : το φράγμα του Κοκκινόλακκα δεν βρίσκεται επάνω στο ενεργό ρήγμα, όπως ψευδώς παρουσιάζεται από τους κινδυνολογούντες, αλλά δίπλα, σε κοντινή απόσταση, αλλά δίπλα. Αυτό φαίνεται και στα σχετικά σχέδια που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι διαφωνούντες, καθώς και στη σχετική φωτογραφία που συνοδεύει την παρούσα ανάρτηση. Θα σκεφτεί κάποιος… έχει σημασία αυτό ; Η απάντηση είναι ότι έχει τεράστια σημασία από την άποψη του μηχανικού, για το σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου. Για να γίνει αντιληπτή η τεράστια σημασία αυτής της φαινομενικά «τεχνικής λεπτομέρειας», του «επάνω στο ρήγμα» και του «δίπλα στο ρήγμα», είναι αναγκαίο να περιγραφεί σύντομα η έννοια του ρήγματος.

Το ρήγμα είναι η διακοπή της συνέχειας του εδάφους. Τα στρώματα του εδάφους, τα οποία είναι συνεχόμενα βάσει του τρόπου που δημιουργήθηκαν στη φύση, σπάνε σε ορισμένες θέσεις και διακόπτεται η συνέχειά τους, εξαιτίας της επιβολής τεράστιων δυνάμεων που αναπτύσσονται στον φλοιό της γης από γεωλογικά φαινόμενα. Το αποτέλεσμα του σπασίματος του εδάφους είναι να δημιουργούνται ρήγματα, στις θέσεις όπου εκδηλώνεται το σπάσιμο. Στις εν λόγω θέσεις, διακόπτεται η συνέχεια του εδάφους και προκύπτουν δύο διακριτά τεμάχη εδάφους, εκατέρωθεν του ρήγματος.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όταν μία κατασκευή βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, είναι θεμελιωμένη εν μέρει και στα δύο τεμάχη εδάφους και τέμνεται από το ρήγμα, ενώ όταν η κατασκευή δεν βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, αλλά δίπλα στο ρήγμα, τότε είναι θεμελιωμένη στο ένα μόνον από τα δύο τεμάχη εδάφους που βρίσκονται εκατέρωθεν του ρήγματος, και δεν τέμνεται από αυτό. Στην πρώτη περίπτωση, όπου η κατασκευή είναι θεμελιωμένη επάνω στο ρήγμα, σε περίπτωση σεισμού, με διαφορετική εν γένει σχετική μετακίνηση του ενός τεμάχους εδάφους ως προς το άλλο τέμαχος εδάφους, εκατέρωθεν του ρήγματος, η κατασκευή θα υποβληθεί σε διαφορετικές μετακινήσεις σε επιμέρους τμήματά της, λόγω της διαφορετικής εν γένει σχετικής μετακίνησης των δύο τεμαχών εδάφους εκατέρωθεν του ρήγματος, στα οποία είναι θεμελιωμένη Εξαιτίας αυτής της διαφορετικής σχετικής μετακίνησης των επιμέρους τμημάτων της κατασκευής προκαλούνται, μικρές ή μεγαλύτερες, αστοχίες στην κατασκευή, ανάλογα με το μέγεθος της διαφορετικής σχετικής μετακίνησης των δύο τεμαχών εδάφους, στα οποία είναι θεμελιωμένη. Εάν λοιπόν το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρισκόταν επάνω στο ρήγμα, θα αντιμετώπιζε τον ανωτέρω κίνδυνο αστοχίας, λόγω της ενδεχόμενης διαφορετικής σχετικής μετακίνησης των δύο τεμαχών εδάφους εκατέρωθεν του ρήγματος, στα οποία θα ήταν θεμελιωμένο.

Όμως το φράγμα του Κοκκινόλακκα δεν βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, αλλά δίπλα στο

ρήγμα και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Το φράγμα του Κοκκινόλακκα κατασκευάζεται και θεμελιώνεται στο σύνολό του στο ένα μόνον τέμαχος εδάφους, σε σημαντική απόσταση από τη θέση όπου εντοπίζεται το συγκεκριμένο ρήγμα στην επιφάνεια του φυσικού αναγλύφου και εκτός της πιθανολογούμενης ζώνης δευτερογενούς διάρρηξης. Επομένως, το φράγμα του Κοκκινόλακκα δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αστοχίας που υπαινίσσονται οι διαφωνούντες με την υλοποίηση της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική, αναφέροντας και διαδίδοντας ψευδώς, εν γνώσει τους, ότι δήθεν το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω στο ρήγμα.

Καθίσταται σαφές από τα αναφερόμενα ανωτέρω ως προς τη συγκεκριμένη θέση του φράγματος του Κοκκινόλακκα, δίπλα στο ρήγμα και όχι επάνω στο ρήγμα, ότι δεν υφίσταται ο κίνδυνος αστοχίας που θα υφίστατο εάν το φράγμα βρισκόταν επάνω στο ρήγμα. Το φράγμα του Κοκκινόλακκα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στο ένα μόνον τέμαχος του εδάφους που έχει προκύψει από το εν λόγω ρήγμα και δεν κινδυνεύει από διαφορετικές σχετικές μετακινήσεις σε επιμέρους τμήματα της θεμελίωσής του.

Επομένως, σε περίπτωση σεισμού, το φράγμα του Κοκκινόλακκα θα παρακολουθήσει στο σύνολό του την τυχόν ομοιόμορφη μετακίνηση του τεμάχους εδάφους, επί του οποίου είναι θεμελιωμένο, χωρίς να υποστεί την καταπόνηση λόγω διαφορετικών σχετικών μετακινήσεων σε επιμέρους τμήματα της θεμελίωσής του.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, δύο δεδομένα θα πρέπει να συγκρατήσουμε.

Πρώτον, ότι η απόθεση του απορρίμματος της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος στον Κοκκινόλακκα θα είναι ξηρή απόθεση, δηλαδή το απόρριμμα που θα αποτίθεται θα είναι σε στερεή κατάσταση, οπότε δεν υφίστανται οι κίνδυνοι που εκδηλώνονται στις υγρές αποθέσεις, δηλαδή στις αποθέσεις στις οποίες το απόρριμμα είναι σε ρευστή κατάσταση, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της Βραζιλίας.

Δεύτερον, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα και όχι επάνω στο ρήγμα, οπότε δεν υφίστανται οι αντίστοιχοι κίνδυνοι καταπόνησης και ενδεχομένως αστοχίας, που θα υφίσταντο εάν βρισκόταν επάνω στο ρήγμα. Τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των φραγμάτων υγρής απόθεσης και των φραγμάτων ξηρής απόθεσης, την αποκρύπτουν σκοπίμως αυτοί που επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες, προβάλλοντας ανύπαρκτους συσχετισμούς μεταξύ της Βραζιλίας και του Κοκκινόλακκα. Επίσης, η εσκεμμένα ψευδής αναφορά, εκ μέρους των ίδιων ανθρώπων, ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται επάνω στο ρήγμα, παραποιώντας την αλήθεια, η οποία είναι ότι το φράγμα του Κοκκινόλακκα βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα, αποσκοπεί στη δημιουργία συνειρμών οι οποίοι απέχουν από την πραγματικότητα, με προφανείς σκοπούς εις βάρος της υλοποίησης της επένδυσης.

Δεδομένου ότι η έως εδώ ανάπτυξη του κειμένου είναι ήδη εκτενής και προκειμένου να εξετασθούν και τα υπόλοιπα σημεία της λογικοφανούς και επιστημονικοφανούς επιχειρηματολογίας των διαφωνούντων με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της ΒΑ Χαλκιδικής, χωρίς τον περιορισμό στην έκταση του κειμένου, θα υπάρξει επόμενη ανάρτηση, με το 2ο μέρος εξέτασης του θέματος, εντός των επομένων ημερών, ως συνέχεια της παρούσας.

Με εκτίμηση, Αθανάσιος Γ. Καρίνας

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 20/2/2019]