ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Με αποφάσεις των Συντονιστών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων, για ορισμένο χρόνο, σε περιοχή της  Π.Ε. Χαλκιδικής.

Για δύο χρόνια (έως και 29.06.2020), απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων  σε έκταση 6.718 στρεμμάτων στην περιοχή Πυργαδικίων, της Τοπικής Κοινότητας Πυργαδικίων, Δ.Ε. Παναγιάς, Δήμου Αριστοτέλη τα όρια της οποίας αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής απόφασης.

Περιγραφή ορίων: Νοτιοανατολικά από παραλία «Μαλαθριάς» και με βόρεια κατεύθυνση στην αντιπυρική ζώνη και δασόδρομο στη θέση «Καμινάκι», ακολούθως με κατεύθυνση δυτική κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης και κορυφογραμμή στη θέση «Καστέλι-Γιώργη Ράχη» και ακολούθως τη κορυφογραμμή «Σμαρακλί Μετόχι» με νότια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο «Αγίου Ιωάννη-Πυργαδικίων, τον οποίον ακολουθεί μέχρι τον οικισμό των Πυργαδικίων και στο ανατολικό όριο αυτού καταλήγει στη θάλασσα όπου ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι τη θέση «Μαλαθριά» που είναι και η αφετηρία.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με την απόφαση.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 24/9/2018]