ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΠΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ, ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ

Σε δημόσια παρουσίαση διαβούλευση τέθηκε η πρόταση αναθεώρησης και ενοποίησης των ΓΠΣ Παναγίας, Αρναίας, Σταγείρων Ακάνθου Εκδήλωση για τη δημόσια παρουσίαση της πρότασης αναθεώρησης – ενοποίησης των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Παναγίας, Αρναίας και Σταγείρων Ακάνθου, και νυν Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Αριστοτέλη, πραγματοποίησε στις 16 Μαίου 2018, στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο η Δημοτική Αρχή, παρουσία του Δημάρχου, κ. Γ.Ζουμπά, των Ανπδημάρχων, κ. Α.Τσακνή και κ. Γ.Μητροφάνη, δημοτικών συμβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων, μηχανικών, εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και δημοτών της περιοχής.

Το έργο αποτελεί υλοποίηση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014-2020 του Δήμου και κρίθηκε αναγκαίο τόσο λόγω των μεμονωμένων προβλημάτων, ελλείψεων, παραλείψεων και τοπικών αστοχιών πού παρουσίαζαν τα τρία αυτά Σχέδια, όσο και λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει για τον αναπτυξιακό σχεδίασμά του Δήμου η δημιουργία ενιαίων χωρικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Εξειδικευμένος ιδιώτης Τεχνικός Σύμβουλος με κατάρτιση στον χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδίασμά συμμετείχε σε μια διαδικασία ευρείας διαβούλευσης, όπου αιτήματα και προτάσεις δημοτών, μηχανικών και Φορέων τέθηκαν υπόψη τριών Ομάδων Εργασίας μίας ανά Δημσπκή Ενότητα, που συστήθηκαν με Απόφαση Δημάρχου για την ωρίμανση του ως άνω έργου. Το υλικό των διαβουλεύσεων αυτών το επεξεργάστηκαν οι ιδιώτες μελετητές τόσο ανά κατηγορία χρήσεων γης (αγροτικά, τουριστικά μεταποίηση δασικά), όσο και σε σχέση με το υπερκείμενο θεσμικό πλαίσιο, εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό.

Στόχος ήταν να υπάρξει μια συνολική πρόταση αναθεώρησης – ενοποίησης των ΓΠΣ που θα κατατεθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΚΜ εντός του 2018 και θα λύνει χρόνια προβλήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής που δεν επιτρέπουν την τοπική ανάπτυξη και την επέκταση της παραγωγικής βάσης. Για το σκοπό αυτό, τα αιτήματα διορθώσεων διαχωρίστηκαν στις άμεσες τροποποιήσεις (σημειακές διορθώσεις μικρές αποσαφηνίσεις) και τις μέσο – μακροπρόθεσμες τροποποιήσεις (σύνταξη νέου ΤΧΣ -Τοπικού Χωρικού Σχεδίου) για τον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη.

Συγκεκριμένα, οι σημειακές τροποποιήσεις που πρόκειται να προταθούν προς διόρθωση, αφορούν -την αρτιότητα στην ΔΕ Παναγίας (4 στρ. από 6 στρ), τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε προς πολεοδόμηση περιοχές που δεν εκπονήθηκε πολεοδομική μελέτη (εφαρμογή σε Δεβελίκι, επέκταση Μ.Παναγίας Πυργαδίκια – Άσσα και Πύργος Χιλιαδούς επέκταση Αρναίας μη εγκεκριμένη), την προσθήκη της χρήσης της κατοικίας σε περιοχές που εκ παραδρομής δεν προστέθηκε (Κομίτσα), τη δυναμικότητα των επιτρεπόμενων μικρών τουριστικών καταλυμάτων (από 30 κλίνες στο ελάχιστο βιώσιμο του EOT), τη δυνατότητα δόμησης στις περιοχές Περιασπκού Πρασίνου της ΔΕ Παναγίας, με τους όρους της εκτός σχεδίου μέχρι την έγκριση ειδικής πολεοδομικής μελέτης την εισαγωγή αγροτουρισπκών χρήσεων στις περιοχές δάσους σπς ΔΕ Παναγίας και Σταγείρων Ακάνθου, κατ’ αναλογία με την ΔΕ Αρναίας.

Η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας τη δέσμευσή της για την εκπόνηση ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού για το σύνολο της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη, με σεβασμό στο περιβάλλον και οξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του, θα θέσει τις αμέσως επόμενες ημέρες σε διαβούλευση την παραπάνω πρόταση, με χρονικό ορίζοντα υποβολής προτάσεων τις 20 ημέρες.

[ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 18/5/2018]