ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ» ΣΤΟ «ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ»…

 

Θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση για τις περίφημες ΜΚΟ. Ξέρετε, με τα αρχικά αυτά χαρακτηρίζονται τόσο οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Οι Πρώτες είναι και Μη Κερδοσκοπικές, αλλά οι δεύτερες δεν ανήκουν οπωσδήποτε στις Μη Κυβερνητικές με την ορθή σημασία του όρου… Ας τα κάνουμε λιανά ξεκινώντας με τους ορισμούς:

«Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ) είναι ένας νομικά συγκροτημένος οργανισμός που δημιουργήθηκε από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργεί ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση , και είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από τις κυβερνήσεις για να αναφερθούν σε πρόσωπα που δεν ελέγχονται από αυτές. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως μόνο για οργανώσεις που επιδιώκουν ορισμένους ευρύτερους κοινωνικούς στόχους που έχουν πολιτικές πτυχές, χωρίς να είναι οργανώσεις της “κοινωνίας των πολιτών” ή αναφέρονται με άλλα ονόματα».

Οι MΚΟ ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητα για να απαλύνουν τον πόνο, να προωθήσουν τα συμφέροντα των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της κοινότητας»

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ οφείλουν την ύπαρξή τους στην εμφάνιση προβλημάτων όπως η όξινη βροχή, η μόλυνση της ατμόσφαιρας και των νερών, η ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας, που ευαισθητοποίησαν τους κατοίκους του δυτικού κόσμου σε θέματα περιβάλλοντος. Εξ’ αιτίας αυτών των προβλημάτων διαμόρφωσαν στις αρχές του 20ου αιώνα στις αστικοποιημένες κοινωνίες τα πρώτα οικολογικά κινήματα διατήρησης της φύσης και τροφοδότησαν αργότερα ανάλογες προσπάθειες. Οι οργανώσεις αυτές λειτούργησαν με βάση την εθελοντική εργασία ατόμων με ιδιαίτερες ευαισθησίες προς το περιβάλλον, επιστήμονες και κυρίως με τη συμμετοχή της νεολαίας. (Καμία σχέση με αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας…)

Από την άλλη, Μη Κερδοσκοπικό ονομάζεται ένα νομικό πρόσωπο, όταν σκοπός της λειτουργίας του δεν είναι η επίτευξη κέρδους, αλλά κάποιος κοινωφελής σκοπός –όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν απαγορεύει την ανάληψη από την οργάνωση οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ειδοποιός διαφορά από τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα είναι ότι το τυχόν κέρδος δε διανέμεται στα μέλη του νομικού προσώπου, αλλά παραμένει στην οργάνωση. Πολλές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται οικονομικά, με σκοπό να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την ίδια περιουσία τους, ώστε να έχουν τα μέσα για την επίτευξη του κοινωφελούς τους σκοπού. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας επίσης δεν αποκλείει την πρόσληψη και μισθοδοσία εργαζομένων. Αποκλειστικά μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι τα σωματεία (σύλλογοι) και τα ιδρύματα. Μη κερδοσκοπική, ανάλογα με το καταστατικό της, μπορεί να είναι και η αστική εταιρεία. Παρά τις προβλέψεις του νόμου, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις των οποίων οι διαχειριστές λειτουργούν καταστρατηγώντας τον νόμο και τον σκοπό που προβλέπει το καταστατικό. Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται μισθοδοτώντας επιλεκτικά με υψηλούς μισθούς, διεξάγοντας οικονομικές πράξεις (αγορές και πωλήσεις) με δυσμενείς όρους σε βάρος της οργάνωσης ή παρεκκλίνοντας από τους σκοπούς του καταστατικού τους λόγους εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων.

ΟΛΑ τα ανωτέρω έχουν σαν πηγή λήμματα της Wikipedia και δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας.

Τώρα, γιατί όλα αυτά; Διότι πολύς κόσμος έχει την εντύπωση πως το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» είναι μια ΜΚΟ τύπου Greenpeace ή WWF, ή άντε Ορνιθολογικής Εταιρείας… Καμία σχέση βέβαια… Αυτές στηρίζονται στον μαζικό εθελοντισμό, έχουν οικονομικούς υποστηρικτές, παίρνουν ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα, διαθέτουν πολυπρόσωπα τμήματα και διοικητικά συμβούλια… Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» είναι ένα προσωπικό μπλογκ, έχει τον Τόλη και την Μαρία, και στην επίσημη σελίδα στο Facebook δηλώνουν Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός. Ακόμη και το επίσημο e-mail που δίνουν για επικοινωνία, είναι το προσωπικό gmail της κας Καδόγλου…

Από κει και πέρα βέβαια, μέσα στο καταστατικό σου αν περάσει από το Πρωτοδικείο, μπορείς να δώσεις ότι όνομα θέλεις… Υπάρχει φορέας με τον όνομα «ΧΧΧΧΧΧΧ Επιμελητήριο Ελλάδας» (δεν θέλω να πω ποιο), το οποίο βάσει του καταστατικού ίδρυσής του, νομικά είναι … σύλλογος!!!

Αυτά τα λίγα για να μη ξεφεύγουμε από τις υφιστάμενες κλίμακες…