ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ Ο ΝΕΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Óõíåäñßáóç ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò, óôï ðëáßóéï ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò ôçí Ôñßôç 6 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

(EUROKINISSI)

Σε γνώριμα νερά ετοιμάζεται να μπει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. Με σπουδές χημικού μηχανικού και μεταπτυχιακό στη διαχείριση αποβλήτων, έχει πολλούς λόγους να δηλώνει ότι περιβάλλον και ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρξουν, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούν τους νόμους. Άλλωστε, από τα πρώτα ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί είναι η αδειοδότηση της Ελληνικός Χρυσός και η αυθαίρετη δόμηση.

Γεννημένος στην Αθήνα, έκανε δεύτερη πατρίδα του τη Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποιήθηκε στην αυτοδιοίκηση, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, της Βουλής των μηχανικών, στο περιφερειακό τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE. Εκλέχθηκε βουλευτής τον Ιανουάριο του 2015 και ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που διερευνά τα δάνεια προς τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης.

[ΠΗΓΗ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 07/11/2016]