ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ >>> ΠΕΡΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

Arseniko

8. Και τι γίνεται με το αρσενικό που προκύπτει από την επεξεργασία;

Το αρσενικό, πριν πάει σε χώρο απόθεσης, μετατρέπεται μέσω μιας τεχνικής σε ένα στερεό κρυσταλλικό και πολύ σταθερό ορυκτό, τον κρυσταλλικό σκοροδίτη,. Έτσι πηγαίνει για απόθεση μικρότερη ποσότητα και η απόθεση γίνεται με ασφάλεια, διότι ο κρυσταλλικός σκοροδίτης διαλύεται πολύ δύσκολα.

Λεπτομέρειες θα βρούμε στο άρθρο 13 της απόφασης του ΣτΕ: «[…] Για τη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση του αρσενικού που παράγεται ως απόβλητο από τη μεταλλουργική επεξεργασία των χρυσοφόρων πυριτών επελέγη η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική της μετατροπής του αρσενικού σε κρυσταλλικό σκοροδίτη, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση της προς απόθεση ποσότητας και ασφάλεια της απόθεσης λόγω της μικρής διαλυτότητας του ορυκτού και της μακροχρόνιας σταθερότητας της ορυκτολογικής δομής του, για τη βελτιστοποίηση δε της τεχνικής αυτής έχει εκτελεστεί εκτεταμένο πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και στα ερευνητικά εργαστήρια της Outotec. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου καθίσταται δυνατή λόγω της δυνατότητας αξιοποίησης του κοιτάσματος Σκουριών που περιέχει θειούχο χαλκό, ορυκτό απαραίτητο για τη λειτουργία της μεθόδου, η δε εφαρμοσιμότητά της στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των μεταλλείων Κασσάνδρας και ειδικότερα στους δυσκατέργαστους αρσενοπυρίτες της Ολυμπιάδας έχει ήδη δοκιμασθεί επιτυχώς σε ημιβιομηχανική κλίμακα βάσει δοκιμών που διενεργήθηκαν στα εργαστήρια της φινλανδικής εταιρείας Outotec, η οποία έχει αναπτύξει τη μέθοδο».