ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα τυχόν επανεξέτασης και τροποποίησης των προταθέντων μέτρων, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ με την υλοποίησή του επιτυγχάνονται:

 • Εκτίμηση των πιθανών μεταβολών στα περιβαλλοντικά μέσα ως συνέπεια όλων των φάσεων του προτεινόμενου έργου.
 • Εκτίμηση της ακρίβειας των επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
 • Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, των νομοθετημένων όρων και κατωφλίων των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών μέσων.
 • Εκτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας και εφαρμοσιμότητας των επανορθωτικών μέτρων που προτείνονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Συνεχής εξασφάλιση επικαιροποιημένων στοιχείων όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, εντός των προαναφερθέντων φάσεων του συνολικού έργου.
 • Δυνατότητα άμεσης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης των αρμόδιων υπηρεσιών, ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών, για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις του έργου.

Οι δράσεις του προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος έχουν ήδη αρχίσει και συνεχίζονται και στην παρούσα φάση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • η Οικολογική Μελέτη Βάσης (Ο.Μ.Β.) της παρούσας μελέτης.
 • η εγκατάσταση και λειτουργία μετεωρολογικών σταθμών.
 • η μέτρηση της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών.
 • η μέτρηση της υφιστάμενης κατάστασης του ακουστικού περιβάλλοντος
 • οι μετρήσεις για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης θα φυλάσσονται στην εγκατάσταση της Γενικής Διοίκησης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην Χαλκιδική και θα είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν.

Στη συνέχεια, αναφέρονται οι περιβαλλοντικές παράμετροι που θα παρακολουθούνται:

 • Μετεωρολογικές μεταβλητές
 • Υδατικό περιβάλλον (ποσότητα και ποιότητα νερών)
 • Εδαφικά και γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά
 • Οικολογικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Έργου
 • Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
 • Ακουστικό περιβάλλον

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εταιρία (Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) θεωρεί τις κοινωνικές της ευθύνες αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων της και παράγοντα «κλειδί» για τους συνολικούς επιχειρηματικούς της στόχους και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, παρέχοντας μια οργανωμένη μέθοδο καταγραφής και ελέγχου της περιβαλλοντικής απόδοσης της εταιρείας.

Το ΣΠΔ υιοθετεί την τριμερή στρατηγική που χρησιμοποιείται σε άλλα συστήματα ποιότητας:

 • Έλεγχος και ανασκόπηση απόδοσης
 • Οριοθέτηση στόχων και σκοπών
 • Εφαρμογή σχεδίου

Για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, απαιτείται η καταγραφή των επιμέρους στοιχείων και ο εντοπισμός των δράσεων που πρέπει να αναπτυχθούν, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά:

Περιβαλλοντική πολιτική: Βασική απαίτηση για την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η ικανοποίηση των αρχών περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας.

Καθορισμός περιβαλλοντικών θεμάτων και επιπτώσεων: Η εταιρία, κατά το στάδιο του σχεδιασμού του επενδυτικού έργου, ορίζει τα περιβαλλοντικά θέματα και τις πιθανές επιπτώσεις του.

Μεταφορά, αποθήκευση, διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών: Η εταιρεία θα αναλάβει υπεύθυνα τον χειρισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά, αποθήκευση, διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών κατά τον πλέον σύγχρονο, περιβαλλοντικά φιλικό και ασφαλή τρόπο.

Εκτίμηση περιβαλλοντικού ρίσκου: Η εταιρία θα αξιολογεί το ρίσκο των επιπτώσεων του έργου κάνοντας χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών. Οργάνωση και περιβαλλοντική ευθύνη: Η εταιρία θα καθορίσει το επίπεδο περιβαλλοντικής ευθύνης όλων των στελεχών και εργαζομένων της.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι είναι γνώστες των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων και ευθυνών. Περιβαλλοντική επικοινωνία (εξωτερική): Η εταιρεία θα διερευνά και θα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και άλλων, σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Ανταπόκριση σε έκτακτα γεγονότα: Η εταιρία θα λάβει υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της δραστηριότητας. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Το σχέδιο που θα καταρτισθεί, θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της αντίδρασης σε έκτακτα συμβάντα που μπορεί να εκδηλωθούν στα εργοστάσια μεταλλουργίας και εμπλουτισμού και στις εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων.

Περιβαλλοντικός Έλεγχος - Πιστοποίηση: Η εταιρία θα προγραμματίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα πιστοποίησης και ελέγχου, που θα περιλαμβάνει ελέγχους περιβαλλοντικής συμμόρφωσης από πιστοποιημένους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, και επαλήθευση του προγράμματος κλεισίματος από ανεξάρτητους φορείς.

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ