ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1996-2000

Μετά την αγορά των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την TVX Hellas A.E., το διάστημα των δύο πρώτων μηνών έγινε προσωρινή διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας για εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων των Μεταλλείων και του Εργοστασίου Εμπλουτισμού Στρατωνίου. Τα πρώτα συμπυκνώματα μολύβδου – ψευδαργύρου παρήχθησαν τον Μάρτιο του 1996. Η συνολική παραγωγή μεταλλεύματος για το έτος 1996 προήλθε κατά κύριο λόγο από το Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου και ανήλθε σε 117.926 τόνους. Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν 113.609 τόνοι με περιεκτικότητα 7,8% Μόλυβδο (Pb), 7,0% Ψευδάργυρο (Zn), και 168 g/t Άργυρο (Ag), παράγοντας 11.492 τόνους συμπυκνώματος γαληνίτη και 13.304 τόνους συμπυκνώματος σφαλερίτη. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ήταν 1,8 δις δρχ. ενώ οι λειτουργικές ζημίες ήταν 2,3 δις δρχ.

Το 1997, σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής. Η παραγωγή μεταλλεύματος προήλθε αποκλειστικά από τον Μαντέμ Λάκκο και ανήλθε σε 243.730 τόνους. Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν 233.470 τόνοι, με περιεκτικότητα 8,7% Pb, 8,3% Zn και 170 g/t Ag, παράγοντας 26.045 τόνους συμπυκνώματος γαληνίτη και 32.352 τόνους συμπυκνώματος σφαλερίτη. Παράλληλα, συνεχίστηκε η μεταλλευτική έρευνα προς εντοπισμό της επέκτασης των κοιτασμάτων Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση της οικονομικής τους εικόνας κατά το 1997, υπήρξαν πάλι σημαντικές απώλειες από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ήταν 5.2 δις δρχ, ενώ οι συνολικές λειτουργικές ζημίες για το 1997 ήταν 2.8 δις δρχ. και οι συσσωρευμένες ζημίες μέχρι 31.12.97 ανέρχονταν σε 4,9 δις δρχ.

Κατά το 1998, συνεχίσθηκε η αύξηση της παραγωγής. Η παραγωγή μεταλλεύματος ανήλθε σε 253.029 τόνους που προήλθαν κατά κύριο λόγο από τον Μαντέμ Λάκκο. Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τροφοδοτήθηκαν 246.169 τόνοι με περιεκτικότητα 9,8% Pb, 8,8% Zn και 200 g/t Ag, παράγοντας 30.058 τόνους συμπυκνώματος γαληνίτη και 36.608 τόνους συμπυκνώματος σφαλερίτη. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ήταν 7.6 δις δρχ., ενώ οι συνολικές λειτουργικές ζημίες για το 1998 ήταν 605 εκ. δρχ. και οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονταν σε 5,5 δις δρχ.

Κατά το 1999, το Εργοστάσιο Εμπλουτισμού του Στρατωνίου επεξεργάστηκε 224.287 τόνους μεταλλεύματος που προήλθαν από το μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου. Η ποσότητα αυτή ήταν κατά 9% μικρότερη από την αντίστοιχη του 1998 το οποίο αντανακλούσε τη μείωση των αποθεμάτων του Μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου, καθώς το κοίτασμα άγγιζε τα όρια εξάντλησής του. Η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος που τροφοδοτήθηκε ήταν 9,16% Zn, 9,87% Pb και 200 g/t Ag και παρήχθησαν 27.100 τόνοι συμπυκνώματος αργυρούχου μολύβδου και 32.500 τόνοι συμπυκνώματος ψευδαργύρου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ήταν 6.0 δις δρχ., ενώ το 1999 έκλεισε με μεγαλύτερες ζημίες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη λόγω συναλλαγματικής διαφοράς αποτίμησης των δανείων και καταβολής αποζημιώσεων λόγω λύσεων συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων της. Η ζημία της χρήσεως 1999 ήταν 6,7 δις δρχ. και οι συσσωρευμένες ζημίες μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1999 ανέρχονταν σε 12,0 δις δρχ.

Παράλληλα, λόγω της επιφαινόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων του Μαντέμ Λάκκου και για τη διατήρηση του μεταλλευτικού συγκροτήματος Στρατωνίου εν λειτουργία, ξεκίνησε τον Ιούνιο του ιδίου έτους ερευνητικό πρόγραμμα υπόγειων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων στα Μεταλλεία Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών, συνολικού μήκους 32.000 μέτρων, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων. Με βάση τα στοιχεία της γεωλογικής έρευνας του Δεκεμβρίου 1999, το σύνολο των βέβαιων και πιθανών μεταλλευτικών αποθεμάτων από τα δύο μεταλλεία Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών αυξήθηκε σε 707.000 τόνους με μέση περιεκτικότητα 9,7% Zn, 11,6% Pb και 230 g/t Ag. Από αυτά, οι 135.000 τόνοι προέρχονταν από το Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου και οι 572.000 τόνοι από το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών. Για το σκοπό αυτό ξεκίνησαν έργα ανάπτυξης στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών.

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ