ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2000-2002

Κατά το 2000, μετά τα έργα ανάπτυξης στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών, ξανάρχισε η παραγωγή από το εν λόγω μεταλλείο. Όμως η παραγωγικότητα επηρεάστηκε δυσμενώς λόγω απεργίας διάρκειας 24 ημερών που αφορούσε μέτρα μείωσης κόστους που είχαν προταθεί. Η λύση που επετεύχθη περιελάμβανε εφαρμογή προγράμματος 7ήμερης εργασίας για το εργοστάσιο εμπλουτισμού και 6ήμερης εργασίας για το μεταλλείο. Για το έτος 2000, το Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Στρατωνίου επεξεργάστηκε 183.435 τόνους με 10,57% Zn, 9,73% Pb και 199 g/t Ag και παρήγαγε 21.320 τόνους συμπυκνώματος αργυρούχου μολύβδου και 31.695 τόνους συμπυκνώματος ψευδαργύρου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε 6.0 δις δρχ. ενώ το οικονομικό έτος 2000 έκλεισε με ζημίες ύψους 8.8 δις δρχ., έναντι των 6.7 δις δρχ. του προηγούμενου έτους, το οποίο οφειλόταν σε μεγάλη αύξηση των αποσβέσεων λόγω της εφαρμογής των μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας. Την 31η Δεκεμβρίου 2000, οι συσσωρευμένες ζημίες της εταιρείας ανέρχονταν σε 21 δις δρχ.

Παράλληλα, το 2000 ξεκίνησε πρόγραμμα υπόγειων γεωτρήσεων το οποίο κατέληξε στην αύξηση των αποθεμάτων, κυρίως στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών. Τα εντοπισμένα και πιθανά αποθέματα ανέρχονταν τον Δεκέμβριο του 2000 σε 643.000 τόνους, με περιεκτικότητα 8,7% Pb, 10,2% Zn και 201,6 g/t Ag. Από αυτά τα αποθέματα, οι 100.000 τόνοι προέρχονταν από το Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου ενώ οι υπόλοιποι 540.000 από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών.

Κατά το έτος 2001, η παραγωγή του μεταλλεύματος αυξήθηκε σημαντικά λόγω της συνεχούς λειτουργίας του Εργοστασίου Εμπλουτισμού (7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα) σε συνδυασμό με την 6ήμερη λειτουργία των Μεταλλείων. Το μετάλλευμα που τροφοδοτήθηκε προς επεξεργασία στο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού ανήλθε σε 336.849 τόνους με μέση περιεκτικότητα 10,46% Zn, 8,65% Pb και 214 g/t Ag και παρήγαγε 26.443 τόνους συμπυκνώματος αργυρούχου μολύβδου και 31.756 τόνους συμπυκνώματος ψευδαργύρου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε μόλις 8,8 δις δρχ. λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των μετάλλων ενώ το οικονομικό έτος 2001 έκλεισε με ζημίες ύψους 2,8 δις δρχ. Οι συσσωρευμένες ζημίες στο τέλος του έτους ήταν 22,9 δις δρχ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα των υπογείων γεωτρήσεων στα Μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου συνεχίστηκε και κατά το έτος 2001. Η έρευνα απέδωσε αύξηση των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών ενώ απέβη άκαρπη για το Μεταλλείο Μαντέμ Λάκκου. Συγκεκριμένα, για το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, εκτός των 540.000 τόνων βέβαιων αποθεμάτων που ήταν γνωστά με το κλείσιμο του έτους 2000, εντοπίσθηκαν επιπλέον 670.000 τόνοι ανατολικά του άξονα Χ=+25140, του ανατολικού δηλαδή ορίου της δομημένης ζώνης του Δ.Δ. Στρατονίκης, οι οποίοι αυξάνονταν σε 1.997.000 τόνους εάν η εκμετάλλευση επεκτεινόταν και δυτικότερα του ως άνω άξονα. Έτσι, εάν η εκμετάλλευση περιοριζόταν εκτός της δομημένης ζώνης του Δ.Δ. Στρατονίκης, το σύνολο των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών ανήρχετο σε 1.210.000 τόνους. Αντίθετα, εάν η εκμετάλλευση επεκτεινόταν δυτικά του άξονα Χ=+25140, κάτω από τη δομημένη ζώνη του οικισμού, τα αποθέματα αυξάνονταν σε 2.537.000 τόνους (Στοιχεία Ιουνίου 2001). Όσον αφορά τα αποθέματα του Μαντέμ Λάκκου, αυτά υπολογίστηκαν ότι ήταν μόλις 138.000 τόνοι.

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ