ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2002-2003

Κατά το έτος 2002, η παραγωγή του μεταλλεύματος σημείωσε περαιτέρω αύξηση λόγω της από 15/2/02 επέκτασης της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών υπό τη δομημένη περιοχή του οικισμού Στρατονίκης. Το μετάλλευμα που εξορύχθηκε από τα Μεταλλεία ανήλθε συνολικά στους 418.011 τόνους ROM (υγρούς) εκ των οποίων οι 319.633 τόνοι προήλθαν από το Μεταλλείο των Μαύρων Πετρών (ποσοστό 76,5%) ενώ οι υπόλοιποι 98.378 τόνοι από αυτό του Μαντέμ Λάκκου (23,5% του συνόλου). Τον Νοέμβριο του 2002 τα αποθέματα του Μαντέμ Λάκκου εξαντλήθηκαν. Το μετάλλευμα που τροφοδοτήθηκε προς επεξεργασία στο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού ανήλθε σε 391.693 τόνους (ξηρούς) με μέση περιεκτικότητα 9,51% Zn, 7,76% Pb και 205 g/t Ag και παρήγαγε 38.239 τόνους συμπυκνώματος αργυρούχου μολύβδου και 63.619 τόνους συμπυκνώματος ψευδαργύρου. Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου στις αρχές Δεκεμβρίου του 2002, η λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού διακόπηκε για περίοδο 10 ημερών τόσο λόγω της μη ικανοποιητικής ποιότητας του βιομηχανικού νερού που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα εμπλουτισμού όσο και λόγω απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού του εργοστασίου στην κατεργασία των νερών μεταλλείου. Ως αποτέλεσμα, το μετάλλευμα που εξορύχθηκε κατά την περίοδο αυτή από το Μεταλλείο, το οποίο ανέρχεται σε 12.107 τόνους, αποθηκεύθηκε στην πλατεία αποθήκευσης μεταλλεύματος του εργοστασίου εμπλουτισμού όπου και παραμένει. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε 33,11 εκ. € ενώ το οικονομικό έτος 2002 έκλεισε με ζημίες ύψους 7,06 εκ. €. Οι συσσωρευμένες ζημίες στις 31.12.2002 ήταν 74,46 εκ. €.

Στις 6.12.02, με την Απόφαση 3615/2002 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η εγκριτική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης για την επέκταση της εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών. Ως αποτέλεσμα, και σε εφαρμογή των διατάξεων του εγγράφου του Υπ. Ανάπτυξης με Αρ. Πρωτ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/οικ.53/07.01.03 οι εργασίες εκμετάλλευσης στο Μεταλλείο των Μαύρων Πετρών διακόπηκαν και κατ΄ επέκταση διακόπηκε και η λειτουργία του συνόλου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου για λόγους ανωτέρας βίας έως ότου επανεγκριθεί η Τεχνική Μελέτη. Η τεχνική μελέτη επανεγκρίθηκε από το Υπ. Ανάπτυξης (Αρ.Πρωτ.Δ8-Α/Φ7.49.13/2635/ΓΔΦΠ659/18.02.03) μετά την έκδοση της διαπιστωτικής ΚΥΑ 130910/11.02.03 ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο, η τότε μεταλλειοκτήτρια εταιρεία, λόγω του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητάς της κατά την περίοδο εκείνη και της οικονομικής αδυναμίας της για επαναλειτουργία του Μεταλλείου, προέβη στις 20.02.03 σε προσωρινή διαθεσιμότητα μέχρι τέλος Απριλίου του ιδίου έτους προκειμένου να κάνει τις αξιολογήσεις της για το μέλλον. Στις αρχές Μαΐου του ιδίου έτους, η εταιρεία κατέθεσε δήλωση αναστολής πληρωμών με σκοπό τη νομική της προστασία και την μη απαξίωση των περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, η Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία εξεύρεσης βιώσιμου διάδοχου επιχειρηματικού σχήματος για την εξασφάλιση της βιώσιμης συνέχισης της λειτουργίας των μεταλλείων ως εναλλακτική λύση στη δήλωση πτώχευσης που είχε καταθέσει η εταιρεία. Οι διαδικασίες μεταβίβασης ολοκληρώθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2003 με την υπ’ αρ. 22.138 σύμβαση μεταβίβασης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας TVX Hellas A.E. στην αγοράστρια εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. (που αποκτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αρ. 22137/2003 σύμβασης εξωδικαστικού συμβιβασμού) και η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 3220 (ΦΕΚ 15Α/28.01.04).

Τέλος αναφέρεται ότι από τις 9 Ιανουαρίου 2003, που έγινε αναστολή των εργασιών από την προηγούμενη μεταλλειοκτήτρια εταιρεία, οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου περιήλθαν στο στάδιο «Συντήρησης και Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων».

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ