ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1927-1995

Το 1927 και 1928, τα μεταλλεία, με έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μεταβιβάσθηκαν στην Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. (με έτος ίδρυσης το 1909) και έτσι δημιουργήθηκε το Τμήμα Μεταλλείων της εταιρείας με την επωνυμία «Μεταλλεία Κασσάνδρας». Από τότε, η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ., με τη συνεχή επέκταση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων της στην περιοχή, απέκτησε το σημαντικότερο τμήμα του ορυκτού πλούτου της ΒA Χαλκιδικής. Αρχικά, η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώθηκε στην εκμετάλλευση του σιδηροπυρίτη του Μαντέμ Λάκκου (θέση Σεβαλιέ), που αποτελούσε την πρώτη ύλη για την παραγωγή θεϊκού οξέος με φρύξη. Το μετάλλευμα που εξορυσσόταν υφίστατο υδρομηχανικό εμπλουτισμό σε μονάδα εγκατεστημένη στον όρμο Στρατωνίου. Η ανάκτηση του περιεχομένου στο μετάλλευμα σιδηροπυρίτη κρίνεται με τα σημερινά δεδομένα χαμηλή (<75%). Τα παραγόμενα στερεά κατάλοιπα απορρίπτονταν στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή.

Το 1953, η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. ξεκίνησε τη λειτουργία του Μεταλλείου του Μαντέμ Λάκκου, και το 1957 των Μαύρων Πετρών με παραγωγή μικτών θειούχων μεταλλευμάτων (B.P.G). Παράλληλα, εγκατέστησε στο Στρατώνι, στη θέση του παλαιού πλυντηρίου, εργοστάσιο εμπλουτισμού διαφορικής επίπλευσης για την παραγωγή θειούχων συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και σιδηροπυρίτη που αντικαταστάθηκαν το 1971 και 1974 με δύο (2) νέα εργοστάσια εμπλουτισμού, δυναμικότητας κατεργασίας 50t/h το καθένα. Το 1974, η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. εγκατέλειψε την εκμετάλλευση του κοιτάσματος σιδηροπυρίτη του Μαντέμ Λάκκου, από το οποίο παραγόταν συμπύκνωμα κοινού σιδηροπυρίτη (standard), και περιορίσθηκε στην αξιοποίηση των μικτών θειούχων μεταλλευμάτων της περιοχής. Το 1972, ξεκίνησε παράλληλα τη δοκιμαστική εκμετάλλευση της μικτής θειούχου χρυσοφόρου μεταλλοφορίας της Ολυμπιάδας. Το μετάλλευμα κατεργαζόταν στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Στρατωνίου μέχρι το 1976, οπότε τέθηκε σε λειτουργία η αντίστοιχη μονάδα της Ολυμπιάδας, δυναμικότητας 50t/h. Από το 1953 μέχρι και το 1978, το σύνολο των στερεών καταλοίπων του εργοστασίου εμπλουτισμού διατίθενται απ’ ευθείας στον κόλπο του Στρατωνίου. Το 1978 εφαρμόστηκε πρόγραμμα διαχωρισμού για την ανάκτηση του αδρομερούς κλάσματος (+325 mesh), το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού βάρους των τελμάτων. Το λεπτομερές κλάσμα (-325 mesh) συνέχισε να διατίθεται στη θάλασσα μέχρι και το 1983. Το 1983 για πρώτη φορά γίνεται απόθεση των στερεών καταλοίπων του εμπλουτισμού σε ελεγχόμενους χώρους απόθεσης στην περιοχή Σεβαλιέ, ΒΑ του Μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου. Εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα στερεών καταλοίπων εμπλουτισμού που διατέθηκε στον κόλπο του Δ.Δ. Στρατωνίου κατά το παρελθόν ανέρχεται σε 12 εκ. τόνους. Από το 1987 και μετά, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας εφάρμοσαν σταδιακά μεθόδους εκμετάλλευσης με λιθογόμωση, σε αντικατάσταση της παλαιάς μεθόδου της κατακρήμνισης της οροφής. Σαν υλικό λιθογόμωσης χρησιμοποιείται το αδρομερές τέλμα εμπλουτισμού αναμεμιγμένο με τσιμέντο.

Σημειώνεται, ότι σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας των Μεταλλείων Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου από την Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. (1927-1995), εξορύχτηκαν 8Μt κοινού σιδηροπυρίτη (τύπου standard), 500.000t σιδηρομεταλλεύματος και 13,5Μt μικτών θειούχων μεταλλευμάτων. Ο ετήσιος ρυθμός παραγωγής μεταλλεύματος ήταν συνάρτηση τόσο της γεωμετρίας του κοιτάσματος όσο και των τιμών των μετάλλων. Η εφαρμογή μεθόδων εκμετάλλευσης με λιθογόμωση που εισήχθη από το 1987, κατέστησε δυνατή την επιλεκτική απόληψη του κοιτάσματος με αποτέλεσμα την σταθερή βελτίωση της ποιότητας του απολήψιμου μεταλλεύματος.

Tο 1992, με την απόφαση Νο 4299/1992 του Εφετείου Αθηνών, η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ., ιδιοκτήτρια των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ετέθη σε ειδική εκκαθάριση επί τη βάσει των προβλέψεων του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990, με εκκαθαρίστρια την «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού». Στα πλαίσια της ειδικής εκκαθάρισης, και μετά από δύο άκαρπους διεθνείς διαγωνισμούς, στον τρίτο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, η TVX Hellas A.E., θυγατρική της TVX Gold Inc., απέκτησε το ενεργητικό του αυτόνομου Συγκροτήματος των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η σχετική σύμβαση υπογράφθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1995, με ως εκ τρίτου συμβαλλόμενα μέρη το Ελληνικό Δημόσιο και την TVX Gold Inc. Η ως άνω ρύθμιση κυρώθηκε με το Ν. 2436/96 η δε επένδυση υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/53 με την έκδοση του υπ’ αριθμ.266/96 Προεδρικού Διατάγματος.

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ