ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στην παρούσα φάση, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 3 της με αρ. 22.138/12.12.2003 Σύμβασης Μεταβίβασης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τις προσαρτώμενες αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (παρ. α). Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. προβαίνει στις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να καταστεί δυνατή η ομαλή επανέναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας (παρ. β). Στόχος αυτών των ενεργειών είναι να επαναλειτουργήσουν οι Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου με τις δέουσες συνθήκες προοπτικής και σταθερότητας εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής, τη διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μέσων και την καλλιέργεια κλίματος συναίνεσης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς. Και τούτο επειδή η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή πρέπει να δομηθεί σωστά έτσι ώστε να αποκτήσει ουσιαστική προοπτική η οποία μάλιστα θα αποτελεί την συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής δύο χιλιετιών.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

Ο καθαρισμός της επιφάνειας στην περιοχή της Ολυμπιάδας. Θωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης όλων των εποχών. Η λίμνη τελμάτων δημιουργήθηκε από το 1976 μέχρι το 1995. Σε μία έκταση 300 στρεμμάτων είχαν αποτεθεί από την ΑΕΕΧΠ. 2.500.000 τόνοι τελμάτων από την λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού. Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αποκατάσταση για την απομάκρυνση, του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2011 μαζί με τη γενικότερη μελέτη, ο χρυσοφόρος πυρίτης θα περάσει από ειδική διαδικασία εμπλουτισμού, ώστε ν’ ανεβεί η περιεκτικότητά του σε χρυσό από 3 γρ./τόνο που είναι σήμερα στα 20 γρ./τόνο. Το συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη που θα παραχθεί θα εξάγεται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού. Συνολικά θα παραχθούν μέχρι το 2016 300.000 τόνοι χρυσοφόρου πυρίτη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Ελληνικός Χρυσός πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα όλων των εποχών στην περιοχή.

Διάνοιξη Σήραγγας Μαντεμ Λάκκου Ολυμπιάδας. Με τη διάνοιξη της σήραγγας μήκους 9 χλμ. από το Μαντέμ Λάκκο μέχρι το κοίτασμα της Ολυμπιάδας θα υπάρξει ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του οδικού δικτύου, και ανάλογη μείωση εκπομπών καυσαερίων από τα οχήματα.

Ελαχιστοποίηση κατάληψης του επιφανειακού χώρου. Ο σχεδιασμός εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των Σκουριών επιλέχτηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση κάλυψης του επιφανειακού χώρου. Συγκεκριμένα έχει επιλεχτεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ ένας συνδυασμός επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης. Το κοίτασμα των Σκουριών εκτείνεται κυλινδρικά από την επιφάνεια σ’ ένα βάθος 800 περίπου μέτρων. Η διάμετρός του κοιτάσματος είναι περίπου 200 μέτρα. Από τις τρείς δυνατότητες σχεδιασμού που είχε η εταιρεία επέλεξε αυτήν της ελάχιστης κάλυψης του επιφανειακού χώρου. Έχει εγκριθεί στην ΜΠΕ στα πλαίσια των περιβαλλοντικών όρων του έργου που περιλαμβάνονται στην σχετική ΚΥΑ.

Μείωση του φαινομένου της όξινης απορροής. Λαμβάνονται κάθε χρονιά μέτρα για τη μείωση του φαινομένου της όξινης απορροής στην περιοχή του Στρατωνίου. Τα μέτρα μέχρι τώρα ήταν: η λιθογόμωση των στοών του παλαιού μεταλλείου του Μάντεμ Λάκκου και η διευθέτηση του ρέματος του Γιαννάβου, το οποίο βρίσκεται πάνω από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών και περνάει πάνω από παλιές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες βρίσκονταν κοντά στην επιφάνεια. Ένα νέο μέτρο το οποίο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί μέσα στο 2012, είναι το κλείσιμο της στοάς 53 του μεταλλείου Μάντεμ Λάκκος. Η στοά 53 είναι η στοά προσπέλασης του παλιού μεταλλείου

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ