ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε.

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., Δήμου Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. εδώ ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα

Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα, είναι αναρτημένη στους εξής πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αριστοτέλη: στο Δημαρχείο Αριστοτέλη, στο ΚΕΠ Iερισσού και στη Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση.  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.axtada.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την προσκομίσουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: axtada@dimosaristoteli.gr, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Αγίου Νικολάου 2 Ιερισσός Χαλκιδική  τ.κ 63075  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την 05/05/2023 έως και την 15/05/2023.

Πληροφορίες στην σελίδα της επιχείρησης www.axtada.gr ή στο τηλέφωνο 2377021130.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.Α.Ε., Μαρία- Ελένη Ζαμάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 8/5/2023]