Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROSPERA, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Δήμος Αριστοτέλη, ως εταίρος του έργου PROSPERA Interreg Europe, συμμετείχε στην τελική συνάντηση του έργου στις 10-13 Μαΐου 2022, η οποία διοργανώθηκε από την Πόλη της Γάνδης, επίσης εταίρο του έργου, και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των πόλεων-εταίρων, μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, κα Μαρία Ενεχηλίδου.

Στη συνάντηση έγινε ένας απολογισμός των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου PROSPERA, που ως στόχο έχει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της φυσικής κληρονομιάς για την προβολή αστικών περιοχών και περιοχών που επηρεάζονται από την εγγύτητα τους με μεγάλα αστικά κέντρα.

Επιπλέον, η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για να συζητηθούν μεταξύ των Δήμων-εταίρων του έργου, ζητήματα ανάπτυξης τοπικών σχεδίων και στρατηγικών για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και έργων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης που απευθύνονται σε πόλεις και περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάπλωσης του αστικού ιστού, μειωμένου αστικού πρασίνου, αλλά και η τοπική τους ανάπτυξη επηρεάζεται από μεγάλα αστικά κέντρα που βρίσκονται σε εγγύτητα με αυτές.

Ο τομέας της αγροδιατροφής και η χρήση βιολογικών και τοπικών προϊόντων, καθώς και ο ρόλος ων προϊόντων αυτών στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δικτύων προώθησης της περιαστικής γεωργίας και της τοπικής κουζίνας, αποτέλεσαν κεντρικό σημείο της συζήτησης. Η κα Ενεχηλίδου στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις δράσεις που ήδη υλοποιεί ο Δήμος Αριστοτέλη για την προβολή των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας, παράλληλα με την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς και γαστρονομίας. Ειδική αναφορά έκανε η κα Ενεχηλίδου, στο πρόγραμμα «ΚΟΥΖΙΝΑ», το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 15 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου, όπου τόνισε την προσφορά του Δήμου στο έργο, μεταφέροντας το πρόγραμμα αυτό ως καλή πρακτική, αλλά επισήμανε επίσης την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση των τοπικών δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος για βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό.

Στο πλαίσιο της διήμερης τελικής συνάντησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις εργασίας: Η πρώτη πραγματοποιήθηκε με ποδήλατα στην περιαστική περιοχή Gentbrugse Meersen μέσω μίας πράσινης διαδρομής που ονομάζεται «πράσινος κλιματικός άξονας», και συνδέει τον αστικό ιστό της Γάνδης με αυτή, ενώ η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσω βάρκας που έπλευσε στον ποταμό Lys μέχρι την γεωργική περιαστική περιοχή του Afsnee.

Ο Δήμος Αριστοτέλη στο πλαίσιο του έργου PROSPERA, έχει αναπτύξει το δικό του Τοπικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Αριστοτέλη, με την ενσωμάτωση στόχων και μέτρων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και κυρίως στις δραστηριότητες του Τουριστικού Τομέα.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 19/5/2022]