ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πλήρωση των κάτωθι θέσεων εργασίας στο δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Απασχόλησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017), ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πλήρωση των κάτωθι θέσεων εργασίας στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής:

A/A Περιγραφή Θέσεων Αριθμός θέσεων
1 Οδοκαθαριστής/τρια (YE) 9
2 Εργάτης/τρια αποκομιδής απορριμμάτων (εργάτης καθαριότητας) (ΥΕ) 1
3 Γραμματέας (ΔΕ) 1
4 Δασοκόμος (ΤΕ Δασοπονίας) 1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει: 

α) να είναι ηλικίας 55 έως 67 ετών

β)  να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 12 μηνών (μακροχρόνια άνεργοι/ες)

γ)  να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης

δ)  να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλοισσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου.

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 08/04/2022 στα τηλέφωνα 23710 22369 και 23710  24875 και στο mail: kpapοIigirοs@oaed.gr 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 1/4/2022]