Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΡΝΑΙΑΣ

Τήν Κυριακή 30η Ἰανουαρίου τρέχοντος ἔτους γιά φέτος ἡ Ἐκκλησία μας ἐτίμησε τήν Ἑορτή τῆς Παιδείας, δηλαδή τή Σύναξη τῶν Τριῶν Μεγάλων Διδασκάλων, Πατέρων καί Ἱεραρχῶν Μεγάλου Βασιλείου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. 

Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τόν 11ο αἰῶνα, ἐπί Ἰωάννου τοῦ Μαυρόποδος, Ἐπισκόπου Εὐχαΐτων, ἐθεώρησε καλό νά ἑορτάζη ἀπό κοινοῦ τούς Τρεῖς Μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους γιά νά διδαχθῆ ἡ Οἰκουμένη ὁλάκερη ὅτι Αὐτοί ὡς ἀπλανεῖς Διδάσκαλοι καί Πατέρες της ἁρμονικώτατα συνταίριαξαν τή γνώση, τήν παιδεία καί τήν ἀρετή. Τό Νεοελληνικό Κράτος πού προῆλθε μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, τιμῶντας τή Μάνα του Ἐκκλησία, τή Φωτοδότρα τοῦ Γένους τῶν Ρωμιῶν, ἐθεώρησε καλό τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν νά τήν ἀναδείξη ὡς ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας. Ἔτσι ἡ Σύναξη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ 30η Ἰανουαρίου, γιά τόν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό εἶναι ἡμέρα Ἐθνικῆς Μνήμης καί Τιμῆς πρός τούς Μεγάλους Φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας μας πού μέ τίς διδαχές, ἀλλά κυρίως μέ τή βιοτή τους, ἔδειξαν καί ἀπέδειξαν ὅτι ἡ γνώση ἄν δέν στηρίζεται στήν ἀρετή εἶναι ἐπικίνδυνη. Καί οἱ Τρεῖς Μεγάλοι τῆς Ἐκκλησίας Φωστῆρες ἦσαν ἄριστοι μύστες καί μέτοχοι τῆς Ἑλληνικῆς Κλασσικῆς Παιδείας ἀλλά καί μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι δικαιοῦται ἡ Ἐκκλησία νά διακηρύσση παγκοίνως ὅτι ἡ Ἑλληνική Παιδεία στηρίζεται σέ δύο ἄξονες:

Τήν ἀρχαία ἑλληνική κλασσική σοφία καί τήν πίστη στόν Χριστό. Εἶναι διφυής, ἔχει μέσα της τήν ὀμορφιά καί τό μέτρο τό ἑλληνικό καί τήν πίστη τοῦ Ναζωραίου.

Ἐπίκεντρο τῆς Γιορτῆς στή Μητρόπολή μας καί γιά φέτος ὁ ἱστορικός Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, μέ παρόντα τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ καί συλλειτουργούς τόν Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τόν Διάκονό του π. Νικόλαο Τσεπίση. Τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ ἐπικεφαλῆς ἦταν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θαλασσινός καί ἡ Πρόεδρος τῆς Α/θμιας Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Εὐγενία Γιαννούση, καθηγήτρια τοῦ Λυκείου Ἀρναίας. Παρόντες καί οἱ μαθητές, ἔστω καί ὀλίγοι λόγω Κορωναϊοῦ, μέ τίς σημαῖες τους.

Κατά τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε μετά προσοχῆς τό Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τούς Μαθητές καί κατόπιν, ἀφοῦ ἀνέλυσε τό ἱστορικό τῆς ἡμέρας, ἀπηύθυνε λίγα λόγια πατρικά πρός τούς Δασκάλους, Καθηγητές καί Μαθητές. Γιά τόν λόγο αὐτό διάλεξε μία φράση ἀπό τόν κάθε ἑορτάζοντα Ἅγιο, γιά νά καταδείξη ὅτι καί στήν παιδεία καί στή γνώση, καθώς παρατηρεῖ ὁ Ντοστογιέφσκυ, δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται!

Ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, διάλεξε τό λόγιό του: «δῶστε μου καλύτερες οἰκογένειες νά σᾶς δώσω ἕνα καλύτερο κόσμο»! Τονίζοντας μέ αὐτό τόν μοναδικό ρόλο τῆς οἰκογένειας ὡς ἱεροῦ καί Θεόσδοτου θεσμοῦ γιά τήν πορεία τῆς παιδείας καί τῆς γνώσης.

Ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος διάλεξε τό λόγιο: «Θέλεις νά εἶσαι καί νά γίνης θεολόγος; Πρῶτα θά καθαρίσης τόν ἑαυτό σου ἀπό τά πάθη καί τήν ἁμαρτία καί ἔπειτα θά ἐπιδιώξης νά καθαρίσης τούς ἄλλους. Πρῶτα θά δεχθῆς τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μετά θά τολμήσης νά φωτίσης τούς ἄλλους. Πρῶτα θά φθάσης στόν ἁγιασμό καί ἔπειτα θά ἐπιδιώξης νά ἁγιάσης τούς ἄλλους!».

Ἀπό τά διδάγματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέλεξε τή φράση του: «ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό μοναδικό ὄν πού ἔλαβε ἐντολή νά γίνη θεός!». Δηλαδή ὁ Μέγας Διδάσκαλος τῆς Καισαρείας μᾶς λέει ὅτι προορισμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ μίμησις τῆς Θείας Φύσεως! Ἡ μίμησις τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ! Πλαστήκαμε ἀπό τό Θεό γιά νά εἴμαστε μέ τό Θεό, νά ζοῦμε μέ τό Θεό καί νά πορευόμαστε σ’ Αὐτόν!

Μέ αὐτά ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεδίωξε νά συνεγείρη τό Ἐκκλησιαστικό Φρόνημα καί τήν ἀγάπη γιά τήν Ἑλληνική Παιδεία, πού στηρίγματά τους ἔχουν:

Τήν Ἁγιοτριαδική Ὀρθόδοξη πίστη!

Τήν καθαρή οἰκογένεια πού εἶναι κατ’ οἶκον Ἐκκλησία καί κύτταρο τοῦ Κόσμου καί τοῦ Πολιτισμοῦ! Καί τέλος

Τήν ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου στόν Θεό πού τόν δημιούργησε, πού τόν ἔπλασε κατ’ εἰκόνα Του, γιά νά Τοῦ μοιάση!

[ΠΗΓΗ: http://www.im-ierissou.gr/, 31/1/2022]