ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής, γίνεται υπενθύμιση προς τους μελισσοκόμους της Π.Ε. Χαλκιδικής πως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 178/136702/25-05-2021 (ΑΔΑ:9ΨΩΗ4653ΠΓ-82Λ) εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο πρέπει να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021 μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του Άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ 1560/Β’/17-4-2021) Υπουργικής Απόφασης.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν:

α) σε έντυπη μορφή στο 2ο όροφο, γραφείο 75, Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ., της Π.Ε. Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, καθώς και στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρεία της Π.Ε. Χαλκιδικής.

β) σε ηλεκτρονική μορφή στο Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ. (e-mail: agro4@halkidiki.gov.gr) και

γ) μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Μετά την αίτηση θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα της ανωτέρω Υ.Α. προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 10/9/2021]