ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Μετά από μεγάλες καθυστερήσεις στην προέγκριση τευχών δημοπράτησης, λόγω αλλεπάλληλων διορθώσεων που χρειάστηκαν ,το έργο «ΕΕΛ Μεγάλης Παναγίας» οδεύει προς υλοποίηση, μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία οδηγεί στη διενέργεια διαγωνισμού στις 18.02.2021 (καταληκτική ημερομηνία προσφορών).

Η εν λόγω δράση αποτελεί μέρος του έργου «Ολοκλήρωση της Συλλογής, Επεξεργασίας, Μεταφοράς και Διάθεσης Λυμάτων Μ.Παναγίας-Παλαιοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη», και έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020». Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από Εθνικούς Πόρους.

Το εν λόγω έργο , αξίας 2.450.000 ευρώ, που αποτελεί κορυφαία παρέμβαση για την Κοινότητα της Μεγάλης Παναγίας, είχε ενταχθεί χρηματοδοτικά για πρώτη φορά το 2011 ενώ το 2017 πέρασε ως έργο γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενώ τώρα οδεύει σε τροχιά υλοποίησης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο περιλαμβάνουν:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και των κάθε είδους συμπληρωματικών μελετών και ερευνών,
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • την θέση σε αποδοτική λειτουργία
  • την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία
  • τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια λειτουργία του Έργου.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος επισημαίνει το εξής:

«Ακόμα ένα έργο που είχε περιέλθει σε τέλμα, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Προφανώς δεν ακυρώνουμε την προεργασία που βρήκαμε, την αξιοποιούμε και ναι, διορθώνουμε τα προβλήματα, που σε πολλές περιπτώσεις είχαν “παγώσει” την εξέλιξη κάποιων έργων. Η αδιαμφισβήτητη αυτή αλήθεια δεν έπρεπε να ενοχλεί κανέναν, όταν επισημαίνεται. Πολύ περισσότερο δεν έπρεπε να ενοχλεί η προσπάθεια της νυν Δημοτικής Αρχής για ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες.

Δυστυχώς, αντί να επαινείται η προσπάθεια μας για ολοκλήρωση ημιτελών δράσεων του παρελθόντος, κάποιοι ενοχλούνται όταν επισημαίνονται λάθη και προχειρότητες.  

Προτιμούμε να κρατάμε την ικανοποίηση της δημιουργίας σε μια ακόμα  από τις σημαντικές μας κοινότητες όπως η Μεγάλη Παναγία, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες που πρόκειται να αντικρύσουν σημαντικά έργα από εντάξεις προτάσεων μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα στο προσεχές μέλλον. 

Κάποτε αυτό ήταν ζητούμενο, αλλά ο δικός μας χάρτης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες αυτού του Δήμου. 

Θεωρούμε δε ιδιαίτερα σημαντικό, για την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας ,το κομμάτι των βιολογικών σταθμών του Δήμου μας. Κατά περίπτωση, η παλαιότητα τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα προτιθέμεθα , μέχρι τέλος Μαρτίου, να υποβάλλουμε πρόταση στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για τη χρηματοδότηση των μελετών (και εφόσον αυτές εγκριθούν και αδειοδοτηθούν σε διάστημα ενός έτους) και των έργων αναβάθμισης των βιολογικών της Ιερισσού, της Αμμουλιανής, της Ουρανούπολης, των Νέων Ρόδων και του Γοματίου. Μια φιλόδοξη ιδέα που μπορεί να γίνει όμως η αρχή για ένα μακρόπνοο έργο βελτίωσης στον τομέα της επεξεργασίας των λυμάτων μας”.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 12/1/2021]