ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται  οι Φορείς, Σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Αριστοτέλη (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφά τους, με τα οποία θα ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail) του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφά τους στην έδρα του Δήμου, στην Ιερισσό, στην Δ/νση: Δήμος Αριστοτέλη, Γραφείο Δημάρχου, Τ.Κ. 630 75 Ιερισσός (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 23773 50003, φαξ: 23770 24120, e-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούνται όσοι από τους εγγεγραμμένους  στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αριστοτέλη δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία της κλήρωσης που θα ακολουθήσει. Η αίτησή τους μπορεί να υποβληθεί στην ίδια διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και εντός της αναφερόμενης προθεσμίας (μέχρι 15-11-2019). Στην αίτηση πέραν των προσωπικών τους στοιχείων, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα  Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΒΑΛΙΑΝΟΣ

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 16/10/2019]