ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ”ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ”

Τήν Κυριακή 29η μηνός Ἀπριλίου τ.ἔ., τή λεγομένη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας Κυριακή τοῦ Παραλύτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος μαζί μέ τόν Παν/το Ἀρχιμ. π. Λεόντιο Καρίκα καί τούς Διακόνους τῆς Μητροπόλεως π. Γεώργιο Κυριάκου καί π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη, προσῆλθε στήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου τῆς Μητροπόλεώς Ιερισσού, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προέστη τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθησάσης Θείας Λειτουργίας.

Σ’ ἕναν ἀνθοστόλιστο Ναό φροντισμένο ἀναστάσιμα καί περιποιημένο κατά τήν παράδοση τοῦ λαοῦ μας, τόν Ποιμενάρχη της Χαλκιδικής ὑπεδέχθησαν ὁ ἀκάματος Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Παν/τος Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ζέρβας καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος κ. Στυλιανός Γεωργακούδης μέ ἀκολουθοῦντα τόν εὐλογημένο λαό τῆς Κωμοπόλεως πού καί φιλομάρτυς εἶναι καί φιλόθεος.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὡς θεόπλαστου δημιουργήματος, στηριγμένος στήν φράση πού ὁ παραλυτικός ἀπηύθυνε πρός τόν Κύριο, ὅταν ὁ Θεάνθρωπος τόν ρώτησε ἄν θέλη νά βρῆ τήν ὑγεία του: «Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…» (Ἰωάνν. ε΄ 7), Κύριε δέν βρίσκω πουθενά ἄνθρωπο, μέσα σέ τούτη τήν κοσμοπλημμύρα πού ζῶ τριανταοκτώ ὁλόκληρα χρόνια!

Ὁ Σεβασμιώτατος παρετήρησε ὅτι σύμφωνα μέ τή διήγηση τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου στή Γένεση, αὐτός προβάλλεται ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς μικρόκοσμος μαζί καί μικρόθεος, παρουσιάζεται νά πλάθεται μετά ἀπό ὅλα τά ὄντα ἀπό τόν Δημιουργό καί νά στολίζη τήν κορυφή τῆς εὐλογημένης πυραμίδας ἁπάντων τῶν ὄντων, ὡς κορωνίδα τῆς ὑλικοπνευματικῆς δημιουργίας, πού στό πρόσωπό του τά πάντα ὁλοκληρώνονται καί ἀνακεφαλαιώνονται.

Τελευταῖος, κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, προστίθεται στά ὄντα ὁ ἄνθρωπος, σάν σύνδεσμος φυσικός μεταξύ τοῦ ὑλικοῦ καί πνευματικοῦ κόσμου, παρεμβαίνοντας ἔτσι μ’ ὅλες τίς δικές του ἰδιότητες καί ἑνοποιῶντας στόν ἑαυτό του τά πολύ διαφορετικἀ μεταξύ τους κατά φύση, ὅσα τά χωρίζει μεγάλη ἀπόσταση.

Ὄντως κατά τούς Πατέρες, εἶπε ὁ ὁμιλητής, στόν ἄνθρωπο πραγματώνεται, σύμφωνα μέ τό θεῖο σχέδιο, συνταίριασμα καί μίξη νοητοῦ καί αἰσθητοῦ, σάν νά συνενωθηκε μέ τό θεῖο τό γήινο καί σάν να ἐπεκράτησε, ἐξαιτίας τῆς ὁμοιότητας σ’ ὁλάκερη τήν κτίση, ἡ χάρη, ἀκριβῶς ἐπειδή συνταιριάστηκε ἁρμονικά ἡ κάτω φύση, δηλαδή ἡ ὕλη, μέ τήν ὑπερκόσμιο.

Συνεχίζοντας ὁ Ἐπίσκοπός μας κατηγορηματικά διευκρίνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία βλέπει τόν ἄνθρωπο σάν τό μέγα καί πρᾶγμα καί ὄνομα, τό τῆς θείας φύσεως ἀπεικόνισμα (Ἁγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης), καί τοῦτο φαίνεται στή σάρκωση τοῦ Κυρίου μας πού δέν ἀναπαύτηκε μήτε στόν οὐρανό, μήτε στή γῆ, μήτε στόν ἥλιο, μήτε στή σελήνη καί τούς γαλαξίες, παρά μόνο στόν ἄνθρωπο.

Πολυτιμότερος, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος, ἕνας ἄνθρωπος ἀπ’ ὅλα τά δημιουργήματα μαζί. Ἡ ἀξία τοῦ ἄνθρώπου στήν ὀρθόδοξη παράδοση δέν βρίσκεται στό ὅτι αὐτός εἶναι ἕνας μικρόκοσμος, ἀλλά στό ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μοναδικά ζωοποιημένος ἀπό τήν πνοή τοῦ Θεοῦ, εἶναι πρόσωπο πού ἔλαβε ἐντολή νά ὑπερβῆ τό σύμπαν, ὄχι γιά νά τό διαστρέψη, ἀλλά γιά νά τό περιλάβη, νά τοῦ πῆ τό νόημά του, νά τό καταστήση κοινωνό τῆς Θείας Χάριτος.

Ἄν ὑπάρχη ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, εἶναι γιατί ὑπάρχει ὁ Θεός. Ἡ καταγωγή μας εἶναι ἀπό τόν Θεό, γιά τοῦτο καί τό εἶναι μας ἐξαρτᾶται ἐξολοκλήρου ἀπ’ Αὐτόν. Πλαστήκαμε νά εἶμαστε, νά γίνουμε Παράδεισος, αἴσθηση τοῦ Θεοῦ, νά γίνουμε χριστοποιημένη, θεανθρωποποιημένη αἴσθηση ἤ καλύτερα Χριστοαίσθηση!

Κι ὅμως, συνέχισε ὁ Δεσπότης, χτίσαμε τήν πτώση καί χάσαμε τόν Θεό, χάνοντας μαζί καί τόν ἄνθρωπο. Ἐπιχειρήσαμε τή μεταπήδηση ἀπό τή θεοκεντρικότητα στήν ἀνθρωποκεντρικότητα, φτάνοντας ἀπό τόν Θεάνθρωπο στόν ἀνθρωποθεό, στό κατάντημα τῆς αὐτοφυλάκισής μας σέ μιά ψευδοαυτάρκεια, πού βασίζεται στή δῆθεν αὐτοσωτηρία καί αὐτοθέωσή μας.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής θά πῆ ὅτι ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν Θεό καί τήν εὐλογία Του, ἐπεδίωξε νά ἔχη τά τοῦ Θεοῦ, ἀντικαθιστῶντας τόν Θεό, κάτι πού συνιστᾶ ὕβρι καί κόλαση.

Καταλήγοντας ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπηύθυνε ἔκκληση πρός τούς ἄρχοντες τοῦ Κράτους μας καί δή πρός ὅλους τούς Βουλευτές τοῦ Κοινοβουλίου μας, νά μήν συνεχίσουν τό ἔγκλημα πού ξεκίνησαν δυστυχῶς στήν εὐλογημένη Χώρα μας μέ τό νά ψηφίσουν νομοσχέδια γιά τίς ἔμφυλες ταυτότητες καί τό σύμφωνο συμβίωσης ἀκόμα καί γιά ὁμόφυλα ζευγάρια.

Καί ἐννοοῦσε τήν πρόθεση μεγάλου ἀριθμοῦ βουλευτῶν μας νά κάνουν ἀποδεκτή τροπολογία σύμφωνα μέ τήν ὁποία καί ὁμόφυλα ζευγάρια θά μποροῦν νά υἱοθετοῦν ἤ νά ἀναδέχωνται μωρά παιδιά.

«Κύριοι καί κυρίες βουλευτές, εἶπε κατά λέξη ὁ Μητροπολίτης, μέ τά αἴσχιστα αὐτά νομοσχέδια βομβαρδίζετε καί γκρεμίζετε τά θεμέλια τῶν ἱερῶν θεσμῶν τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, ἱερῶν θεσμῶν τῆς Ρωμιοσύνης καί συνάμα ὑποθηκεύετε βάναυσα τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας! Τούς ὑποθηκεύσαμε μέ τά μνημόνιά μας τήν πρόοδο τήν ὑλική, τήν ἐπιστημονική, τούς γκρεμίσαμε ἀξίες καί θεσμούς, διώξαμε νέους ἐπιστήμονες στό ἐξωτερικό γιά νά βιοποριστοῦν· καί τώρα, μέ τίς περίεργες υἱοθεσίες καί ἀναδοχές τούς ἀφαιροῦμε προκλητικά τό δικαίωμα, βγαίνοντας ἀπό ἕνα ἵδρυμα ὅπου τά παρατήσαμε μόνα, νά ἔχουν μιά μάνα καί ἕναν πατέρα, σάν ἐμᾶς βρέ ἀδελφέ! Τά ρωτήσατε ἄν αὐτά τά παιδιά θέλουν κάτι τέτοιο; Γιατί ἐγώ καί ἐσύ, ἐμεῖς δηλαδή, δικαιούμαστε νά ἔχουμε ἕναν πατέρα καί μιά μάνα πού λατρεύουμε καί τούς ἔχουμε πρότυπο, τούς ἔχουμε κάτι σάν ἥρωες ἤ θεούς, καί αὐτά τά ἄμοιρα νά μήν γνωρίσουν αὐτήν τήν θαλπωρή ποτέ; Δέν εἶναι θεόπλαστα τά παιδιά μας; Ἐμεῖς τά “κατασκευάσαμε”; Δέν εἶναι τοῦ Θεοῦ τά παιδιά μας, δέν σκεπτόμασττε τήν ψυχούλα τους;».

[ΠΗΓΗ: http://www.romfea.gr/, 30/4/2018]