ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΣΙΓΚΟΥΝΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ!!!

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου και ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της διαιτησίας, ο επενδυτής μας εξέπληξε όλους ευχάριστα και μας γέμισε αισιοδοξία με την ανακοίνωση περί υποβολής, στο Υπουργείο, τροποποίησης της μελέτης για την εκμετάλλευση στις Σκουριές και ειδικότερα ως προς τη διαδικασία απόθεσης των τελμάτων.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, προβλέπεται η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης τελμάτων, με τις οποίες αφαιρείται από αυτά το νερό και στη συνέχεια αποτίθενται σε ξηρή σχεδόν μορφή.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της σύγχρονης αυτής τεχνολογίας αφύγρανσης είναι να περιορίζεται έτη περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εκμετάλλευσης στις Σκουριές και να καταργείται το ένα από τα δύο φράγματα απόθεσης τελμάτων.

Συγκεκριμένα, με την υποβληθείσα τροποποίηση της μελέτης εκμετάλλευσης στις Σκουριές καταργείται το φράγμα τελμάτων στην θέση «Λοτσάνικο», το οποίο θα καταλάμβανε, μαζί με το χώρο απόθεσης, συνολική έκταση 486 στρέμματα.

Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας αφύγρανσης των τελμάτων και χάρη στην αφαίρεση του νερού που περιέχεται σε αυτά, περιορίζεται δραστικά ο συνολικός όγκος των προς διαχείριση τελμάτων και επομένως απαιτείται μικρότερος όγκος χώρων απόθεσης και κατ’ επέκταση καταλαμβάνεται μικρότερη επιφάνεια φυσικού περιβάλλοντος πέριξ της εκμετάλλευσης.

Επομένως, η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας αφύγρανσης των τελμάτων έχει άμεσο και χειροπιαστό αποτέλεσμα στα περιβαλλοντικά. Το κόστος εφαρμογής της διαδικασίας αφύγρανσης, κόστος εγκαταστάσεων, προσωπικού και λειτουργίας, είναι υψηλό και θα το επωμιστεί εξ’ ολοκλήρου ο επενδυτής, προς όφελος του περιβάλλοντος, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία του στα περιβαλλοντικά και κυρίως το ότι δεν τσιγκουνεύεται!!!

Τα ωφελήματα όμως από την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας αφύγρανσης των τελμάτων δεν σταματούν στην μείωση της καταλαμβανόμενης έκτασης στις Σκουριές με την κατάργηση του φράγματος στη θέση «Λοτσάνικο».

Χάρη στην αφαίρεση του νερού από τα προς απόθεση τέλματα βελτιώνονται σημαντικά τα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά των προς απόθεση τελμάτων, καθώς μετατρέπεται από ημίρευστη κατάσταση, σε στερεή κατάσταση.

Μετά την αφαίρεση του νερού, τα τέλματα αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο σταθερά στη θέση που αποτίθενται και να ελαχιστοποιείται έτη περαιτέρω ο κίνδυνος αστοχίας των φραγμάτων, τον οποίο επικαλούνται οι antigold και προβάλλουν ως ένα από τα επιχειρήματα για την μη υλοποίηση της επένδυσης στις Σκουριές.

Επιπροσθέτως, άμεσου περιβαλλοντικού χαρακτήρα στοιχείο είναι και το γεγονός ότι στην τελική διαμόρφωση του χώρου απόθεσης θα είναι περισσότερο άμεση και ευχερέστερη η ενσωμάτωση της απόθεσης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς θα απουσιάζει η υγρή φάση από τα υλικά της απόθεσης.

Πέραν αυτών, η εξοικονόμηση νερού μέσω της διαδικασίας αφύγρανσης των τελμάτων, συνεπάγεται και ένα ακόμη περιβαλλοντικό ωφέλημα. Το νερό που θα συλλέγεται από τη διαδικασία αφύγρανσης θα επαναχρησιμοποιείται στη διαδικασία επεξεργασίας του μεταλλεύματος και επομένως θα περιορίζεται αντίστοιχα η ανάγκη χρήσης «φρέσκου» νερού στις Σκουριές, παρότι δεν υφίσταται ζήτημα, δεδομένων των υπερποσοτήτων που διατίθενται στην περιοχή.

Τέλος, η εφαρμογή της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας αφύγρανσης των τελμάτων συνεπάγεται και τον διπλασιασμό, σύμφωνα με τον επενδυτή, των αντίστοιχων θέσεων εργασίας στη διαδικασία διαχείρισης των τελμάτων, γεγονός το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία και καθιστά επωφελή την υλοποίηση της επένδυσης για περισσότερους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη.

Η πρωτοβουλία του επενδυτή να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες προς περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης στις Σκουριές και να τολμήσει να προβεί σε τροποποίηση της υποβληθείσας και αξιολογούμενης, από τη διαδικασία της διαιτησίας, τεχνικής μελέτης των Σκουριών, υποδηλώνει έμπρακτα την περιβαλλοντική του ευαισθησία, γεγονός το οποίο διασφαλίζει και το Ελληνικό δημόσιο και την τοπική κοινωνία.

Είναι στο χέρι του υπουργείου και του αρμόδιου υπουργού να αξιοποιήσει αυτή την πρωτοβουλία και τη γενικότερη διάθεση του επενδυτή, επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος και επ’ ωφελεία όλων μας, απομακρύνοντας από κοντά του τις antigold σειρήνες.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, του Αθανασίου Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού – Γεωτεχνικού, 31/3/2018]